Colossians 1

Ŋai Pol, Anut sen ŋai ipilianag go, Jesus Kristus san aposel ŋilasa ya. Ŋai aŋ, Anut anen tamolpein a Kolosi na amado dan, sam na girek en ŋigane ipalu da. Id teid Timoti iŋ ŋai da girek en migire da. Aŋ Kristus da atumanig lo gun alasa ya. Agod gamu Kristus mi awan ari apanig amado da. Ŋai igo ŋugudani dak, Anut idaned Tamad san ilo panek, agod ilo maror dam, aŋsam na ilasa dop yen a.

Madok uyan an lo Anut ilo uyan tupani wa

Saen fidian maŋ Anut idsad Tubun ak Jesus Kristus san Taman mugudani dan, gadiŋ an lo aŋ niŋemi wo musumiani da, agod ilo uyan ru mupani da. Man dugo, maŋ gubak mi ru en maloŋ a, aŋ Jesus Kristus o ilom rumok da, agod iŋanen tamolpein fidian ilom apidinai da. Aŋanem ilo rumok san naon, Anut ikibine la ya, agog kumaen panu lo iganeg yen da. Aŋ naon an aŋane wo mala nouk amado da. Mala nouk an lo, aŋ tinim ilon lo aŋanem ilo rumok, agod tamolpein fidian niŋedi wo amat san kagin dilasag tubun a. Gubak mi ru rumok ak aŋsam na ipalug aloŋ a. Ru rumok en man bilaluŋ uyan ak a Anut san tamolpein dufulale da. Bilaluŋ uyan an lo, ru mel uyan uyan ak a aŋ o kumaen panu lo yen dan niŋen o aloŋ a. Tan fidian lo bilaluŋ uyan en iganeg nuŋon ifu da, agod ru en ifufurak go panu panu lo yau da. Nek ago mi, aŋ luluŋam lo kagin naon kisaek an mi yen da, saen imug mi aŋ ru an aloŋ go, Anut san ilo panek an aloŋ fufeig ipalug gamu en, ru an ifufurak go tamolpein wei mi sad na yau dugo nuŋon ifu da. Epafras ru an aloŋ uyanan san maŋau ipiteŋanaŋ a. Iŋ man maŋsama urat kisaek, agod iŋ niŋen o tubun mi mamat da. Iŋ maŋ naoma iŋaneg Kristus san urat kagin ipani uyanan da. Iŋsen aŋ, Awan Urgun bubem yabisa dugo, lo tamolpein aenta niŋedi wo amat dan, ibol go maloŋ a.

Fun an niŋen o, saen maŋ ru aŋ niŋemi wo maloŋ go ipalug gamu en, maŋ aŋ niŋemi wo Anut mugudani panaŋ da. Maŋsama gadiŋ lo Anut musumiani panaŋ dak igo ya. Aŋ Anut ilon dugo ibol dan aloŋ fufei wa, agod Awan Urgun lo, aŋ kankan milaen ak, agod maŋau dam aŋ fidian tinim iŋanefute wa. 10 Iŋ aŋ ibinawaŋ pe, kagin uyan ak lo ator amado wa, an lo dop tamolpein aŋanem kagin dile dop igo dubol, “tamolpein an iŋaned Tubun ak san tamolpein dilasa san idaisuda mok a.” Taida mi, dal fidian lo, Anut san ilo uyan aŋ o tubun mi yen o, urat wagai agane wa. Urat uyan ak fidian lo nuŋon agane wa, agod nal fidian aŋanem maŋau Anut niŋen o yan isap tubun a. 11 Anut san dabai tubun geig a, an niŋen o maŋ dam, iŋ mugudani dop iŋsan dabai tubun an fidian ipanaŋ a, ago dop, an lo aŋ dabai mok a. An lo dop muruan dugo yak fidian aŋ lo dilasa bo man, aŋ atur dabai pe, yaes ta ifunaŋ na wa, agod yousai amam da, ilo uyan ru idaned Tamad apani wa. 12 Iŋ aŋ idaisuda mi ipanaŋ an lo man, aŋ dam naon a iŋanen tamolpein gun ak murnap diŋane wan lo atutou wa. Naon an gamu iŋanen kagin panek aben lilaman anda yak, ante yen da. Agod iŋanen patu pasek aŋane yan lo, naon an aŋane san aŋ idaisuda mok a. 13 Man dugo, id gubak mi aben a Satan tidom tubun ak lo tamolpein a Anut san tia yak itirnai dan te tumado se ya. Ak man id Tamad patud ipasig iŋiliag go taug Nanun a niŋen o imat dan, iŋanen kagin panek aben lo tiladu ya. 14 Nanun an lo idad iŋiliad go, idsad aupasek fidian isuas panad a.

