Acts 15

Aposel gurman dida Jerusalem na dutumani a

Tamol aenkadi Judea na yak Antiok na diaug, fun diganeg ilo rumok adi dipiteŋanai dugo dubol, “Aŋ Moses san kubiaeŋ ibol dak fo mi tinim suŋulon atute wa. Tia dop, Anut aŋ patum ta ipasi na wa.” Pol iŋ Barnabas da ru an niŋen o dida tubun mi nug diabi se ya. Ago tag ilo rumok adi Antiok na yan ru kagin igo durupidaig dubol, “Pol Barnabas da, aenta dam dida diaup, Jerusalem na aposel iŋ matu gurman adi dida muruan an niŋen o dukubiai a.”

Agog midaeŋ didinaig, Jerusalem na diau. Fonisia iŋ Sameria da sad dal im tureŋ diabi dugo, tamolpein Juda tia yan ilod lo rumok go ilod dibilisa yan san sae dusue se ya. Ilo rumok adi fidian ru duloŋ an ilod tubun mi uyanan a. Saen Jerusalem na dilasa yan aposel adi, matu adi, agod midaeŋ fidian dupalug duyuŋanai se ya. Agog Anut iŋ lo dugo igane na yan naod na dubol ilasa dugo duloŋ a.

Gug ilo rumok aenta iŋ dida ilod ta kisaek na ya. Tamol an imug man iŋ Farisi a. Iŋ ilo rumok adi luluŋad lo malan kisaek dumado na ya. Tamol emaiak dumasag igo dubol, “Arupidai duloŋ pe, tinid suŋulon dutute dop Moses san kubiaeŋ ibol dan ago mi duri dupani. Kagin an ta diriŋani na wa.”

Ago tag aposel adi iŋ matu dida dutumanig muruan an niŋen o diŋiŋeŋ a. Ŋiŋeŋ diganeg yaug milaen dugo Pita imasag ibol, “Teig muroug, aŋ aloŋ a. Malan malan mok Anut aŋ luluŋam lo ŋai ipilianag a. Agop tamolpein Juda tia yan ŋai awag lo Jesus san bilaluŋ uyanan an duloŋ pe, ilod dibilisap, ilod lo rumok a. Ago dugo Anut a idsad bubed iloŋ dan iŋsan rumok Juda tia yak lo dal igo ikubiai dugo mile ya, id gubak mi Urgun ipanad ago mi tamolpein Juda tia yan dam ipidinai a. Id Juda, agod a Juda tia yan iŋ malan lo id sensen man tia ya. Iŋ o ilod rumok an lo bubed ifulanaig ikok dilasag nek id ago mi a. 10 Ago yak niŋen o aŋ ata wo dal en lo Anut naon akubiani wo agane dak i? Aŋ gamu ilo rumok adi Moses san kubiaeŋ burod fo agane isuda wo agane da. Gug wagam id baged muroud, agod gamu idsed dam muruan an tisini san ta idaisuda na ya. 11 Ak man id igo ilod lo rumok, nek ibol Tubun en san ilo panek an lo patud ipasi wak igo woŋ, iŋ dam ago mi patu pasek diŋane wa.”

12 Doup tumanek lo yan fidian awad itaug dumado dugo Pol iŋ Barnabas da tamolpein Juda tia yan luluŋad lo Anut iŋ lo kulob girager dugo igane na yan niŋen durupidaig duloŋ a. 13 Iŋaned ru dubol itout man Jems imasag ibol, “Teig taog, kududom agure! 14 Anut imug mi Juda tia yan sad na ilasag luluŋad lo tamolpein aenta iŋal pe iŋanen yaŋan disini wo sad na yau a, an san ru Saimon irupaiad la ya. 15 Agod ru a Saimon ibol an profet adi sad awad aban da awad dutumani kisaek a. Iŋsad ru igo ya,

16 ‘Tubun en ibol, mel en itout gup ŋai ŋamul da wa.
Agop Dawid san ab yau idu yan fon ŋabisa da wa.
Ab saian an ŋabisap, afon ŋususep uyan ilasa da wa.
17 Ago yak niŋen o tamolpein aenta fidian Tubun en abaŋan diabi wa.
Agod Juda tia yan fidian a ŋai yaŋag tinid fo yen dan dam ago digane wa.’
18 Tubun en mel an fidian, fun log ipalug gamu kuai tem tamolpein duloŋ san ak idirig, ago ibol ilasa ya.”
19 Agog Jems fon ibol, “Ŋaisiganeg kankan lo yak ŋabol da. Id tamolpein Juda tia yan dibilisap naod Anut dupani dop muruan ta tupidinai na wa. 20 Tia, girek ta tigirep ru igo turupidai a. Iŋ mel dugon tubud sewak yai digane pani dan diani dop lo sed ilod nun dupani wo dumoi a. Jeit kagin ta digane na wa. Mel a buron dususe gug tinin ilon lo san dar yen dan mudan ta diani na wa. Agod san dar dam ta diani na wa. 21 Id ru kagin taida turupidai san urat tia ya. Man dugo, wagam id baged sad saen log ipalug gamu, Moses san kubiaeŋ Sabat nal anen anen Juda sad ubou ab fidian lo dusuti da. Ago dugo iŋsan ru panu fidian lo dufulale da.”

