Acts 19

Pol Efesus na Anut san ru ifulale ya

Saen Apolos Korint na imado dugo, dal ta did fufo mi yau ak Pol irig Efesus na yau. Atna ilo rumok aenkadi dumado dugo yil tag isumianai, “Saen aŋ ilom lo rumok an Urgun aŋane yak i?”

Ago dugo iŋ dubol, “Maŋ ru ta Urgun niŋen o kitek maloŋ man tia ya.”

Agog fon isumianai, “Ak dugo, aŋ suguek naon dugo yak aŋane yak i?”

Agog awan diabig, dubol “Maŋ Jon san suguek miŋane ya.”

Ago tag Pol irupidai, “Jon san suguek man tamolpein iŋaned aupasek patud dupani ak san a. Iŋ Isrel tamolpein irupidai, ‘Tamol a ŋai ŋieg aban fo ipalu dan ilom lo rumok a. Tamol an Jesus.’”

Ru an duloŋ go Tubun en Jesus yaŋan lo suguek diŋane ya. Agog saen Pol banin gurmad fo igane man, Urgun iŋ tinid fufo idu ya, ago dugo muroun ru sensen ak lo diŋiŋeŋ dugo, profet ru dam dubol ilasa se ya. Tamol an nuŋod 12 igo woŋ.

Kalam utol Pol Juda sad ubou ab lo yau imul dugo Juda tamolpein Anut san ru dabai anda irupidai se ya. Agog ru lo dam dida nug aen ditog dugo Anut san kagin panek san fun ifulale ilasa se ya. Ago dop duloŋ pe ilod lo rumok o ago igane se ya. Ak man aenkadi kabuŋad sakar kasik an lo ru an ilod lo ta rumok na ya. Taida mi iŋ midaeŋ malad lo Kris adi sad ilo rumok yaŋan “Dal En” dubol dan niŋen o ru saian dubol ilasa da. Ago tag Pol megeloum foun ak iŋal go, nal pempem Tiranas san galuŋ tubun ak lo dutumani dugo, a Juda tia yan dam dida Jesus niŋen o diŋiŋeŋ ila iso se ya. 10 Anaŋar uraru nek ago mi igane dugo, Esia distrik lo Juda tamolpein, agod a Juda tia yan dam fidian Tubun en san ru duloŋ a.

11 Anut kulob girager funfun Pol banin lo iganeg ilasa ya. 12 Iŋsan silali isuas san yamel boi, urat san yamel an tamolpein subam amad da yan sad na diŋane diaup tinid fo digane dop subam ibisawai se ya. Ur sisaiak amad da yan dam nek ago mi digane se ya.

13 Juda aenkadi a ur saiak dukudai diau dugo dutor dan, Jesus yaŋan lo ur sisaiak an dibitinaep dukudai o ilo sou ago digane. Agog ur saiak tamol tinid lo dumado dan igo dupidai, “Jesus yaŋan a Pol ifulale dan lo alasap au kisaek oŋ o maŋ murupaiaŋ da.” 14 Juda pris gurman ta yaŋan Skeva iŋ nanun 7 kubol an digane dugo dutor a. 15 Gug saen ta tamol ta ur saian anda yak durupei dugo, ur saian awad yabig ibol, “Ŋai Jesus ŋaloŋ. Agod Pol dam ŋaloŋ. Gug aŋ en sauta yak i?”

16 Ago ibol ak tamol ur saian aman da yan imasag, maeg iganeg ifu saian. Tinid daoŋ ipanig sad kulos irasisare idu ya. Agog Skeva nanun 7 an dar ad da nuŋod kawan ab lo dilasag dumaspalu oŋ go dusol diau a.

17 Agog Efesus na Juda tamolpein, agod Juda tia yan fidian ru an duloŋ go tubun kasik direr. Agog Jesus Tubun en yaŋan man lak na geig diabisa. 18 Ilo rumok adi wei kasik dupalug, malak malak mel digane saian man kuai tem dufulale se ya. 19 Wei tinan buk lo nawir san maŋau diŋane yan iŋsad buk disini dupalug dutumanig, tamolpein fidian malad lo dumari inani yau a. Buk an fidian san naod dutumanig, fifti tausen kina (K50,000) igo ilasa ya. 20 Kulob funfun dabai anda dilasa yan lo, Tubun en san ru nek ago mi ilasag yaug tubun geig dugo, ifufurak go aben fidian lo yau a.

Efesus tamolpein tiŋae saiak diabisa ya

21 Murnag mel fidian ilasag itout an, Pol yaup Masedonia nap Akaia na gup Jerusalem na yau o Urgun kankan ipanig ibol, “Aben an fidian ate ŋau itout gup, Rom na dam ŋau a.” 22 Ago tag iŋsan binawek uraru Timoti iŋ Irastas da idinaig, Masedonia na diau. Agog iŋsen man saen kitek milaen mi Esia provins lo imado ya.

