Acts 27

Pol wog fo diŋane Rom na diau a

Iŋ awad kisaek go maŋ Itali na mau o dubol tag, Pol iŋ subanek aenkadi dida Rom yu gurman ta doup “Kaisar san sawar” dubol dak san gurman, yaŋan Julius, banin lo didirai a. Agog maŋ Adramitium na wog ta fo misida ya. Wog an Esia provins lo panu loŋ na dien dan lo idu dop yau san. Agog miyawai a. Masedonia na taun ta yaŋan Tesalonaika dubol dan san tamol, yaŋan Aristakus, dam ida mau a. Nal tinin te Saidon na misasau a. Julius iŋ Pol lo uyan, ago yak niŋen o Pol yaug turan yil dugo mel lo katukan ak dupani a. Agog milasag mau dugo tim imasa tag Saipras nui giraŋen na tim an tia yak lo mi mau a, man dugo, tim naoma yabi se ya. Silisia iŋ Pamfilia da sad loŋ mubiseig Lisia na taun yaŋan Maira dubol dak lo milasag misasau a. Agog atna yu gurman an wog sen ak abaŋan yabi a. Agog wog ta Aleksandria na yak Itali na yau dak ile tag, iginiamag wog an lo musuda ya.

Tim naoma yabi a, ago yak niŋen o nal aenta man pasak nam mau se ya. Agog Naidas panu sumeik mupani dugo, mile tag maeg migane gug atna ta madu na ya. Tim san dabai tubun kasik, agog naon fom mau san tia tag, Krit nui giraŋen malin ak lo maug Salmone damon miriŋani a. Maeg miganeg loŋ im mau nag taun ta Lasia dubol dak giraŋen na ilon ta yaŋan Ilon Malin dubol dan lo miladu ya.

Maŋ atna saen milaen mok mumado yaug weiŋ mabi san muruan. Man dugo, Juda sad anaŋ waliŋ san nal itout la ya, agod saen an lo beig saian da. Ago tag Pol tamol ru kagin en irupidai, 10 “Tamol aloŋ, idsad tureŋ etnap tau dan man muruan geig a. Ŋaisag ilog lo ŋukubiani ŋile yak, id tau oŋ dop man, muruan wei mi ilasa wa, wog san biouŋ dideg diau a, wog daoŋ iŋanep tamol aenta dam dumat a.” 11 Ak man yu gurman iŋ keptan agod wog muroun da sad ru ilon lo rumok a. Agod Pol san ru man niŋen o kankan ta igane na ya. 12 Madid saen dop ilon lo mumado san madok ta uyan na yak niŋen o tamol wei kasik mau an awad kisaek dop, milasap fon miyawaip Finiks na madu wo ilod ibol a. Krit na ilon an tim naon fo ta yen na da. Agod madid saen dop ate ka mumado wa.

Dal na beig tubun kasik ifu ya

13 Agog karag ifure gug dabai an tia tag iŋ ilod lo ilon a ilod isou an lo ka mau ak dubol. Ago tag aŋga dirae isidag Krit san loŋ aen mi murig mau se ya. 14 Saen milaen tiag tim dabai yarti dubol dan nui log mayau itor pani a. 15 Tim ipalu yan wog iŋaneg, wog dutuli san ta isida na tag, tim naon mi dirig diau se ya. 16 Maŋ nui nanun Koda dubol dan giraŋen aen ate muri dugo, diŋgi mabisa wo wagai miganeg, mirae isidag miyati a. 17 Agog wog rasau nam tinin dufou sakar. Kabelan Libia san loŋ na gugor atna yak fo wog isida banau o, lai dupasi dugo tim mi wog idudunig mau a. 18 Beig saian geig an nek ago mi yen tag, salsog wog tinin san biouŋ aenkadi diabi beig lo idu ya. 19 Maen mumasag nek ago mi tag, wog san biouŋ biouŋ aenkadi iŋsed banid nam dupasig diabiau a. 20 Nal kitek wei mi, ad, patui ta meil na ya. Agog tim nek yen ago mi yen dugo, maŋ binawek mile san ilo isou migane yan fon iloma iŋaoŋ a. Iŋ dideg diau o ilod isou se ya.

