Acts 6

Tamol 7 aposel dubunawai o dipilianai a

Murnag ilo rumok adi wei mi dilasa se yan, luluŋad lo tamolpein malan uraru dumado ya. Saen an lo, Juda tamolpein a Grik ru dubol dan, iŋ Juda tamolpein a Hibru ru dubol dan dida nug lo muruan ilasa ya. Man dugo, Juda Grik ru diŋiŋeŋ dan igo dubol, nal anek anek lo aposel adi anaŋ ditarpaleg duwae dak gug iŋsiganed pein suos ilod ta isou na da. Ago tag aposel 12 an ilo rumok adi fidian digiaig dutumanaig durupidai, “Maŋ anaŋ waek san urat migane dop lo Anut san ru mufulale wan mibisei dop, an uyan tia ya. Ago yak niŋen o teid taod, tamol 7 luluŋam lo Urgun amad da yak, kankan milaen ak, agod yaŋad uyan ak mi apilianaip urat an banid lo tigane wa. Gug maŋ gudanek mi, agod ru fulalek san urat dam mi leil mupani wa.”

Tamolpein fidian ru an duloŋ go aposel sad kankan niŋen o ilod uyanan a. An lo tamol ta yaŋan Stiven dipiliani a. Iŋ ilon rumok dabai, agod Awan Urgun ilon iŋanefute ya. Ta yaŋan Filip, ta Prokoras, ta Naikena, ta Taimon, ta Parmenas, agod Antiok tamol ta yaŋan Nikolas, iŋ Juda tia yak gug Juda ubou lo yau da. Ilo rumok adi tamol 7 an aposel naod na didirai ilasa ya. Agog aposel adi iŋ o Anut dugudanig banid gurmad fo digane ya.

Agog Anut san ru ifurak go, tamolpein wei mi duloŋ a. Jerusalem na ilo rumok adi dilasag wei kasik a. Agog pris adi wei mi dam ilod lo rumok go, ilo rumok san dal duri dupani a.

Juda sad gurman Stiven diabi a

Aria, Stiven man Anut san ilo panek, iŋsan dabai dam iŋ lo yen a. An lo iŋ tamolpein luluŋad lo kulob girager funfun agod mel tutubun durut saian san dam wei mi igane ilasa se ya. Gug Juda tamol aenkadi Stiven lo siai digane. Tamol an ubou ab yaŋan “Tamol kawan dumado dak” dubol dan sad tamol. Tamol an iŋsad panu Sairini, iŋ Aleksandria da. Agod Silisia iŋ Esia da provins uraru an sad tamol dam Stiven lo ager diabisa ya. Tamol amaiak fun diganeg Stiven lo ru nam yu digane ya. 10 Gug Stiven san kankan milaen geig dugo Urgun san dabai lo dam iŋiŋeŋ a, an lo iŋanen ru niŋen o iŋ dutur dabai san ta idaisuda na ya.

11 Ago tag tamol aenkadi pasak nam diŋal go, ru sewak igo dubol ilasa wo durupidai a. “Stiven iŋ Moses Anut da lo misilanek ru ibol dugo maŋ awan maloŋ a,” ago dubol o durupidai a.

12 Agog tamol an diaug ru sewak an lo tamolpein, matu gurman adi, agod kubiaeŋ san girek maŋau dam ilod dusueg an lo tiŋaed saian geig a. Agog tamolpein an dupalug Stiven diabig, Kaunsil sad na diŋane diau a. 13 Kaunsil malad lo itur dugo, tamol Stiven tinin lo dusupale san digiaig, diladug ru sewak igo dubol, “Tamol en idsad tempel gun an, Moses san kubiaeŋ da niŋedi wo ru saian pempem ibol da. 14 Maŋ maloŋ dugo ibol, Nasaret tamol a Jesus dubol dan tempel iratitale dop, Moses san kubiaeŋ id ipanad an dam ibileksa dop idirad pe tamol kagin senamo ak turi wa.”

15 Ru an dubol dugo Kaunsil dumado yan malad ti ibol go Stiven leil dupani dugo, iŋanen naon eŋel ta naon igo woŋ dile ya.

Copyright information for `TBC