Acts 3

Pita tamol ŋien itubabun ak ikubune ya

Nal ta Pita Jon da 3 klok guraian gudanek san saen niŋen o tempel lo diau a. Tempel sumeik dupani dugo tamol ta tinan tiŋaen lo mi ŋien saian ak disini diaug, tempel dalawan yaŋan “Dalawan Siŋaokan” dubol dan, ate digansig imado dugo dile ya. Tamol an pempem ago disini diaup imado dop, tamolpein tempel lo diau dumul dan moni o igudanai da. Tamol an Pita iŋ Jon da diladu wo dugo yil tag moni ta amad da tap dupani wo igudanai a. Ago tag urarum malad ti ibol go dile dugo Pita irupei, “Mala ipalup, liama!” Agog tamol an ilon lo Pita Jon da mel ta dupani wo digane dak ago ibol tag, malan yaug yil a.

Agog Pita ibol, “Ŋai pat silva gol da amag tia ya. Gug mel a ŋai amag da yan gamu ŋupano wa. Jesus Kristus Nasaret tamol an yaŋan lo masap wau.”

Agog Pita tamol an banin won ak lo yabig, imasa itur o ibinawi a. Saen iŋ ago igane yan tamol an ŋien aten, ŋien ŋudun an fidian dabai kisaek oŋ a. Agog tamol an isokalik go, fun iganeg itor ila iso se ya. Agog itor dugo isokalik oŋ go, Anut yaŋan yabisag Pita Jon da dida tempel ilon lo diladu ya.

Agog tamolpein fidian tempel lo dumado yan iŋ itor dugo Anut yaŋan yabisa dugo dile ya. 10 Iŋ dile duloŋ ak, tamol an imug tempel san dalawan siŋaokan ante imado na yan nek ama ya. Iŋ itor uyanan an niŋen o dirut saian a.

Pita tempel lo tamolpein ru irupidai a

11 Tempel ilon lo aben ta Solomon san Madok Aben dubol dan ate tamol an Pita Jon da ibiaig, dida ditor se ya. Tamolpein fidian mel a tamol an lo ilasa yan niŋen o dumasa saian go iŋsad na dumaspalug diau a. 12 Saen Pita ago yil tag irupidaig ibol, “O Isrel tamol adi, aŋ ata wo kulob en aleg amasa saian i? Ata wo ago aliama dak i? Nag aŋ ilom lo maŋsiganema dabai lo, tia, maŋsiganema Anut kagin lo tamol en ŋien mukubune abol dak i? 13 Tia, Abraham, Aisak, Jakob iŋsad Anut, id baged muroud sad Anut, iŋanen urat tamol Jesus yaŋak tubun geig ak ipani a. Gug aŋ tamol an gurman adi banid lo dufuni imat o agane ya. Pailat ipasi wo ibol gug aŋ amoig Pailat naon na patum apani a. 14 Iŋ bo tamol gun agod itaot ak gug aŋ iŋ amoi a. Aŋ tamol ta talpein ifuni imat ak Pailat ipasip ipanaŋ o asumiani a. 15 Aŋ tamol a id kumaed tumado san fun amaiak afunig imat a. Ak gug Anut mateŋ an lo ifufunig, afon kumaen imasa da ya. Agog kulob an maŋ malama nam mile ya. 16 Ilo rumok Jesus yaŋan lo yan mi tamol e aloŋ uyanan dugo leil apani den ŋien dabai ilasa ya. Jesus yaŋan lo, agod ilo rumok a iŋ id ilod lo igane ilasa dan lo dam, kubunek en iŋane ya, ago dugo ŋien gamu dabai pasik an aŋ fidian ale a.”

17 “O teig muroug ŋai ŋaloŋ ak, kulob a aŋ aŋsam gurman adi dida Jesus lo agane yan, aŋ fidian aŋaoŋ an lo ago agane ya. 18 Anut profet adi awad lo wagam ibol, iŋanen Kristus muruan isini wo ibol. Ak niŋen o dal an lo iŋanen ru ibol ak nuŋon ilasa ya. 19 Ago yak niŋen o aŋanem kagin saiak saiak patum apanip, ilom ibileksap, Anut naom apani. Ago tap aŋanem aupasek fidian ipare idu wa, an lo dop ilo maror agod yaes bilabal san saen Tubun en iganep aŋ o ilasa wa. 20 An mi tia ya, Anut Kristus e aŋ o ipiliani en idinip ipalu wa, nek Jesus ema ya. 21 Iŋ kumaen panu na imado dop yaup, Anut mel fidian ibilisap foun ak dilasa san saen ilasa wa. Anut ago igane wo wagam mok iŋanen profet gun adi awad lo ibol a. 22 Man dugo, Moses igo ibol, ‘Anut aŋanem Tubun en, nek ŋai idinag go ŋupalu yak ago mi profet ta aŋsiganem dar lo yak igane ilasap idinip ipalu wa. Ru fidian irupaiaŋ dan kagin apani wa. 23 Talpein ta iŋ profet an awan iloŋ o imoi dan, Anut talpein an iŋsan tamolpein lo ikudip pitiŋinek saian geig ak ipani wa.’

24 “Rumok, Samuel sen dam agod profet aenkadi ŋien aban duri an fidian ru gamu saen en san dubol ilasa na ya. 25 Aŋ man profet adi an sad malad kubuladi, an lo promis a Anut profet an sad awad lo ibol an, agod kontrak a aŋanem tubum bagem ipidinai an san nuŋon dam aŋanemi a. Anut ru en wagam Abraham irupeig ibol, ‘Oŋane mala kubulan lo tan en san tamolpein fidian bar diŋane wa.’ 26 Saen Anut iŋanen urat tamol tan en lo igane ilasa man, imug mi aŋsam na igane ipalu ya. Iŋ bar ipanaŋ o ipalu ya, ago dugo bar an igo ya, iŋ idiraŋ pe aŋ anen anen sem adaŋsap aŋanem kagin saiak saiak patum apani wa.”

Copyright information for `TBC