Acts 24

Filiks Pol san kot iloŋ a

Murnag nal 5 itout go pris malan te yaŋan Ananaias, iŋ matu aenkadi dida, agod tamol ta Tertulus dubol dak ida Sisaria na diaug, Filiks naon na Pol kot an digane ya. Tertulus iŋ ŋiŋeŋ san kamaŋ tamol, ago yan lo Juda awad iŋaneg kot lo iŋiŋeŋ o dipiliani a. Agog Filiks Pol iwagig ipalu gug, Tertulus fun iganeg Pol ŋiŋeŋ ipanig ibol,

“O Filiks, tamol tubun en! Oŋsa kankan milaen an lo saen milaen mok maŋ maror lo mi mumado da. Agod kagin foudi a panaŋ an lo gamu maŋsama tan lo melmel wei mi kubuneg dilasa uyanan a.
Maŋ aben fidian lo mel an niŋen o mamat da. Agod niŋe wo iloma tubun kasik uyan dugo oŋane binawek miŋane dan dam niŋen o iloma uyanan da. Ŋai oŋane saen ta ŋibidani na wa. Ago yak niŋen o ŋusumiano da, gidad, ilo panamap tamol en sad awad ŋiŋane la ya, ago yak niŋen o sad ru katukan en ŋabol dop uloŋ. Maŋ tamol en mile yak iŋ fun saian. Juda tamolpein aben fidian dumado dan silei digane wo ated isue da. Agod iŋ biatitek ta yaŋad Nasarin dubol dan iŋsad gurman ta. Iŋ dam tempel lo iladug Anut malan lo nun ipani wo igane dugo ante mabi a. Agog maŋsiganema kubiaeŋ iri panim muruan en mukubune wo migane se ya. Ak man yu tamol sad gurman tubun ak Lisias dubol dan ipalug silei nam banima na iŋane ya. Agog Lisias irupaiama, tamol en oŋ nao na kot an migane wo ibol. Oŋse tamol en sumiani gup, mel fidian niŋen o mabol dan uloŋ a.”

Agog Juda fidian awad dutumanig, Tertulus san ru dabai dupani se ya.

Pol Filiks naon na sen ipirani a.

10 Agog Rom gurman Pol iŋiŋeŋ o tuad ipani tag Pol ru fun iganeg ibol,

“Ŋai ŋaloŋ ak, oŋ saen milaen mok tamolpein en sad ru tulek mado yak niŋen o ŋai oŋ nao na ŋatur dop seg ipiranag o ilog uyan da.
11 Isop oŋ sumianai gup ka uloŋ a, nal 12 gamugo yau dugo, ŋai Jerusalem na Anut yai ŋigane pani wo ŋisida ŋau a. 12 Juda adi ŋai tempel lo tamolpein dida nug aen matog dugo ta diliag na ya. Iŋsad ubou ab fidian lo, agod Jerusalem na dam tamolpein ated ŋusueg uŋaoŋ ilasa wo ago ŋigane ta dubol na wa. 13 Agod gamu ru e oŋ nao na ŋai dupanag den dabai dupani san iŋ dal ad tia ya. 14 Gug mel en niŋen o ŋai malak malak ŋabol ilasa san an niŋen o miai ta ifunag na da. Ŋaisiganeg ubou leil Anut ŋupani duman, ilo rumok san dal e ‘Dal En’ dubol demaiak iri panim, tubum bagema sad Anut ubou an mi ŋile da. Juda adi ilo rumok san ‘Dal En’ iŋ biatitek dubol da. Gug ŋaisag ilo sou lo man an biatitek tia ya. Ŋai ru kagin fidian Moses san kubiaeŋ lo, agod ru fidian profet adi digire yan dam fidian niŋen o ilog rumok da. 15 Ŋai Anut niŋen o mala nouk ŋumado dak ago mi Juda adi e dutur den iŋsad mala nouk dam naon kisaek mi a. Mala nouk nek en lo, mitep nal ta ilasa dop lo tamolpein itaot ak, agod a ta itaot na yan dam fidian mateŋ lo dumasa da wa. 16 Ago yan lo ŋai pempem igo maeg ŋigane da, mel ta Anut iŋ tamol dida ŋigane pidinai an niŋen o ŋaisag kankan muruan ta ipanag na da.

17 “Ŋai wagam mi Jerusalem ŋubiseig ŋator se ya. Anaŋar kitek wei mi ibisawag gug, afon ŋamul o dugo, moni a Juda tia yan dutumanig dupanag go ŋisinig ŋupalu ya. Moni an lo Juda adi mel ta lo katukadi dop lo ŋibinawai san an ŋisinig Jerusalem na ŋupalu ya. 18 Saen an lo, ŋai midaeŋ lo ikok ŋilasa la gug tempel lo ŋator dugo diliag a. Ago dugo ŋai atna doup ta dida mumado man tia, agod leiŋ dam tia ya. 19 Gug Juda aenkadi Esia provins lo yan saen an dumado dugo ŋai niŋeg o ilod saian a. Ak niŋen o ŋaisag muruan ta dile tap iŋsed dupalup oŋ nao na kot digane wa. 20 Tia tap, tamol amaiak sumianai dop, saen ŋai Juda kaunsil naod na ŋatur dugo ŋaisag muruan dile tap, dubol dop uloŋ. 21 Nek mel kisaek en mi kaunsil naod na ŋatur dugo ŋabol, ‘Ŋai gamu kot lo ŋatur den san fun man, ŋai tamol dumat ak kumaen dumasa da wan niŋen o ilog lo rumok a.’ Ŋaisag muruan tag nek an mi a.”

22 Ago ibol ak, Filiks iŋ Kris sad ilo rumok san dal an iloŋ ak niŋen o kot an ituteg, irupidai, “Yu tamol sad gurman tubun Lisias ipalu gup, aŋsam kot en san nuŋon ŋabol aloŋ a.”

23 Agog Filiks yu gurman irupeig tamol dititianig dumado dan diŋane diaup, aben nam digane wo ibol. Subanek kadi diginiai dak ago ta digane na ya. Iŋ turan muroun man ka dupalup dile dop mel niŋen o katukan dop lo ka dubinawi wak ago ibol irupidai a.

Pol Filiks iwon Drusila da naod na iŋiŋeŋ a

24 Nal milaen tiag Filiks iwon Drusila da dupalu ya. Iŋ Juda pein. Agog ru igane dugo Pol diŋane dupalug ilo rumok Jesus lo yan niŋen o iŋiŋeŋ se ya. 25 Pol iŋ Filiks agod Drusila ago ŋiŋeŋ en igo diŋiŋeŋ se ya, kagin itaot, tinid ditirni san kagin, agod Anut san bitinaek murna ipalu wan, fidian niŋen o dukubiai ila iso se ya. Pol mel an niŋen o iŋiŋeŋ dugo, Filiks irer tag Pol irupei, “Ŋiŋeŋ gamu san nek gane ya. Ka wau a. Ŋai saen kawan ak ta da dop ŋigio da wa.” 26 Saen an lo Filiks iŋsan ilo sou lo Pol iŋ moni ta ipani wak ibol. Ago yan lo pempem iwagi dop ida diŋiŋeŋ se ya.

27 Anaŋar uraru itout gug Pokias Festus, Filiks aben iŋane ya. Filiks Juda tamolpein ilod uyan san niŋen o Pol ipasi an imoig, subanek lo mi imado se ya.

Copyright information for `TBC