Acts 25

Pol Festus naon na itur a

Festus Filiks aben iŋaneg nal utol yau, agog Sisaria ibiseig Jerusalem na yau. Atna pris gurman adi, iŋ gurman aenkadi dida Festus nao na Pol kot an digane. Iŋ Festus ilon diŋane, agop iŋaned ilod ibol dak ago iganep Pol Sisaria ibiseip Jerusalem na yau o dubol. Man dugo, iŋ gubak tam palaŋ an dumari la ya. Dal na dop dufuni imat o dubol. Agog Festus awad yabig ibol, “Pol iŋ Sisaria na subanek lo imado da. Agod ŋai dam nek atna ŋau o sumeik da. Ago yak niŋen o aŋanem gurman ŋai dida maup, tamol an mel ta igane saian tap, dubol dop ŋaloŋ.”

Festus nal 8 boi tia 10 boi, atna imado gug imul Sisaria na yau a. Yen imasag tidomi kot duloŋ dak aben lo imasi gug, Pol diŋane dupalu wo ibol. Saen Pol ipalu yan Juda Jerusalem nag dupalu yan dutur dulubanig muruan tubun kasik igane ago dubol. Gug iŋsad ru an dabai dupani san dal tia ya.

Ago dugo Pol sen ipiranig ibol, “Ŋai Juda sad kubiaeŋ, tempel san kubiaeŋ ta ŋupilali man tia ya. Kaisa dam lo ŋigane saian man tia ya.”

Festus iŋ Juda adi binawek kitek ipidinai o imat an lo Pol isumianig ibol, “Oŋ Jerusalem na waup, ru dubol na yan iri panim oŋsa kot ŋaloŋ o umat di?”

10 Ago dugo Pol ibol, “Ŋai Kaisa san kot lo ŋatur da. Ete mi ŋaisag kot uloŋ a. Ŋai Juda dugo ta ŋiginiai saian man tia yan oŋse uloŋ la ya. 11 An lo ŋai mel ta ŋigane saian agop ŋamat o kubiaeŋ ibol tap, ŋai ŋasol o dal ta abaŋ ŋabi na da. Ak man iŋsad ru ŋai niŋeg o dubol dan, fidian sewak tap, talpein ta ŋai iŋ banid lo iginiag san tia ya. Ŋai Kaisa ŋuwagip ŋaisag kot iloŋ a.”

12 Agog Festus iŋanen kaunsil adi dida diŋiŋeŋ gug Pol ru naon irupeig ibol, “Oŋ Kaisa oŋsa kot iloŋ o wagi ak niŋen o iŋsan na wau a.”

Festus Pol niŋen o kiŋ Agripa naon na iŋiŋeŋ a

13 Murnag Kiŋ Agripa iŋ Bernaisi da Sisaria na Festus duyuŋani wo dupalu ya. 14 Atna kitek dumado yak niŋen o Festus Pol niŋen o Kiŋ Agripa naon na ibol, “Filiks tamol ta etna subanek lo igane yak imado da. 15 Agog saen ŋai Jerusalem na ŋaug, Juda sad pris gurman adi, agod gurman aenta dida dupalug, ŋai tamol an igane saian ak san fun ŋabol pe ŋabi idu kisaek oŋ o dusumianag a. 16 Gug ŋai ru naon igo ŋurupidai. Maŋ Rom sama kagin man, subanek tamol ta iŋ tamol a kot lo diabi an da nug naon dupanip ta diŋiŋeŋ na dan daoŋ mupani san an maŋsam kagin tia ya. Maŋ saen mupani dop, iŋsan muruan an niŋen o ru dupani dan iloŋ pe, sen ipirani na gup, dal dugo kot iri dan ate mi mupani wa. 17 Amaiak niŋen o saen etna dupalu man, ŋai saen ta ŋibidani na ya. Maen mumasag kot duloŋ dak aben lo ŋumasig, tamol an diŋane dupalu wo ŋurupidai a. 18 Tamol a iŋ kot an digane yan dumasa dutur ak man, ŋai muruan tubun geig ak niŋen kot an digane wak ŋabol gug ago ta digane na ya. 19 Iŋsiganed ubou niŋen o, agod tamol ta yaŋan Jesus dubol dak mi niŋen o nug diabi se ya. Tamol an imat gug Pol man iŋ imasag kumaen imado dak ago ibol da. 20 Ŋai muruan naok ago yak ŋukubune san dal ta ŋile man tia tag, Pol Jerusalem na diŋane diaup ru dubol an fom kot dupani wo ago ŋusumiani a. 21 Ak man Pol Kaisa iŋsen san kot iloŋ o subanek lo mi imado yau o ago isumianag a. Ago tag dititiani dumado yau nap ŋai dal ta ŋile gup ŋidinip Kaisa san na yau ak ŋabol a.”

22 Agog Agripa Festus irupei, “Ŋaiseg mok tamol an iŋiŋeŋ dop ŋaloŋ o ilog ibol da.”

Agog Festus awan yabig ibol, “Gabulo gup awan uloŋ a.”

Pol kiŋ Agripa naon na itur a

23 Dien dumasag Agripa iŋ Bernaisi da yousai lo muguruŋ mi dupalug, yu gurman, iŋ taun san tamol tutubun an dida tumanek ab lo diladu ya. Agog Festus tamol idinaig Pol diŋaneg diladu ya. 24 Agog Festus imasag ibol, “Kiŋ Agripa, agod aŋ fidian gamu etna amado dan, tamol en ale, Juda tamolpein etna dumado dan, agod Jerusalem na yan tamol en niŋen o ŋai naog na kot digane ya. Iŋ disasaig dubol, ‘Tamol en fon ta imado na wa.’ 25 Gug iŋ mel ta igane saian pe niŋen o imat san ŋile man tia ya. Agod iŋsen dam Kaisa iŋsan kot iloŋ o ibol ak niŋen o ŋai ŋiganep yau o ŋabol a. 26 Ak man ŋai ru ta iŋsan muruan niŋen o itaot ŋigirep Kaisa ŋupani san tia ya. Ago yak niŋen o ŋai oŋ Bernaisi da naom na ŋigane ipalu ya. Oŋ kiŋ Agripa nao na itur dop oŋ ŋai da sisem tusumianip, iŋsen niŋen o iŋiŋeŋ dop taloŋ a. An lo iŋsan muruan dugo yan tile taloŋ gup, ŋai an ŋigirep Kaisa san na ŋigane yau a. 27 Man dugo, ŋai ata wo kawan geig subanek tamol ta mel igane saian an fun ta ŋufulale uyan na gup ŋidinip yau ak i? Ŋai an ŋukubiani dak man uyan tia ya.”

Copyright information for `TBC