Acts 17

Pol Tesalonaika na Anut san ru ifulale ya

Pol iŋsan urat kisaek ak dida tureŋ diabig diaug, Amfipolis nag, Apolonia nag, Tesalonaika na dilasa ya. Atna Juda sad ubou ab ta yen da. Pol iŋsan kagin mi irig ubou ab an lo iladug Sabat nal utol tet mi tamolpein dida ru Kristus niŋen o Anut san buk lo yen dan niŋen o ru dabai lo dida diŋiŋeŋ se ya. Iŋ mel en ifulale pidinai a, Kristus muruan madai da isinip imat gup fon kumaen imasa da wan an urat anda ya, ago dugo ru ta Anut san buk lo yen dan lo Kristus mel an yabi-riŋani san tia geig ak niŋen o kuai te ikubiai pidinai o maeg igane se ya. Ago dugo igo irupidai, “Jesus nek e niŋen o ŋabol ilasa den iŋsen mi Kristus.” Juda aenkadi ru a Pol ibol ilasa se yan rumok dupanig Pol iŋ Sailas da luad disa ya. Ago dugo Grik tamol aenkadi Anut o ubou dile dan, agod pein yaŋad anda yak aenkadi dam nek ago mi digane na ya.

Ak man Juda aenkadi Pol san urat dileg, turak dususa se ya. Ago tag tamol saiadi a taun san tumanek aben lo kawan dumado dan diŋal go dutumanai a. Agog iŋ tamolpein taun a lo dumado dan fidian bubed diabisag, Jeson san ab digileg, Pol iŋ Sailas da abaŋad diabi se ya. Iŋsad ilo sou lo man diliaip duburoup, tamolpein malan tubun an sad na diŋal diau o digane. Ak man ta dil na tag Jeson iŋ ilo rumok aenkadi dida diŋal go taun an san gurman adi sad na diau. Agog duwagiŋ go dubol, “Tamol en kubulek tubun kasik digane dugo dutor nag, gamu idsad taun lo dam dupalu ya. Agog Jeson tamol an iŋal go iŋsan ab lo dida dumado da. Iŋ fidian Kaisa san kubiaeŋ igane yan dipilali dugo, kiŋ neinta imado dak ago dubol a. Kiŋ an yaŋan Jesus dubol da.” Saen ru an dubol man tamolpein malan tubun an, iŋ taun san gurman dam fidian tiŋaed saian dugo ta dumado wo uyan se na ya. Ago tag gurman adi moni sapita Jeson ipidinai dop diŋane wo ida ru dufuni a. Aria, ru a dufuni an ilon lo, Jeson afon tamolpein muruan ipidinai tap, moni an ta iŋane da na wa. Agog Jeson moni an iŋaneg ipidinai gug, ka diau ak ago dubol tag, Jeson tein taon Kris an iŋal go dida diau a.

Beria na tamolpein wei mi Jesus o ilod rumok a

10 Saen tidom idu dugo, ilo rumok adi Pol iŋ Sailas da didinaig, Beria na diau. Diaug dilasa man Juda sad ubou ab ta lo diladu ya. 11 Juda adi ete dumado den a Tesalonaika na dumado dan ago tia ya, tia, iŋ kankan uyanan ad da ya. Ago yan lo Pol san ru diŋane wo yaes ifu se ya. Agod nal pempem ru a Anut san buk lo yan dusuti dugo Pol san ru ifulale se yan ida dibitinae dile se ya. 12 Amaiak niŋen o Juda wei kasik ilod lo rumok a. Grik pein kitek wei mi yaŋad ad da yak, iŋ Grik tamol dida ilod lo rumok a.

13 Saen Juda adi Tesalonaika na yan Pol Beria na Anut san ru ifulale dan duloŋ tag dupalug, tamolpein ated dusue dugo tiŋaed saian se ya. 14 Ago tag gamu nam ilo rumok adi Pol didinig, loŋ na yau a. Gug Sailas iŋ Timoti da man Beria na dumado se ya. 15 Tamol a Pol diŋaneg ida diau man diaug, Atens na geg gug tamol an afon idinaig Sailas iŋ Timoti da ririan iŋ luan disa wo ru iganeg sad na yau a. Agog saen ru diŋane man Beria dibisei kisaek oŋ go iŋsan na dupalu ya.

