Acts 8

Sol ilo rumok adi misilanek ipidinai a

Sol ante imado dugo Stiven san mateŋ ileg, ilon uyan. Ilo rumok tamol aenkadi Stiven disareg, ilod tubun mi saian go awad tubun mi ditata se ya. Nek saen an lo mi Jerusalem na ilo rumok adi fun diganeg, Jesus yaŋan o muruan tubun mi disini se ya. Agog dufufurak go aenkadi Juda na aenkadi Sameria na diaug dumado ya. Ak man aposel adi Jerusalem na dumado ya. Gug Sol man midaeŋ ititale wo yaes ifuni a. Ab ab idu isida dugo Kris tamolpein iŋal go iraug subanek ab lo idirai se ya.

Filip Sameria na Anut san ru ifulale ya

Ilo rumok adi a dufufurak go gidigidad diau na yan, aben dugo ate diau an Anut san ru dufulale se ya. Filip Sameria na yaug, taun tubun ak ta ilon lo iladug ante sad naod na ru Kristus niŋen o ibol ilasa se ya. Saen tamolpein doup tubun iŋsan ru duloŋ dugo, kulob girager igane yan dile man, iŋsan ru fidian duloŋ uyan o kududod dugure ya. Ur saian awad tubun mi disasai dugo, tamol tinid lo yak dubiseig dilasa ya. Tamolpein ŋied itubabun, agod a dutor saian saian dan wei mi uyad isusa ya. Ago man taun an ilon lo yousai yen go tubun kasik.

Aria, taun an lo kiai tamol ta yaŋan Saimon imado ya. Iŋsan sewak an lo nal kitek milaen mi Sameria tamolpein iginiaig dumasa saian. Iŋsen mi iŋ tamol tubun ak se pitianoi san ru ago ibol. 10 Agod taun an sad tamolpein fidian, a yaŋad ad da yan, agod a yaŋad tia yan dam, kududod dugure ya. Ago dugo dubol, “Tamol en man, tubud san dabai a yaŋan Dabai Tubun Ak dubol dan, tamol emaiak iŋsen.” 11 Nal milaen mok iŋsan nawir an lo irawaig, tamolpein fidian iŋ awan paen na dumado dugo durut saian geig a. 12 Gug saen pein, tamol dam Filip awan lo bilaluŋ uyan ak san ru Anut san kagin panek niŋen o, agod Jesus Kristus yaŋan niŋen o dam duloŋ man, iŋ ilod lo rumok a. Agog suguek diŋane ya, tamol iŋ pein da mi a. 13 Saimon sen dam ilon lo rumok go suguek iŋane ya. Agog Filip ŋien fo itor dugo kulob girager funfun Filip igane dugo ileg niŋen o irut saian geig a.

14 Saen aposel adi Jerusalem na dumado yan Sameria tamolpein Anut san ru diŋane yak duloŋ tag, Pita Jon da didinaig, iŋsad na diau a. 15 Sameria na dilasag, tamolpein Urgun diŋane san niŋen Anut dugudani a. 16 Man dugo, Urgun fufod na gamugo idu ya, tia, Tubun en Jesus yaŋan lo suguek diŋane yan mi a. 17 Agog Pita Jon da tamolpein gurmad fo banid digane dugug, Urgun diŋane ya.

18 Agog Saimon tamolpein Urgun aposel adi banid lo diŋane dugo ile tag, moni iŋaneg, Pita Jon da sad na yaug ibol, 19 “Dabai an ŋai dam apanag. Agop tamol dugon banig gurman fo ŋigane dan Urgun iŋane wa.”

20 Ak man Pita ru naon igo ibol go irupei, “Oŋane moni an ŋanep, ida udeg wau. Ata wo? Oŋ ilo lo man lou panek e Anut ipanad den moni nam udad ŋane wak ubol da. 21 Oŋ maŋsama urat boi en lo oŋ yaŋa tia ya. Man dugo, oŋ ilo man Anut malan lo ta itaot na ya. 22 Ago yak niŋen oŋsa kankan saian an umoi kisaek oŋ. Ago dop Tubun en oŋsa kankan saian gane yan ipasi wo gudani wa. Nap ilo sou naok ago bube ilon lo gane dan an bo subam an ipare idu pano wak boi. 23 Man dugo, ŋai ŋilio dak, mala sek agod turak susai dam mi oŋ tini iŋanefute dugo, aupasek san subanek tamol mado da.”