Iŋsad girek digire yan san ru

22 Agog aposel, agod matu adi dida midaeŋ fidian dutumanaig, awad kisaek gug tamol ta dipilianaip Pol iŋ Barnabas da dida Antiok na diau wo dubol a. Agog Sailas, iŋ Judas yaŋan neinta Basabas dubol dan dipilianai a. Tamol uraru an ilo rumok adi luluŋad lo yaŋad ad da ya. 23 Girek a digireg disini diau o dupidinai an san ru igo ibol:

“Aŋ ilo rumok Juda tia yan, Antiok na Siria na agod Silisia na amado dan, maŋ aŋanem teim taom, aposel agod matu adi dam maŋanema ilo uyan aŋsam na migane ipalu da.
24 Maŋ maloŋ ak maŋsama tamol aenkadi aŋsam na diaug ru dubol an lo aŋ ilo wei dupanaŋ dugo aŋanem kankan dukubuli a. Maŋ iŋ ago digane wo ru kagin ta murupidai na ya.
25 Ago tag maŋ fidian mutumanig iloma kisaek go tamol aenkadi mipilianaig midinaig aŋsam na dupalu da. Idaned turad mok Barnabas iŋ Pol da dida dupalu da.
26 Tamol uraru an idsad Tubun ak Jesus Kristus yaŋan disini wo saen wei mi sed tinid dibisei se ya.
27 Aria, maŋ Judas iŋ Sailas da mipilianaig dida dupalu wa. Tamol uraru en ru a migire yan sed awad nam durupaiaŋ dop aloŋ a.
28 Maŋsama ilo sou lo, agod Urgun san ilo sou lo dam, mel en mi uyanan a. Maŋ iŋ da sisem murupaiaŋ dak, aŋ muruan ta fon kubiaeŋ en subuŋan tinim fo ta migane isuda na wa. Kagin nek en mi agane wa.
29 Anaŋ tubud sewak dupani ak ta ani na wa. Dar ani amoi. Mel ta buron dususeg san dar tinin ilon lo yen dan ta ani na wa. Jeit ta agane na wa. Kagin naok ago yan lo tinim apirani tap, nek an agane uyanan a. Nek a.”
30 Midaeŋ girek an banid lo diganeg didinaig Antiok na diau a. Antiok na dilasa gug ilo rumok adi fidian dutumanai gug girek an dupidinai a. 31 Agog an san ru dusuti a. Dusuti man, san tan suek ru duloŋ dugo yousai tubun mi digane ya. 32 Judas iŋ Sailas da sisem sad teid taodi ru wei mi nam tan suek ru dupidinaig dabai dupidinai a. Man dugo, tamol uraru en dam Anut san profet mi a. 33 Antiok na kitek dumado gug ilo rumok adi maror lo mi didinaig dumul go, siganed na diau a.
Boi 34 an Grik lo tia ya. v 34 Ak man Sailas gidad iŋsan ilo sou lo aben an ta ibisei na man uyanan a.
35 Ak man Pol iŋ Barnabas da Antiok na dumado dugo, ante tamol aenkadi wei mi dida Tubun en san ru dufulale dugo tamolpein maŋau dipiteŋanai se ya.

Pol iŋ Barnabas da ilod ta kisaek na yan lo sensen diau a

36 Murnag Pol Barnabas irupei, “Id taup, teid taod Kris a panu panu imug taug Tubun en san ru turupidai se yan ate tau a. Iŋ dugo dumado dan teil a.” 37 Barnabas awok ibol ak gug Jon a yaŋan neinta Mak dubol dan dida diau o ilon ibol a. 38 Ak man Pol Jon diŋanep ida diau san an ta uyan na yak ago ilo sou igane ya. Man dugo, gubak mi iŋ Pamfilia na urat digane dugo, Jon dida urat digane yau o imoig ibisawaig imul yau a. 39 Ago man ilod ta kisaek na yan lo ru dabai nam nug aen dutog se ya. An lo sensen diau a. Barnabas Jon yaŋan neinta Mak iŋaneg ida wog diŋaneg Saipras nui na diau a. 40 Gug Pol Sailas iŋaneg, ilo rumok adi dutumanig Tubun en san ilo panek lo kagin ipidinai o dugudani gug, urarum didinaig diau a. 41 Agog iŋ Siria nag Silisia na midaeŋ fidian dabai dupidinai dugo diau se ya.

Copyright information for `TBC