Pol Atens na ru ifulale ya

16 Saen Pol Atens na Sailas iŋ Timoti da malad igane dugo, taun an ilon lo tubud sewak an mitilaedi wei mi yil dugo, ilon imasag ilon muruan geig a. 17 Ago tag ubou ab lo Juda tamolpein, agod tamolpein Juda tia gug Anut ubou an dile dan Anut san ru irupidai dugo, dida tubun mi diŋiŋeŋ ila iso se ya. Nal pempem ensauta dadeŋ aben lo dumado tap, tamolpein an dam ru irupidai dop dida diŋiŋeŋ se ya. 18 Ago dugo maŋau tamol malan uraru dida diŋiŋeŋ dugo nug aen ditog. Malan ta yaŋad Epikurian, malan neinta yaŋad Stoik. Malan uraru an luluŋad lo aenkadi igo dubol, “Ak dugo, awa you maŋau an tia amaiak dugo ibol o maeg igane dak i?” Ago dugo aenta dubol, “Iŋ tag tubud gol ak niŋedi wo ru ifulale dak boi a.” Iŋ ago dubol dan fun man, Pol iŋ Jesus agod iŋsan mateŋ lo kumaen imasa amaiak san ru ifulale se ya. 19 Aria, Atens ilon lo bubun ta yaŋan Ariopagus dubol da. Aben ante taun an sad kaunsil dutumani da. Agog diŋaneg Ariopagus tumanek aben ate diŋaneg diaug durupei, “Oŋsa piteŋanek foun an naoma na ubol ilasa dop ka maloŋ ak i? 20 Oŋsa piteŋanek senamo geig ak kududoma lo ililaŋan da. Ago yak niŋen o melmel an sad fun maloŋ mok o iloma yen da.” 21 Atens tamolpein, agod gol tamolpein aenkadi dupalug dumado dan iŋ melmel foun ilasa dan niŋen o mi nug naon na dubol dop duloŋ o dumat da. Iŋaned saen tubun mi ago digane da.

22 Ariopagas gurman a dutumani an naod na Pol imasa itur go ibol, “Aŋ Atens tamol kududom agure. Ŋaisag leil lo man, aŋanem kagin fidian lo tubud adi ubou ad ale wo yaes isofutanaŋ da. 23 Man dugo, saen ŋai aŋsam taun ilon lo ŋitiliani ŋator se man, malag yaug melmel a lo ubou amad ale dan ŋeil a. Ago dugo alta ta fufo girek ta igo digire yak ŋile ya. Girek an igo ya, ‘Alta en tubud enti id ta taloŋ na yak san a.’ Aria, gamu tubud a ta aloŋ nag ubou an ale dan, gamu aŋsam na ŋabol ilasa wo da. 24 Anut a tan iŋ keit da iganeg mel fidian ilon lo dam idiri an, iŋsen keit agod tan da sad Tubun ak imado da. Agod iŋ tempel tamolpein banid nam dufou yak lo ta imado na da. 25 Agod iŋ mel o katukan dop tamol banid nam ta dibinawi na da. Man dugo, iŋsen amaiak tamolpein fidian kumaen di ur, agod mel fidian dam ipidinai da. 26 Tamol kisaek mi igane gug lo tamol naok funfun ilasag, tan fidian lo dumado da. Gamugo iginiai dugo, iŋsen mi tamolpein warou anen anen saen dumado wak ibalsi pidinai a. Agog tan geg ak anen anen ate mi itarpale pidinai a. 27 Iŋ ago igane yan lo, tamolpein fidian Anut abaŋan diabi wa. Iŋ tag mala nouk lo didabdab gup dile wak boi ago digane wo idirai a. Ago bo man Anut man id anen anen sad na asau mi ta imado na da. 28 Man dugo, talpein ta igo ibol,

‘Iŋ lo man, id kumaen tumado dugo tala taso da,
agod iŋ lo dam idsad madok san fun yen da.’ Taida mi, aŋanem profet aenkadi dam igo dubol,
‘Rumok, id man iŋanen malan kubulan.’
29 Id Anut malan kubulan, ago yak niŋen o Tubud a rumok an nek ibol mel ta silva, gol pat da nam tamol digane yak oŋ ago ta ilod isou na wa. Mitilaedi an fidian man tamol banid kulob an lo siganed maŋau lo mel an banid nam didirai ilasa ya. 30 Id fidian tiŋaoŋ dugo kagin ago tigane na yan san saen lo Anut iliad funad se ya. Gug gamu man Anut ru dabai nam tamolpein fidian irupidai dop, ilod ibileksap iŋaned kagin saiak an patud dupani wa. 31 Man ata wo? Nal ta lo iŋ kagin itaot ak lo mi tamolpein tan tilianek lo dumado dan bitinaek lo idirai an ibalsi la ya. Tamol a iŋ wagen lo bitinaek urat an igane wan ipiliani la ya. Iŋ ru e rumok an tamolpein fidian kuai te ikubiaig dile yan san dal man nek igo ya, tamol a mateŋ lo ifufunig afon kumaen imasa da ama ya.”

32 Saen tamol adi a Ariopagus na yan Pol tamol ta mateŋ lo kumaen imasa da yak san ru ibol dugo duloŋ man, aenkadi kukok an digane se ya, ak man aenkadi dubol, “Maŋ ru e mel an niŋen o ubol den afon nal tap maloŋ a.” 33 Agog Pol tumanek an ibiseig yau a. 34 Gug tamol aenkadi iŋanen ru ilod lo rumok an lo luan disa ya. Luluŋad lo tamol ta yaŋan Daionisias iŋ Ariopagus kaunsil ta. Agod pein ta yaŋan Damaris, ago dugo tamolpein aenta dida ilod lo rumok a.

Copyright information for `TBC