24 An lo Saimon iŋ Pita Jon da ru naon igo irupidai, “Gidad, aŋ ŋai niŋeg o Tubun en agudani. Agop an lo muruan abol dan ŋai fo na ta ilasa na wa.”

25 Aria, Pita Jon da Tubun en dugo woŋ ibinawai an tamolpein durupidai duloŋ go iŋsan ru dam dubol ilasa se ya. Saen urat an digane itout man, dumul go Jerusalem na diau a. Diau dumul dugo dal dal na, Sameria panu wei mi lo dam Anut san ru dufulale se ya.

Filip Itiopia tamol ta isugui a.

26 Tubun en san eŋel ta Filip irupei, “Masap dal Jerusalem nag Gasa na idu yau an ŋanep wau.” (Dal an tan kawan ak lo yen da.) 27 Ago tag Filip eŋel ibol ago mi igane. Dal na yau dugo Itiopia sad tamol gurman ta ile, tamol an iŋanen nabun dusukali a. Tamol an Itiopia Kwin yaŋan Kandesi san moni kagin ipani da. Iŋ Jerusalem na ubou ile wo yau ak 28 fon imul sen fun panu lo yau da. Karis fo profet Aisaia san ru isuti dugo yau. 29 Agog Urgun Filip irupei, “Waup karis an sumeik ida au.”

30 Ago tag Filip imaspalu oŋ yaug sumeik dugo, profet Aisaia san ru isuti dugo iloŋ tag isumiani, “Dugo, ru suti dan fun kitek uloŋ di?”

31 Iŋ ibol, “En dugop ŋai ru en fun ŋaloŋ ak i? Rumok talpein ta fun ifulale ak man nap ka ŋaloŋ a.” Agog Filip iwagig isidag siŋiren na imasi a. 32 Ru girek boi emaiak isuti,

“Iŋ man sipsip dufuni wo diŋane diau dak igo woŋ.
Iŋ nek ibol sipsip nanun fufulun dutute dop awan itau itur dak igo woŋ.
An lo awan kitek ipuk man tia ya.
33 Iŋ miai tubun mok dupanig, iŋ o ru itaot dubol man tia ya. Kot aen kisaek mi digane.
Enti tamol an san malan kubulan niŋedi wo ru ta ka iŋiŋeŋ ak i? Talpein ta kisaek tia ya.
Man dugo, iŋsan madok tan en lo digane itout go lak na yau a.”
34 Itiopia tamol gurman an Filip isumiani, “Profet iŋ enti niŋen o ibol dan, gidad ubol pe ŋaloŋ. Iŋsen niŋen o ibol, tia, talpein sen ta niŋen o ibol i?” 35 Ago dugug Filip girek nek en lo fun iganeg bilaluŋ uyan ak Jesus niŋen o yan ibol idug iloŋ a.

36 Ru ifulale dugo dupalug you ta fun na dilasag, tamol gurman Filip irupei, “You ebe ya. Dugo, mel ta isubanag pe suguek ŋiŋane wan tia i?”
Boi 37 Grik lo tia ya. Baibel aenta lo boi 37 igo ya. Ago tag Filip awan yabig ibol, Oŋ ilo lo rumok mok tap, oŋ ka suguek ŋane wa. Agog tamol gurman an ibol, “Ŋai Jesus Kristus iŋ Anut nanun an ilog lo rumok.”
38 Ago man gurman an ibol dugo iŋsan urat pinein karis yabituani a. Agog iŋ Filip da you lo dudug Filip tamol an isugui a. 39 Saen you dibiseig dilasa yan Tubun en san Ur Filip iŋane yau. Tamol gurman an Filip ta ile na gug ilon youn isag iŋsiganen na yau a. 40 Agog Filip Asdod
Grik ru lo taun an yaŋan Asotus
na kuai isi a. Agog tureŋ yabig panu panu lo Jesus san bilaluŋ uyan ak ibol ilasa dugo itor nag Sisaria na ilasa ya.

Copyright information for `TBC