Colossians 4

Oŋ urat bigabeg taman, aŋ kagin itaot ak lo, agod kagin uyan ak lo dam, aŋanem urat bigabeg adi kagin apidinai a. Man dugo, aŋ aloŋ ak, aŋ dam tamam am da ya, iŋ kumaen panu na imado da.

Ru kagin aenta

Aŋ saen pempem Anut agudani dop amado wa. Saen agudani dan, ilo sou agane uyan gup, Anut asumiani, agod pempem Anut ilo uyan apani wa. Agod saen aŋ Anut agudani dop, maŋ o dam ilom isou panama wa. Anut asumiani dop, iŋanen ru mianuk Kristus niŋen o yan mabol ilasa san iŋ ka dalawan ipasi panama wa. Ŋai gubak mi ru mianuk an tamolpein ŋufulale pidinai se ya. Fun an niŋen o ŋai dusubanag go sein nam ŋieg banig dufoug subanek ab lo ŋumado da. Anut asumiani dop ŋai ibinawag pe iŋanen ru en fun kuai tem ŋabol ilasap, tamolpein duloŋ uyan a. Ago ŋigane dop man uyan a. Saen aŋ tamolpein ensauta a aŋsam midaeŋ patun fo dumado dan luluŋad lo amado man, aŋ ilo sou uyan ak mi ari apani dop, kagin itaot ak mi agane wa. Taida mi, Anut dal ta ikubiai ale dop, talpein aenta aŋanem ilo rumok ka afulale pidinai dop man, aŋanem ilo rumok afulale pidinai a. Saen fidian aŋ ilo uyan san ru, agod ru kududod bulbal san an mi aŋiŋeŋ a. Ago dop lo talpein ta sumiaek igane tap, aŋ ilo sou uyan ak lo mi sumiaek awan abi dop, lo tamolpein fidian duloŋ uyanan a.

Pol turan muroun ilo uyan ru digane ipalu ya

Tikikas iŋ ŋai kulob dugo ŋigane na yan ka ibol aloŋ a. Iŋ maŋ teima Kristus lo yan niŋen o mamat da, Tubun en san urat lo iŋ ŋaisag urat kisaek, agod maŋ ka iŋ Tubun en san urat igane uyanan o tinima migane pani wa. Ŋai iŋ aŋsam na ŋigane yau da. An fun man, iŋ maŋ dugo mumado den san fun fidian ibol aloŋ a, ago dop aŋ ilom pasai ibol a. Onesimus iŋ da aŋsam na sisem diau da. Iŋ tamol Kris ak ilasa ya, agod maŋ niŋen o tubun mi mamat da. Gamu iŋ dam aŋanem midaeŋ san tamol kisaek a. Iŋ urarum mel fidian etna ilasa dan ka dubol aloŋ a.

10 Aristakas, iŋ dam subanek ab lo da mumado yan aŋsam na ilo uyan ru igane ipalu da. Mak dam aŋ ilo uyan ru irupaiaŋ da, iŋ Barnabas nukol. Aŋ Mak niŋen o ru kagin aŋane la ya. Iŋ aŋsam na ipalu tap, aŋanep kagin apani wa. 11 Agod Jesus, iŋ yaŋan aenta Jastas dubol dan dam aŋsam na ilo uyan ru igane ipalu da. Ŋaisag urat kisaek adi a Anut san kagin panek o urat digane dan, luluŋad lo tamol utol en mi Juda tamol a. Iŋ ŋai dubunawag go ilog pasai ibol a. 12 Epafras, iŋ dam aŋsam tamol kisaek a, agod ilo uyan ru irupaiaŋ da. Iŋ Jesus Kristus san urat tamol mok a. Iŋsan gadiŋ lo aŋ niŋemi wo urat wagai igane dugo, Anut igo isumiani da: Anut ilon dugo ibol dak aloŋ uyan pe, tinim ŋutum fidian lo ari apani wa, agod aŋ mel ta niŋen o, ta katuk amam na wa, an lo dop aŋanem ilo rumok Kristus lo yan dabai a. 13 Ŋai ŋaiseg ŋurupaiaŋ da, iŋ aŋ ibinawaŋ o urat wagai igane da, agod ilo rumok adi Laodosia na yan, Hirapolis na yan dam niŋedi wo urat wagai igane da. 14 Maŋsam turama mok, Luk, iŋ a dokta tamol amaiak, Dimas da aŋsam na ilo uyan ru digane ipalu da. 15 Ŋai naog aŋanep ilo uyan ru, ilo rumok adi Laodosia na dumado dan arupidai. Nimfa, agod midaeŋ a iŋsan ab lo dutumani dan dam, ŋaisag ilo uyan ru arupidai.

16 Girek en asutip ale gup murna Laodosia midaeŋ sad na agane yaup, iŋ dam dusuti dop duloŋ a. Nek ago mi aŋ dam girek taida an Laodosia midaeŋ sad nag ipalu yan asutip ale wa.

17 Akipas arupei, “Tubun ak iŋanen urat gane wo dipiliano yan urat wagai ganep, gane yau itout a.”

18 Ŋai Pol, ŋaiseg banig mok nam ru wadan en ŋigire da. Ŋai ilo uyan ru ŋurupaiaŋ da. Aŋ ŋai subanek lo ŋumado dan, ilom ta iŋaoŋ na wa. Ŋai ŋugudani da, Anut iŋanen ilo panek aŋ da ka amado wa.

Copyright information for `TBC