21 Tamol dida mau an nal wei mok anaŋ tia dumado tag, Pol imasag naod na itur dugo ibol, “Aŋ ŋai awag amoi ak niŋen o Krit tibiseig, tiyawai tupalug, biouŋ biouŋ tititale da. Ago tia ak man, biouŋ tititale yan tia wa. 22 Ak man ŋai aŋ ilom kisaek mi wo ŋusumianaŋ da. Sem dabai ipanaŋ. Man dugo, id en kisaek ta imat san tia wa. Wog mi gup man saian a. 23 Tidom na ŋaisag Anut niŋen o iŋ ubou ŋile dan san eŋel ta ŋaisag na ipalug ibol, 24 ‘Pol, oŋ urer umoi! Oŋ Kaisar naon na utur o Anut ilon ago yen. Iŋsan ilo muŋanek lo tamol dida au dan kisaek ta ideg yau san tia ya.’ 25 Ago yak niŋen o sem dabai panaŋ. Man dugo, ŋai Anut o ilog lo rumok, agod ŋai ru ŋaloŋ an ago mi iri panim ilasa wa. 26 Gug id man taup nui ta fo tisida wa.”

27 Agog ubou uraru itout go tidom an lo beig tubun, yaŋan Edria, an lo tim iŋiliamag mau. Tidom luak igo woŋ weiŋ tamol adi tan sumeik mupani dak dubol a. 28 Ago tag mel muruan ak kam fo dususeg beig lo diganeg idu yaug, beig san kuror 35 mita igo woŋ dile ya. Kitekan maug, fon ago mi digane man beig san kuror 25 mita. 29 Kabelan wog pat fo isidap ipuk banau aŋga iwoiwo patun na dubal agog salso idu wo dumosiai dop iŋsad tubud iloŋ o dubol. 30 Agog wog san weiŋ tamol adi wog dubiseip dusol o digane yak niŋen o iŋ wog san diŋgi beig lo digane idu ya. Iŋ diraek go wog ŋudun fo aŋga
Pitiau
ta dususe wo digane da.
31 Ak man Pol yu gurman an irupei, “Wog san weiŋ tamol adi wog fo dumado wa. Tia tap, aŋ adeg au a.” 32 Ago tag yu tamol adi diŋgi san kam dututeg ifot yau a.

33 Salso idu wo sumeik dugo, Pol tamol anaŋ diani wo isumianai, “Aŋ nal 14 malam aganeg anaŋ ta ani man tia ya. 34 Ago yak niŋen o anaŋ ani wo ŋurupaiaŋ da. An tinim dabai ipani wa. Man dugo, aŋ luluŋam lo tamol ta kisaek iŋsan gumuran san roun kitek ta mok ideg yau na wa.” 35 Pol iŋ ru an ibol itout gug bret kisaek iŋaneg fidian malad lo Anut ilo uyan ipanig yafuteg iŋsen fun iganeg yani a. 36 Fidian ago dile tag sed dabai ipidinaig bret diŋaneg diani a. 37 Maŋ wog fo mau an nuŋoma 276. 38 Saen tamol fidian anaŋ dianig, luad ipuk go, wog pasauman o diganeg, wit diabi beig lo idiau a.

Wog gurgor fo isida ya

39 Salso idu an weiŋ tamol adi loŋ ta dileg diŋaoŋ. Gug ilon ta lul anda yak dile tag wog diŋane diaup lul an fo isasau wo dubol. 40 Ago tag aŋga san kam dututeg, aŋga nuŋon beig lo yen. Agog ulum san fei andam san kam dupasi a. Agog wog ŋudun fo lai an diraeg, tim wog idudunip, loŋ na yau wo digane se ya. 41 Ak man wog gurgor fo isidag iririd yen se ya. Agog ŋudun man isasau dugo wadan man tamun ipalug igile ifurak idiri yau se ya.

42 Ago dugo yu tamol adi subanek an fidian dufu dumat o dubol. Kabelan dulog loŋ na diaup dusol banau. 43 Ak man yu tamol sad gurman Pol imat man imoi tag, subanek adi ta dufu dumat na wo ibol a. Tamol dulog san idaisuda man imug dusukalik beig lo dudup, dulog loŋ na disila diau o ibol a. 44 Gug aenta dulog san tia man, wog san abau an disinip fo dulog disila diau o ibol a. Ago miganeg fidian loŋ na itaot misida ya.

Copyright information for `TBC