Ephesians 1

Ŋai Pol, Anut ilon yen ak lo, iŋ Jesus Kristus san aposel ago isikatag a. Ŋai aŋ Kristus san tamolpein gun a Efesus taun lo amado dugo Kristus mi awan ari apani dan, aŋsam na girek en ŋigane ipalu da. Bai Anut mi idsad Tamad, Tubun ak Jesus Kristus lo ilo panek aŋ lo yen dop, ilo maror amam da ka amado wa.

Urgun san na bar uyan uyan ipalu ya

Idsad Tubun ak Jesus Kristus iŋanen Taman, Anut mi iŋ yaŋan tabisa wa. Man dugo, id Kristus da tutumani kisaek ak niŋen o, Awan Urgun san bar uyan uyan ak fidian a lak na yen dan ipanad go tuburou ya. Saen Anut tan ta igane ilasa na dugo, id Kristus ida itumanad o kob ipanad a. An lo saen id iŋ naon na tatur dan, id gun tumado dop, iŋ malan lo man id ai wadan amad tiap itaot mi ago ka tumado wa. Wagam mi mok, id niŋed o imat an lo, kob ipanad go ŋilaŋal iŋiliad pe iŋsan nanun muroun mok tilasa san man Jesus Kristus lo mi a. Iŋanen ilon yen ak lo mi, id siŋiren na tau san ilo uyan lo ago igane ya.

Ago dop id iŋsan ilo panek siŋaokan geig an niŋen o per tupani wa. Anut san Nanun man iŋsan buben mok a. Aria, Nanun an lo ilo panek a ipanad an sen kawan naon tia ipanad a. Kristus id da tutumani kisaek an niŋen o, iŋanen dar lo iŋ idad iŋiliad dugo idaned aupasek fidian ipare idu ya. An iŋsan ilo panek tubun geig ak iri pani a. Anut iŋanen ilo panek id niŋed o tubun geig ipanad a. An lo maŋau funfun agod ilo safulalek uyan uyan dam ipanad a.

Mel an wagam mi Anut san ilo sou lo mi yen a. Ak man milaen mok iŋanen ilo sou an imianuk yen a. Aria, gamu gug iŋanen ilo sou imianuk an kuai tem igane ilasag id ilod isafulale ya. Kristus lo gup urat an yen a. 10 Iŋsan ilo sou igo ya, iŋ mel fidian un ad yabip yau gup, nal a kob ipani antep, mel an fidian Kristus lo mi itumani wa. Melmel lak na, agod tan na dam, Kristus paen na mi dien a, agod iŋ mel an fidian sad tamad imado wa.

11 Iŋ lo dam Anut id ipilianad go id Kristus san mi a. Man dugo, Anut iŋ mel dugo ilasa san niŋen o ilo sou igane dan ago mok mi igane ilasa da. An niŋen o Anut mel a id niŋed o ilasa wan wagam mi ilon yen ago mi igane ilasa ya. 12 Maŋ Juda adi malmalan mi Kristus o iloma rumok a. Aria, Anut kob a ipanama yan san fun man, iŋsan girager tubun geig an per mupani dop lo mator a. 13 Iŋ lo aŋ dam, ru rumok a patum ipasi san bilaluŋ uyanan aloŋ dugo iŋ o ilom rumok a, an lo iŋanen kob aŋane ya. Kob an man iŋsan Awan Urgun nek a id ipanad o promis ru ibol a. 14 Awan Urgun man mel imug Anut ipanad a, amaiak lo id taloŋ ak, murnap id dam mel aenta fidian uyanan ak Anut bageu iganeg yen dan tiŋane wa. An nek ago mi yen yau dop Anut mi melmel an ipanad a. Fun an niŋen o iŋsan girager an tubun mok per tupani geig a.

Pol Efesus niŋedi wo Anut igudani da

15 Fun nek an niŋen o ŋai Anut naon na aŋ niŋemi wo ilo uyan ru ŋupani dan, ta ŋiyalis na da. An nek saen ŋai aŋ Tubun ak Jesus Kristus lo ilom rumok an ŋaloŋ ak, agod aŋanem ilo panek a Anut san tamolpein gun ak fidian lo agane dan dam niŋen o ŋaloŋ an, saen antem ŋai fun ŋigane ya. An lo ŋai pempem aŋ niŋemi wo dam ilog isou dugo Anut ŋugudani woŋ da. 17 Idsad Tubun ak Jesus Kristus san Anut, iŋ nek a girager san Taman amaiak ŋai igo ŋugudani da. Aŋanem maŋau iŋ lo yan iganep, kankan milaen ak san ur, agod melmel imianuk yen dan kuai ipani san ur dam aŋ ipanaŋ a. 18 Ŋaisag gadiŋ lo Anut ŋusumianip aŋ lilaman ipanaŋ dop ilom isafulale wa. Agod melmel a aŋane wo igiaŋ go mala nouk amado dan san fun mok aloŋ uyan a. Agod Kristus san filian a girager aman da yan iŋsan tamolpein gun ak ipidinai o promis ru ibol an dam aloŋ uyan a. 19 Taida mi, iŋsan dabai tubun geig ak id ilo rumok tamolpein ilod lo urat igane dan, an dam aloŋ uyanan o ŋai ilog ago yen da. Dabai an san tubun man tubun kasik id tou tigane san tia ya. Dabai a id lo yen dan nek dabai amaiak mi Kristus mateŋ lo ifufuni imasa yan da naon kisaek a. 20 Dabai nek an mi Kristus iŋane isudag, kumaen panu lo kalik malan te yak ate, Anut giraŋen won ak lo iganeg imasi a. 21 Kristus iŋsen man kiŋ adi, gabman san nao ŋanek tamol adi, gurman fidian, ur fidian dabai amad da yan, tamol fidian a tamolpein malad lo iŋ yaŋad amad da yan dam, an fidian iriŋanai a. An saen gamu mi san tia ya, an saen murnap san dam mi a. 22 Anut iŋ mel fidian Kristus paen na iganeg dien da. Agod ipilianig Kris midaeŋ fidian tan en lo sad gurman igane ya. Ago yan lo binawek uyan uyan ak ipidinai a. 23 Kris tamolpein man Kristus iŋsen tinin. Ago yan lo Kristus iŋsan bunun iŋsen lo awan isag yen dan, Kris midaeŋ fidian ilod lo kuai isip, an lo dop tamolpein fidian dile wa. Man dugo, Kristus iŋsen man mel fidian e tan en lo dumado den tinid iŋanefuteg imado da.

Copyright information for `TBC