Ephesians 2

Kristus lo id kumaen tumado da

Gubak mi aŋ aupasek agane dugo kubiaeŋ dam ariŋani se ya. Agog an lo ŋutum dam imat ak, ago mi amado na ya. Gug saen aŋ aupasek lo ator se yan lo iŋ iganeg aŋ kumaen amado ya. Nal an lo man aŋ tan en san kagin saiak lo amado se yak, ago mi ator na ya. Aŋ ur saian ak sad gurman, timtaen lo itilanig dabai anda itor dak san kagin ari apani se ya. Ur saiak an gamu en iŋ tamolpein ensauta a awa parsisalek tinadi an, tinidi lo urat saian ak igane da. Man dugo, iŋ Anut awan ta diri na da. Wagam id fidian dam nek iŋ dida naon kisaek a, ago dugo ilo masai san kagin an mi tiri se ya. Idaned ilo ibol agod tinid san ilo masai dam lo tumado na yan, an niŋen o idsad madok tan en lo man id Anut san tiŋae saiak paen na tumado da. An nek ibol tamolpein fidian tan en lo ditor dak, ago mi a. Ak gug, Anut id Kristus da itumanad go kumaen pempem san ipanad a. Man dugo, Anut iŋ ilo muŋanek tinin lo man awan isa geig a, an lo iŋ id o tubun mok imat an niŋen o, gidad, idsad aupasek lo ŋutud imat yau bo man, kumaen ipanad go ŋutud kumaen dilasa ya. (Anut san ilo panek lo mi aŋ patum ipasi a.) Agog Anut id enti a Kristus da tutumani an iŋ da mateŋ lo ifufunad go kumaen tilasa ya. Ago dugo iŋ da sisem mi kumaen panu lo taug iŋanen badim fo tumasi a. Iŋ ago igane yan san fun man, saen murna murna ilasa san an lo gup iŋsan ilo panek tubun geig an id naod na kuai tem igane ilasa dop pempem tile wa. Man dugo, Anut san ilo panek lo mi patum ipasi san man aŋsam ilo rumok lo mi a. Mel an aŋsem ta agane na ya. Tia, Anut sen kawan geig aŋ ipanaŋ a. An man aŋ urat agane yak san naon tia ya. Kabelan tamol ta an lo na sen yaŋan yabisa banau. 10 Man dugo, id man Anut san banin aban a. Iŋ id Jesus Kristus lo idirad go foun tilasa ya. An fun man id kagin uyan uyan ak mi tigane wo wagam mi Anut ikubune panad an mi turi wa.

Id Kristus lo kisaek tilasa ya

11 Amaiak niŋen o aŋ imug mi Kristus lo asau mi amado se yan ilom isou wa. Tamol a muluŋ san kulob diŋane yan, iŋ aŋ niŋemi wo tamol muluŋ san tia yak ago dubol da. Gidad ago durupaiaŋ bo man, kagin an tamol sad kagin sed tinid lo digane da, an man banid san mel mi a. Saen an lo man aŋ Isrel sad tumanek lo naom tareŋ dufou se ya, agod Anut san promis ru Isrel adi ipidinai an niŋen o aŋaoŋ a. Rumok, aŋ mel uyan ak ta niŋen o mala naok aganeg ta amado na ya, tia, aŋsam madok tan en lo man, Anut tia yak igo woŋ amado se ya, an niŋen o dam ilom isou wa. 13 Rumok, imug mi aŋ asau mi amado se ya. Ago gug gamu man Kristus san dar lo aŋ iŋiliaŋ go apalu ya. Aŋ Jesus Kristus ida atumanig, lo gamu en aŋ Anut sumeikan mok siŋiren na amado da. 14 Man dugo, Kristus iŋsen man idsad ilo maror. Aŋ aloŋ ak, tempel ilon lo tareŋ ta yen an lo gilek yen a, tareŋ an Juda adi senamo idirai dugo Juda tia yan dam senamo idirai a, an lo tureŋ an san siai tumanek malan uraru an ilod lo yen a. Aria, gamu id ilod kisaek tilasa wo Kristus iŋ siai an san tareŋ irube yaug itout a, ago yan lo tumanek uraru an iganeg afon kisaek tilasa ya. 15 Iŋsan mateŋ lo Moses san ru kubiaeŋ fidian agod ru kagin fidian ilon lo yen an dam ifini imat pasik a. An lo na Kristus iŋsen Juda tamol iŋ Juda tia yak da iŋal go itumanaig, an lo tamol foun ak kisaek mi ilasa ya. Dal an lo maror igansi a. 16 Kristus tinin kisaek amaiak lo, tamol wagam an uraru mi itumanaig, Anut san turan mok oŋ dilasa ya. An san dal man Kristus aigim fo imat amaiak lo mi a. Dal nek kisaek an lo mi siai a nug lo yen an, Kristus igane itout a. 17 Iŋ bilaluŋ iŋaneg aŋ a asau mi amado dan sam na ipalu ya, agod maŋ Juda e sumsumeik mumado den dam mi a. Bilaluŋ maror san an id fidian naod na ifulale ya. 18 Gamu iŋ lo, id fidian geig Awan Urgun kisaek an lo mi dalawan ipasi panad dop Bai siŋiren na tilasa wa.

Id Anut san ab gun ak igo woŋ tumado da

19 Gamu en aŋ tamolpein naom foun ak igo woŋ ta amado na ya. Tia, aŋ Anut san tamolpein gun ak dida naom kisaek mi a, agod aŋ iŋsan warou mok ilon lo dam amado da. 20 Aŋ Anut iŋanen ab igo woŋ isuse da. Maŋ aposel, profet dida man, Anut ab an san bag igo woŋ igunama ya. Jesus Kristus iŋsen man ab an san bag tamol. 21 Ab an san tatu fidian man Kristus lo mi isasau a. Ago dop ab isuse yan lo ab kisaek gun ak Anut ilon lo imado san ilasa wa. 22 Kristus lo dam, iŋ iŋiliaŋ go aŋ ab gun an da ibateg kisaek mi aŋ ab an tinin aenta igo woŋ amado da. Amaiak niŋen o gamu Awan Urgun iŋsen Anut naon iŋaneg ab ante imado da.

Copyright information for `TBC