Kristus iŋ Anut anen tutuŋanek tamol mok a

15 Anut Nanun man Anut a id malad nam tile san tia yan san mitilaen imado da, iŋanen mitilaen nuŋon mok a. Iŋ Anut anen nanun matu, agod mel fidian a Anut idiri an taman imado da. 16 Man dugo, Nanun banin log Anut mel fidian idirig dilasag dien da. Mel a kumaen panu lo yen dan, tan na dam yen dan, mel a malad nam teil san, agod mel a malad nam tile san tia yan dam fidian idiri a. Mel a malad nam tile san tia man, eŋel adi, tubud adi, tan keit tuon adi, agod ur naon funfun dabai amad da ya. Awo, rumok, Anut iŋ Nanun banin lo mel fidian idiri a, agod iŋ niŋen o mel an idiri a. 17 Mel fidian gamugo dilasa dugo, iŋ imug mi imado ya. Iŋ lo mel fidian iŋaned abek abek atem dumado dugo, nug lo dututou da. 18 Iŋ mi midaeŋ gurman, agod midaeŋ man iŋsan tinin. Iŋ mi mel fidian Anut idiraig dilasa yan sad malan te ya, iŋ imug mi mateŋ lo kumaen imasa ya, an lo man iŋ mel fidian iriŋanai geig go, lak na isuda yaug imasi a. An lo gamu iŋ mi mel fidian sad malan te ya. 19 Man dugo, Anut sen iŋanen bunun an fidian, Nanun aman da wo ilon yen a. 20 Nanun lo mi Anut mel a tan na dumado dan, agod a kumaen panu lo yan dam, fidian iŋiliaip iŋanen muroun muroun igo woŋ siŋiren na dumul pe dupalu wa. An fidian iŋsan ager oŋ ago mi dumado san tia ya, man dugo, iŋanen Nanun san dar aigim fo iwatik an lo maror iganeg ilasa ya.

21 Aŋ imug Anut lo siai aganeg ator se ya, aŋ tamol asau ak igo woŋ, Anut malan patun fo amado ator se ya. Aŋanem kankan lo man, Anut san ager amado se ya, man dugo, aŋanem kagin naok naok a agane se yan saian geig a. 22 Ak man Kristus tinin tan en san an imat a. An lo gamu Anut aŋ naom yabig iŋsan turan mok alasa ya. An lo dop iŋ iŋiliaŋ pe iŋ naon na igunaŋ dop, aŋ iŋ malan lo gun ak, nun amam tia yak, agod talpein kot ipanaŋ san tia yak, ago atur a. 23 Ak man aŋ kulob ago ilasa wo urat amam da ya. Aŋ aŋanem ilo rumok abituanip yau a. Nek ibol kadaŋ duguni dabai go ibuk ila iso san tia yak igo atur dabai a. Agod tamol ta aŋ naom yabip, aŋanem mala nouk a bilaluŋ uyan ak igane ilasa dan, ante asuk amul amoi. Bilaluŋ uyan en gubak mi aloŋ dugo, ru nek emaiak Anut san urat tamol adi aben fidian lo dubol ilasa se ya. Agod ŋai Pol, bilaluŋ uyan emaiak san urat tamol ŋilasag ŋumado da.

Urat a Pol Kristus san midaeŋ niŋedi wo igane se ya

24 Ŋai madai, agod muruan a aŋ niŋemi wo ŋisini se yan niŋen o uyag isusa da, agod ŋai tinig madai dupani dan lo, Kristus tinin madai dupani amaiak san wadan ŋigane itout a. Kristus tinin man iŋanen midaeŋ, agod midaeŋ an ŋibinawai wo, ilo uyan lo muruan an fidian ŋisini da. 25 Anut ŋai ipilianag go, iŋanen midaeŋ en san urat tamol ŋilasa ya. Ŋaisag urat man, Anut san ru an fidian aŋ ŋurupaiaŋ pe aloŋ a, ru ta kisaek ŋabituani san tia ya. 26 Idsad tubud baged gamugo dilasa dugo, Anut ru en imianig saen milaen mok imianuk an yen na ya. Ak man gamu Anut ru en iŋanen tamolpein gun ak kuai tem irupidaig duloŋ a. 27 Ru mianuk en girager andag awan isa. Agod Anut ilon yen ak igo, ru mianuk en kuai ipanig iŋanen tamolpein gun ak banid lo igane ya, an lo tamolpein tan fidian lo dumado dan, duloŋ uyan dop, ru en san girager tubun ak ka dile wa. Ru mianuk girager anda yak man nek en: Kristus aŋ tinim ilon lo imado da. Agod kulob an nuŋon man, murnap aŋ kumaen a girager anda yan aŋane wa. An aŋ o ilasa wak niŋen o mala nouk amado da.

28 Maŋ ru Kristus niŋen o yan tamolpein murupidai duloŋ da. Maŋ tamolpein fidian ru kagin murupidai dugo, kankan milaen ak lo maŋau mupiteŋanai da. Maŋ iloma man, tamolpein fidian miŋiliaip, dida Anut naon na maup, itaot adi Kristus lo yak igo mugunaip dutur a. 29 Ŋai mel an ilasa san niŋen o urat wagai ŋigane da. Dabai tubun geig ak a Kristus ŋai ilog lo igane ilasa dugo, ilog lo urat tubun mi isini dan, an nuŋon igane wo maeg ŋigane da.

Copyright information for `TBC