23 Saen nek an lo mi muruan tubun ak “Dal En” niŋen o Efesus na ilasa ya. 24 Tamol ta, yaŋan Demitrias, iŋ silva nam melmel igane da. Iŋ silva nam tubud pein ta yaŋan Atemis san tempel mitilaen wei mi igane idu ya. Agod iŋsan bisnis an lo moni tubun mi irae dugo, iŋanen urat tamol dam urat an lo moni tim an tubun mi diŋane da. 25 Ago tag iŋanen urat pinein agod aenkadi iŋsad urat naon kisaek an dam igiaig itumanaig irupidai, “Aŋ tamol gamu atumani an aloŋ ak, idsad moni man urat nek en lo tile da. 26 Agod gamu tamol a Pol dubol dan kulob igane dak aŋsem dam ale aloŋ a. Iŋ ibol, tubud a tamol banid nam digane yan tubud tia ya. Ru an lo Pol tamolpein wei kasik naod yabitig ilod ibilisa ya. Tamolpein fidian Efesus na, agod wei mi Esia provins ilon lo dam, ru an duloŋ la ya. 27 Agod muruan tubun ak yen da. Idsad bisnis yen yaŋak saian ak iŋane wa. Muruan an mi tia. Taidam tubud pein Atemis san tempel mel kawan dubol dop iŋsan yaŋan tubun an fon diabi idu wa. Tubud pein an Esia provins lo, agod tan titin fidian en lo tamolpein ago mi ubou an dile da.”

28 Doup tubun ru an duloŋ man tiŋaed tubun mi saian tag disasai dugo dubol, “Efesus san Atemis iŋ tubun a.” 29 Siseiŋ an taun ilon iŋane. Ago dugo doup a taun lo yan Masedonia tamol uraru Pol dida diau an duburoug, tamolpein fidian sad tumanek aben lo diau a. Tamol uraru an Gaias iŋ Aristakus da. 30 Pol iŋsen ilo rumok tamolpein an ibisawaip, doup tubun an malad lo yaup, ru irupidai o igane yak man, ilo rumok adi diabituani a. 31 Provins san tamol gurman aenta, iŋ Pol turan muroun, an dam ru kagin diganeg Pol san na yau. Kabelan tumanek aben lo doup malad lo ilasa banau o dumoi a.

32 Agog saen an tumanek lo doup leiŋ tubun kasik digane se ya. Ago dugo tamolpein ŋiŋeo lo ru naon sensen disasai ilasa se ya. Man dugo, tamolpein wei kasik tumanek an fun ta duloŋ na ya. 33 Juda adi tamol ta yaŋan Aleksanda dubol dan doup malad lo dusoduduni ilasa ya. Agog tamolpein aenta doup ilon lo tamol an dududuwig targiranek ru ibol ilasa wo durupei se ya. Agog iŋ targiranek ru tamolpein irupidai o banin nam touad touad igane se ya. 34 Ak man saen iŋ Juda tamol ago dile tag, 2 auwa igo woŋ ru naon kisaek an mi disasai dugo dubol se, “Efesus san Atemis iŋ tubun a!”

35 Ago digane yau nag panu san pepa kubunek tamol ta tamolpein sad siseiŋ yabi idug irupidai, “Efesus tamolpein aloŋ! Tamolpein fidian duloŋ ak, aŋ tubud e Artemis dubol den san tempel, agod pat a gun ak keit log idu yan dam kagin apidinai da. 36 Agod talpein ta iŋ an ta iloŋ na yak ago ibol san tia ya. Ago yak niŋen o kute abol. Burau kagin ta mok agane na wa. 37 Aŋ tamol en kawan geig aŋal go apalu ya. Iŋ mel ta tempel ilon lo yak ta digam na ya. Agod idsad tubud Atemis niŋen o ru saian dam ta dubol na ya. 38 Ago yak niŋen o Demitrias iŋanen urat pinein dida talpein enti ta niŋen o ru amad da tap, gurman dumado da. Agod kot dam iŋanen saen fom pempem ilasa da. Kot lo gup iŋ ka nug dupei ila iso wa. 39 Aria, aŋ ru taida mi amam da tap, idsad tamolpein sad tumanek tubun ak lo aup, kubiaeŋ san dal itaot ak fo mi muruan an akubune wa. 40 Man dugo, leiŋ en agane itout a, tia dop Rom gabman iloŋ pe, id abaŋ daoŋ tupani dan, ru ago ipanad dop isusad a. Man dugo, dusumianad tap, id malan kisaek tutumani ak san fun uyan an tabol san tia ya.” 41 Ru an ibol itout go idinaig dufurak diau a.

Copyright information for `TBC