Acts 23

Agog Pol Juda kaunsil yil dugo ibol, “Teig taog, ŋaisag madok ipalug gamu saen en, Anut malan lo malak malak ka ŋabol a, ŋaineg kankan mel saian ak ta ŋigane yak niŋen o ilog ta isue na dugo miai dam ta ifunag na da.” Pris malan te yak, yaŋan Ananaias, ru an iloŋ go tamol a Pol siŋiren na dutur an kudaŋan dugufute wo irupidai a. Ago dugo Pol ibol, “Anut dam oŋ ifuno wa. Ata wo? Oŋ nek ibol mutou pen milkouk ak nam bala dupani dugo ilon man saianan ak igo woŋ. Oŋ ete masi dugo ŋai kubiaeŋ iri panim kot panag o igo gug oŋse dam kubiaeŋ pilalig, ŋai kudaŋag dugufute wo ubol dak i?”

Agog tamol Pol siŋiren na dutur an durupei, “Oŋ Anut san pris malan te yak ru saian ak nam pei dak i?”

Ago tag Pol ibol, “Teig taog, ŋai iŋ pris malan te yan ta ŋaloŋ na ya. Anut san ru girek lo yan ago ibol, ‘Oŋane gurman adi niŋedi wo ru saian ak ta ubol na wa.’”

Pol tamol dutumani an aenkadi Farisi dugo aenkadi Sadyusi iloŋ tag, awan tubun mi kaunsil irupidai, “Teig taog! Ŋai Farisi, agod ŋai tamag iŋ dam Farisi. Ŋai gamu kot lo ŋatur den san fun man, ŋai tamol dumat ak kumaen dumasa da wan niŋen o ilog lo rumok go, mel an ilasa wak o mala nouk ŋumado da.”

Saen iŋ ru an ibol go duloŋ an Farisi iŋ Sadyusi dida nug diabi se ya. Agog iŋ nug ditarpaleg malan uraru dilasa ya. Man dugo, Sadyusi iŋ dubol, tamol dumat ak kumaen dumasa san tia ya. Agod id fidian ŋutud tia yak dubol da. Agod eŋel dam ta dumado dak dubol da. Gug Farisi adi man iŋ mel utol an rumok ak dubol da. Agog nug tubun mi dububuŋani dugo kubiaeŋ san girek maŋau aenkadi Farisi patud fo dutur dan dumasag, ru dabai anda dubol, “Id tamol en mel igane saian ak ta fun tile san tia ya. Nag ur uyan ak boi, tia eŋel ta boi, awan lo iloŋ go ago iŋiŋeŋ da!”

10 Ŋiŋeŋ yaug dabai dugo Rom san gurman tubun an ago ileg ilon idu ya. Kabelan Pol daoŋ dupani banau. Ago tag iŋsan yu tamol idinaig, doup luluŋad lo dudug, afon Pol diŋane diaug iŋsad ŋioŋ ab lo digane iladu ya.

11 Tidom an lo Tubun en Pol giraŋen na itur dugo irupei, “Dabai ŋane! Oŋ Jerusalem na ŋai niŋeg o ubol ago mi Rom na dam nek ago mi ubol a.”

Pol dufuni imat o palaŋ an dumari a

12 Salso idug Juda aenta dutumanig Pol dufuni imat o awad dutumani a. Agog Anut malan lo ru lak na geig ak lo sed isubanai a. Iŋ anaŋ you da lo sed geg ipidinai dumado dop, saen Pol dufuni imat mok gup, anaŋ diani wa. An lo subanek ru an paen na sed idirai a. 13 Tamol kitek 40 iriŋani ago kulob an digane ya. 14 Agog pris gurman adi iŋ matu dida sad na diaug durupidai, “Maŋsema anaŋ you da lo geg ipanama dugo Anut yaŋan mupateg lo maŋanema ru dabai mupani a. Maŋ Pol mufuni imat mok gup anaŋ mani dop you maluk a. 15 Ago yak niŋen o aŋ kaunsil dida ru aganep Rom san gurman tubun an san na yau. Aŋ imug irawip, Pol igane ipalu dop aŋ kitek taidam asumianip ru ibol an san fun aloŋ o uyan ak ago arupei. Gug maŋ man dal te tawaŋ mumado wa. Pol ente ta ilasa na dop dal na mufuni imat a.”

