Ephesians 3

Anut san ilo sou imianuk yen an kuai te ifulale ilasa ya

Fun an niŋen o, ŋai Pol, aŋ tamolpein a Juda tia yan niŋemi wo Kristus san subanek tamol ŋumado da. Aria, Anut ŋugudani wo da, ak gug ru ta ŋurupaiaŋ o da. Aŋ dag ru en aloŋ boi. Anut iŋsen iŋanen ilo panek ŋai banig lo iganeg ŋuwae panaŋ o urat ŋigane da. Ŋai imug girek en ŋigireg lo ŋurupaiaŋ a, Anut sen iŋsan ilo sou mianuk an, an ŋai irupaiag a. Saen aŋ ru en asuti dop, igo ale gup, Kristus san ru mianuk ak an ŋai ŋaloŋ fufei a. Saen imug imug ipalu se yan lo man, Anut iŋ ru imianuk an tamolpein tan en san naod na kuai te ta igane ilasa na ya. Ak man gamu en Awan Ur lo yak niŋen, iŋ maŋ aposel iŋanen profet adi dam, iŋsen ru imianuk an fun ifulaleg kuai tem ilasa dugo duloŋ uyanan a. Ru mianuk an man igo ya, aŋ gob adi Juda tamolpein dida sisemi Anut san bar uyan uyan ak aŋane wa. Aŋ iŋ dida atumani an lo tinim kisaek alasa ya. Agod melmel a Anut san promis lo tiŋane wo ibol an, id sisem tiŋane mok a. An bilaluŋ uyanan Anut Kristus lo ipanad an lo ilasa ya.

Bilaluŋ uyanan en niŋen, Anut ipilianag go iŋsan bilaluŋ tamol ŋilasa ya. An iŋsan ilo panek a sen kawan naon tia ŋiŋane yan iri pani a. Rumok, iŋanen dabai tubun geig ak lo ŋai iginiag go tamol naok ago yak ŋilasa ya. Gidad, ŋai Anut san tamolpein luluŋad lo, tamol kawan ak igo woŋ ŋumado bo man, iŋ ŋai ilon ipanag go urat emaiak ipanag a. Urat en man, Kristus san bunun uyanan a taloŋ san id ta idaisuda na yan niŋen o, gob adi naod na kuai te ŋabol ilasa dop duloŋ a. Anut san ilo sou saen milaen mok imianuk yen se ya. Ak gug Anut a mel fidian igane yan, iŋanen ilo sou an kuai tem ilasa wo ago ilon yen da. Ago dop tamolpein fidian iŋsan ilo sou imianuk an dile duloŋ a. Agod iŋ urat an dam ŋai ipanag a. 10 Rumok geig, Anut iŋ kulob a iŋsan tamolpein luluŋad lo igane ilasa yan lo, iŋanen maŋau funfun naon senamo geig an iganeg kuai isi a. Ago igane yan lo, ur sad gurman iŋ ur fidian a dabai amad da yan dida lak na ditilani dutor dan, Anut san maŋau tubun geig ak an ikubiai pidinai dop dile wa. 11 En man iŋsan ilo sou saen fidian san a. An lo man gamu Jesus Kristus idsad Tubun ak lo Anut san ilo sou an nuŋon ilasa ya. 12 Id Kristus o ilod rumok dop, id tarer san tia ya. Id an lo taloŋ uyanan ak Kristus iŋ mi idsad dal. Iŋ lo gup id Bai siriŋen na tilasa wa. 13 Ago yak niŋen ŋai gamu en ŋurupaiaŋ da, madai e aŋ niŋemi wo ŋisini den niŋen o ilom muruan amoi. Man ata wo? Madai en man aŋanem girager tubun a.

Pol Efesus tamolpein dutur sakar san niŋedi wo igudani da

14 Fun an niŋen o ŋai Bai naon na turug ŋusaluwi a. 15 Iŋ warou fidian lak na yak iŋ tan na yak dida dumado dan sad Tamadi a. Man niŋen mel fidian an iŋsen mi yaŋad ipidinai a. 16 Ŋai turug ŋusaluwig igo ŋugudani da, Anut iŋsan girager san binawek wei mi an aŋ ŋutumi ilon lo ka igane wa. Ago dop an lo iŋsan Urgun idiraŋ pe tamolpein ŋutum dabai tubun mi ak amam da ago amado wa. 17 Ago dop Kristus sen aŋanem ilo rumok an lo ŋutumi ilon lo ka imado wa. Ŋai igo dam ŋugudani da, ilo panek kagin an man aŋanem kagin naok naok fidian san fun mok a. 18 An lo aŋ Anut san tamolpein fidian dida sisem, Kristus iŋanen ilo panek an aloŋ uyanan san, aŋ ikawilami wa. Ago dop man aŋ ka aloŋ uyanan ak, Kristus ilon ipanaŋ san kagin man tubun mok, yaug milaen geig, isida yaug lak na kasik, idu yau geig a. 19 Rumok, id iŋanen ilo panek an taloŋ pasik anen ta idaisuda na ya. Gug gidad, ŋai niŋemi wo Bai ŋugudani oŋ da, aŋ iŋsan ilo panek an aloŋ uyanan a, ago dop man Anut san bunun uyanan fidian ilon lo awa na geig an, aŋ lo dam ka awan isa wa.

20 Anut iŋ mel dugo oŋsa ilo sou lo yen dan, agod mel dugo niŋen o sumiani dan dam, iriŋanip, suguan dam ka ipano wa. Iŋsen mi iŋanen dabai id ilod lo urat igane dan lo, urat an fidian igane wo idaisuda geig a. 21 Ago yak niŋen o, iŋsan tamolpein luluŋad lo, Kristus lo dam, Anut san girager kuai tem yen a, gamu yen ak, nal pempem nek agom yen yau a. Rumok.

Copyright information for `TBC