Acts 26

Pol Agripa naon na sen ipiranig ru ibol a

Apo 9:1-18; 22:3-16

Agog Agripa Pol irupei, “Gamu oŋse niŋe wo ru ka ubol a.”

Ago tag Pol banin yabisag, ru en ibol,
“O Kiŋ Agripa, ŋai ilog tubun mi uyan da. Man dugo, ŋai gamu oŋ nao na ru fidian Juda ŋai niŋeg o dubol na yan niŋen seg ipiranag a. Oŋ dam Juda adi sad kagin, agod sad ae tutog dam fidian uloŋ siŋaokan a. Ago yak niŋen o kagin panag dop, ŋaisag ru uloŋ.

“Juda fidian ŋai pineinag lo ŋumado ŋator na yan duloŋ. Fun lo Isrel ilon lo, agod Jerusalem na ŋumado ŋator na yan, saen milaen ŋai fug duloŋ uyanan a. Saen milaen mok iŋ duloŋ uyanan ak, maŋsama midaeŋ Farisi dubol dan san geggeg wei kasik an ilon lo ŋumado dugo sad kagin fidian an ŋiri na ya. Tag an dubol ilasa wo dumoi boi. Agog gamu etna sumianek lo ŋatur dan fun man, ŋai Anut maŋsama tubum bagema promis ipidinai amaiak ilog lo rumok go san nuŋon ŋile wo mala nouk ŋumado dak niŋen o ete ŋatur da. Isrel san gugoi 12 an promis nek amaiak nuŋon ilasap dile wo tidom ad Anut o ubou dile da. O tamol tubun en, ŋai promis an san nuŋon ŋile wo mala nouk ŋumado dak, Juda adi dam nek ago mi digane da, ak gug kagin nek amaiak niŋen o ŋai ŋigane saian dak ago dubol da! Aŋ fidian, ata wo Anut tamol mateŋ lo ifufunaip kumaen dumasa da wan, ida ta isuda na yak ago ilom isou dak i?

“Ŋaiseg dam ilog lo dal fidian lo ŋiganep Jesus Nasaret tamol an yaŋan ŋabi idu wak ŋabol a. 10 Ŋai Jerusalem na ago ŋigane se ya. Ŋai pris gurman adi awok dupanag go Tubun en san tamolpein wei kasik subanek ab lo ŋidirai se ya. Dufu dumat o dubol dop, ŋai dam awok ŋupidinai se ya. 11 Nal wei kasik ubou ab fidian lo ŋabol dop bu dupidinai se ya. Ago dugo ŋai iŋ Jesus yaŋan malan dusue wo maeg ŋigane dugo ŋududuwai se ya. An mi tia, tiŋaeg tubun kasik wananan anda, ŋibiaip daoŋ ŋupidinai wo abaŋad ŋile se ya, Isrel ilon lo agod taun gol ak lo dam mi a.

12 “Ŋai nek urat an niŋen o Damaskus na pris gurman adi awok dupanag go ŋau a. 13 O tamol tubun en, dal na ad titiŋaem itur dugo ŋai lilaman ta tubun geig ad san mididaŋ iriŋani ak tamol dida mau an tinima fo isapudade ya. 14 Maŋ fidian mau madug, ŋai awan ta Hibru lo irupaiag, ‘Sol! Sol! Ata wo ŋai malag sue dak i? Mel en ilo isou. Makau titianek yu luon geig ak nam makau imaspalu wo isue dop, makau an madai ikubianip ŋien ipar imul da, ago dop yu an ŋien isue ilon lo yaup madai tubun geig ak ikubiani da. Oŋ nek ibol makau amaiak oŋ a. Saen oŋ ŋaisag tamolpein malad sue dugo, kagin saiak a gane dan san miai isio gug, oŋ pare imul san oŋ o muruan geig a.’

15 “Ago dugo ŋai ŋusumiani, ‘Tubun en, oŋ enti?’”