16 Ak man Pol nigainab iŋsad ru an iloŋ tag yaug, yu tamol sad ŋioŋ ab an ilon lo iladug, Pol ŋiŋeŋ an irupei iloŋ. 17 Ago tag Pol iŋsad yu gurman ta iwagig irupei, “Pinein en ŋanep ida aŋsam tubun en san na au. Iŋ ru aman da yak ibol iloŋ o da.”

18 Ago tag yu tamol sad gurman pinein an iŋaneg iŋsad tubun en san na diaug ibol, “Subanek tamol Pol amaiak igiag go pinein en oŋsa na ŋiŋane ŋupalu ya. Man dugo, iŋ ru aman da yak ibol uloŋ o da.”

19 Ago tag yu tamol sad gurman tubun en pinein an iŋaneg gigin na diaug isumiani, “Oŋ so ru ta ama da i?”

20 Agog pinein an ibol, “Juda gurman adi dutumanig awad kisaek go dubol. Gabulop diraek pe kaunsil adi Pol dusumianip ru fun duloŋ uyan o dupalup dusumiano wa. 21 Gup awad wabi umoi. Man dugo, tamol 40 dimianuk ak dumado da. Iŋ geg dabai ak lo dumado da. Sad geg san fun man igo ya, Pol dufuni imat mok gup iŋ anaŋ diani dop you duluk a. Iŋ fidian abaŋ dukubune yak tawaŋ dumado da. Oŋ mi dugo ubol ak o mala digane da.”

22 Agog yu gurman tubun en pinein an irupei, “Waup, ru ŋai naog na ubol an gidigidad ta mok ubol na wa.” Agog pinein an idinig yau.

Pol dupasig Sisaria na yu tamol dida diau a

23 Agog yu tamol sad gurman tubun en yu gurman uraru iŋ paen na yan igiaig dupalug irupidai, “Yu tamol 200 sabiri ad da yak aŋal pe, 70 taidam hos san, agod 200 yu amad da yak dam aŋal pe, 9 kilok tidom Sisaria na Pol da au. 24 Pol niŋen o hos taida akubuniaip, aŋal pe, provins san gurman Filiks san na au. Pol kagin apani uyanan dop aŋane au a.” 25 Agog yu gurman sad tubun en Filiks san na girek igo igire,

26 “O tamol tubun, Filiks. Adian. Ŋai Klodias Lisias oŋsa na girek en ŋigire da. 27 Juda adi tamol en diabig dufuni imat o digane se ya. Ak man saen ŋai iŋ Rom tamol ago ŋile ŋaloŋ tag, ŋaisag yu tamol dida maug patu pasek mupani a. 28 Ŋai ata mel niŋen o iŋ ru dupani se yan fun mok ŋaloŋ o ilog ibol tag, ŋiŋaneg, Juda sad kaunsil sad na mau. 29 Ago gug ru fun ŋile yak man, iŋ mel ta igane saian pe niŋen o dufuni imat san ŋile man tia ya. Mel ta niŋen o subanek lo migane san dam ta ŋile na ya. Mel niŋen o ru dupani se man iŋsiganed kubiaeŋ niŋen o mi ru dupani se ya. 30 Agog saen Juda aenkadi dufuni imat o palaŋ an dumari dan san ru ŋiŋane tag, oŋsa na ŋidinig ipalu da. Tamol a iŋ kot an digane dan, dupalup oŋ nao na gup, kot digane wo ŋabol ŋurupidai a.”

31 Yu tamol iŋaned tubun en ibol ago mi digane ya. Tidom nek an lo mi Pol diŋaneg diaug, Antipatris na dilasa ya. 32 Tidom lom mi yu tamol ŋied nam mi an dumul abed na dupalu dugo, yu tamol adi hos fo yan Pol diŋaneg diau a. 33 Pol diŋaneg Sisaria na dilasag, Rom san gurman tubun an girek dupani dugo, Pol dam banin lo digane ya. 34 Gurman tubun en girek an isutig, Pol so distrik ta lo ipalu amaiak iloŋ o isumiani a. Agog Pol Silisia distrik lo ipalu yan iloŋ tag ibol, 35 “Saen tamol oŋ kot a digane yan dupalup dilasa dop, oŋsa kot ŋaloŋ a.” Agog Pol gabman Herod san ab san galuŋ lo bitinaek diganed amaiak lo imado dop tawaŋ an dumado wo Filiks ibol a.

Copyright information for `TBC