Acts 4

Pita iŋ Jon da Kaunsil naod na dutur a

Saen Pita iŋ Jon da tempel lo tamolpein ru durupidai dugo, pris adi, tempel titianek tamol sad gurman, iŋ pris warou a Sadyusi dubol dan aenta dida sad na dupalu ya. Iŋ tiŋaed saian geig a. Man dugo, Pita Jon da Jesus imat gug fon kumaen imasa yak san ru tamolpein naod na durupidai duloŋ se ya. Iŋ maŋau ago dupiteŋanai dan lo tamolpein duloŋ ak, Jesus lo tamol dumat dak, fon ka dumasa wa. Ago tag duburou gug abaŋ tidom idu la yak niŋen o subanek ab lo didirai a. Iŋ ilod lo man aposel adi ante dien pe tidom lom mi gup kot dupidinai a. Gug tamolpein a iŋsad ru duloŋ an luluŋad lo wei mi ilod lo rumok a. Tamolpein an ilo rumok adi luad disag, tamol itumanaig sad sutek faiv tausen igo woŋ a.

Tidomig Juda sad tirnek tamol adi, matu gurman adi, agod kubiaeŋ san girek maŋau adi dam Jerusalem na dutumani a. Pris gurman Anas, agod Kaiafas, Jon, Aleksandra, agod tamol aenta pris gurman san gugoi lo yan dam dida dutumani a. Agog aposel adi digiaig dupalug, naod na dutur dugug dusumianai, “Aŋ dabai dugomaiak lo, tia, yaŋak dugomaiak lo aŋaneg, tamol en akubuneg uyan ak i?”

Ago dugo Urgun Pita ilon iŋanefuteg awad yabi, “Aŋ gurman, aŋ ilo muŋanek san kulob ta lo tamol ŋien itubabun ak uyan ilasa yan niŋen sumiaek lo adirama tap, agod en dugo woŋ dugo kubunek iŋane yan dam maŋ asumianama tap, 10 aria, ru en aloŋ uyanan. Kulob en Nasaret tamol Jesus Kristus iŋanen yaŋan san dabai lo ilasa ya. Tamol amaiak aŋ aigim fo abalig afuni imat ak gug, Anut mateŋ lo ifufunig fon kumaen imasa da ya. Iŋ lo mi tamol e aŋ naom na itur den kubunek iŋane dugo kulob an san nuŋon ale ya. 11 Jesus nek amaiak niŋen o Anut ru igo ibol,

‘Pat nek a ab bek tamol adi dumoi dan,
nek amaiak ab tinin fidian yabi sakar da.’
12 Iŋ mi lo patu pasek ale wa. Man dugo, tan en fidian lo man Anut yaŋak sen ak ta lo id tamolpein fidian patu pasek ka tiŋane wan ta ipanad na ya, tia, nek Jesus yaŋan lo mi a.”

13 Kaunsil adi dile yak, Pita Jon da malak malak ru dabai anda nam durupidai a, uraru an tamol kawan, iŋ skul ta digane na ya. An ago dile man durut saian geig a. Agog an kankan ipidinai ak, tamol uraru an gubak mi Jesus da dumado dutor an dile duloŋ a. 14 Ak man ru ta dubol san tia ya. Man dugo, Pita Jon da tamol dukubune yan siŋired na mi itur dugo leil dupani da. 15 Ago tag kaunsil adi tamol utol an didinaig, tumanek aben dubiseig patun fo dilasa gug iŋsed mi pasak nam diŋiŋeŋ se ya. 16 Iŋsed mi nug dusumiani, “Id tamol uraru en dugo tiginiai ak i? Id kubol ilasa yan sewak tabol san tia ya, man dugo, tamolpein fidian Jerusalem na dumado dan kulob girager e tamol uraru en digane yen duloŋ la ya. Id tatot san tia ya. 17 Id mel en tabituani wa, kabelan ru en yaup tubun banau. Ago yak niŋen o tamol uraru en kudod tabi uyanan a. Iŋ afon talpein ta naon na Jesus yaŋan ta dupate na wak niŋen o ru kagin turupidai a.”

18 Agog Pita Jon da digiaig, diladug ru dabai nam durupidai, “Aŋ afon Jesus yaŋan lo tamolpein ru ta arupidai na wak, agod yaŋan an lo dam maŋau ta mok apiteŋanai na wa.”