“Ago tag Tubun en awag yabig ibol, ‘Ŋai Jesus nek e malag sued ama ya.
16 Oŋ masap utur. Ŋai oŋsa na ŋilasa yan oŋ ŋaisag urat tamol mado wo ŋipiliano ya. Oŋ mel gamu ule yan, agod a mitep ŋukubiai pano wan dam aenta naod na ubol dop duloŋ a. 17 Saen oŋsigane tamolpein daoŋ dupano wo digane dop, ŋai banidi lo ŋupaso wa. Ŋai Juda tia yak sad na ŋidinop wau o da, an niŋen o iŋ banid lo dam ŋibinawo wa. 18 Oŋ iŋ malad wafutep, tidom tubun lo yak lilaman lo dupalu wa. Satan san tuon lo yak Anut san na diau a. Agop iŋsad ilo rumok ŋai lo iŋaned aupasek isasi pidinai a, agod tamolpein a Anut itaot idirai dilasa yan luluŋad lo aben ta diŋane wa.’”

Pol iŋsan urat san sae isue ya

19 “Ago yan lo, Kiŋ Agripa, tamol awan a mala ŋutun leil an lo ŋaloŋ amaiak ta ŋuparsisali na ya. 20 Malmalan mok Damaskus na ru ŋufulale se ya. Murnag Jerusalem nag, Judea sad gigin fidian log, Juda tia yak lo dam ŋaug, ru ŋufulale se ya. Iŋ bubed dibilisap, iŋaned saian patud dupanip, naodi Anut dupanip kagin saiak patud dupani an nuŋon kuai te digane ilasa wak san ru ŋufulale se ya. 21 Fun amaiak niŋen o ŋai tempel lo ŋumado dugo Juda adi dibiag go dufunag ŋamat o digane ya. 22 Fun lo ipalug gamu en, binawek a Anut san na ipalu yan ŋai da yen da. Ago yak niŋen o gamu gidad aŋ yaŋam tubun ak boi, yaŋam tia yak boi, ŋai ete naom na ŋabol ŋatur dugo, Moses iŋ profet dida mel ilasa wak niŋen o dubol na yan mi gamu ŋabol da: 23 Kristus iŋ muruan isinip imat mok a. Agop iŋ tamol malmalan mok mateŋ lo kumaen imasa da wa. An lo dop iŋ Juda adi agod Juda tia yak dida dal dugon lo Anut san patu pasek diŋane wan ikubiaip dile wa. An iŋsad leil lo man nek ibol sul san lilaman ak oŋ a.”

24 Pol sen ipirani san ru ago ibol dugo, Festus awan tubun mi isasaig ibol, “Pol! Burau ifuno da. Oŋsa uloŋ an tubun kasik an lo yaug burau ipano ya.”

25 Agog Pol awan yabig ibol, “O tubun en Festus, ŋai burau ta ifunag na da. Ru a ŋabol ilasa dan, an rumok agod kankan milaen ak san a. 26 Kiŋ Agripa, iŋ mel amaiak fidian iloŋ siŋaokan ak niŋen o ŋai ŋaloŋ ak iŋ naon na seg ipiranag dop ŋiŋiŋeŋ o ta ŋarer na wa. Ŋai ilog isou ak, dugo ilasa yan fidian luluŋad lo mel ta kisaek man, kiŋ Agripa mel an niŋen o ta iŋaoŋ na ya. Man dugo, mel an fidian mianuk lo dilasa man tia ya. 27 O Kiŋ Agripa, oŋ profet adi sad girek ilo lo rumok ak i? Ŋai ŋaloŋ ak, oŋ ilo lo rumok a.”

28 Agog Agripa Pol irupei, “Dugo, oŋ gamu saen katukan en lo mi ŋai giniag pe Kris ŋilasa wak ubol di?”

29 Agog Pol ru naon irupei, “Nal katukan boi, tia, milaen mi boi, oŋ agod aenta gamu ru aloŋ dan aŋ fidian Jesus ilom lo rumok o ŋugudani da. Aŋ ŋai igo ŋumado dan igo woŋ aŋ dam amado wo ilog ibol da. Gug mel kisaek sein nam ŋai dusubanag pe aŋ lo yen man ŋamoi.”

30 Agog kiŋ, iŋ gurman tubun Festus da, Bernaisi, agod tamolpein fidian dumado yan dumasag, dilasa ya. 31 Agog nug naon na dubol, “Tamol en mel ta igane saian pe niŋen o imat san tia ya, subanek ab lo imado san dam ta igane na da.”

32 Agog Agripa Festus irupei, “Tamol en iŋsan kot Kaisa iloŋ o ibol a. Ago ta ibol na yak man subanek lo tupasi wa.”

Copyright information for `TBC