19 Gug Pita Jon da awad diabig dubol, “Aŋsem mi mel en abitinaep ale wa. Dugon Anut malan lo uyan ak i? Dugo, aŋanem awam kagin mupani wak i? Tia, Anut awan kagin mupani wak i? 20 Man dugo, maŋ mel sema malama lo mile yak kudoma lo maloŋ ak niŋen o awama itau san tia ya.”

21 Tamol ŋien imat gug Pita Jon da dukubune yan iŋsan anaŋar 40 iriŋani tag tamolpein fidian melmel ilasa yan niŋen Anut yaŋan diabisa se ya. An lo Juda sad kaunsil dal ta dilep lo bu dupidinai san tia ya. Ago tag ru kagin dabai geig mi dupidinaig, dubusawaig diau a.

Ilo rumok adi dabai diŋane wo dugudani a

23 Saen dubusawaig dilasa yan Pita Jon da dumul turad muroud sad na diau a. Agog pris gurman, iŋ gurman aenta, ru dubol an awad aban durupidaig duloŋ a. 24 Ru an duloŋ tag fidian Anut igo dugudani, “Tubun en, oŋ mi tan, you, beig, keit, agod mel mel fidian lo dien dan san Taman. 25 Urgun lo oŋse maŋ tubum bagem Dawid oŋane urat pinein awan lo ubol dugo gamu nuŋon mile da.

‘Ata wo tan fidian sad tamolpein tiŋaed saian di?
Ata wo tamolpein an palaŋ dumari gug nuŋon tia yak i?
26 Tan en san kiŋ fidian yu digane wo tawaŋ dumado da,
ago dugo tirnek tamol fidian dutumanig,
Tubun en iŋanen Pilianek Tamol da ager digane wo digane da.’
27 Rumok, ru amaiak ente Jerusalem na nuŋon ilasa ya. Herod iŋ Pontius Pailat da, tamolpein Juda tia yan agod Juda tamolpein aben ente dumado dan dida dutumanig, oŋane urat tamol gun ak Jesus oŋse piliani an, palaŋ an dumari se ya. 28 Tamol adi an oŋse wagam mi oŋane ilobol iŋ dabai da lo ilasa wo ubol an, ago mi digane ya. 29 Aria, Tubun en, gamu ru saiak tinid dumisilani san dupaiama an oŋane kududo iloŋ la ya. An ilo sou gane dop oŋane urat tamol adi dabai panamap maŋ rurek tia yan lo oŋane ru mabol ilasa wa. 30 Oŋ oŋane tuo watep oŋane urat tamol gun ak Jesus yaŋan lo, tamolpein subam ad da yak kubuniaip, kulob girager dirip dilasap, kulob dababai tamolpein dil pe durut saian an dam gane wa.”

31 Gudanek itout go ab a lo dutumani an ibuk ila iso ya. Ago dugo Urgun fidian bubed ilon awan isag, Anut san ru tamolpein naod na dubol ilasa wo tinid ta irer na ya.

Ilo rumok adi melmel fidian lo nug dubunawi se ya

32 Ilo rumok adi fidian iŋsad kankan agod iŋsad ilod dam kisaek mi a. Ta iŋsan biouŋ biouŋ an iŋsiganen mi ago ibol man tia ya. Tia, fidian melmel nug duwae dupani se ya. 33 Ago dugo ru dabai tubun anda yak lo, aposel adi Tubun ak Jesus kumaen imasa yak san bilaluŋ dubal ilasa se ya. Agod Anut san ilo panek tubun mi an iŋ fidian tinid fo iwali idu ya. 34 Iŋ luluŋad lo talpein ta mel ta lo katukan ta imado na ya. Man ata wo? Nal kadi lo, talpein ensauta a ab ad da boi, tia, tan kilaken ad da yak ta, an didaeŋ lo diganeg san moni diŋaneg, disini dupalu ya. 35 Agog moni an aposel adi ŋied fun na didirsi a, ago dugo aposel adi ditarpaleg talpein enti mel ta lo katuk adi an dubinawai se ya.

36 Saen an lo iŋ luluŋad lo tamol ta yaŋan Josef imado da. Iŋ Livai san gugoi lo ilasa ya, gug iŋanen tinan man nui yaŋan Saiprus dubol dan ante igansi a. Aposel adi yaŋan neinta dupanig Barnabas dubol da. (Yaŋan an fun man, Ilo Yabisa San Tamol.) 37 Aria, iŋsan tan kilaken idad go moni an iŋaneg isini yaug aposel adi ŋied fun na igansi a.

Copyright information for `TBC