Galatians 2

Aposel aenta Pol dadi ilod kisaek a

Murnag anaŋar 14 yaug, Barnabas ŋiŋaneg fon Jerusalem na mamul a. Taitus dam ida mau a. Man dugo, Anut iŋsen ŋai Jerusalem na ŋau o ikubiai panag a, an niŋen o ŋai ŋaug atna ŋumado ya. Ante ŋai ubou leil san tamol adi dadi mukubiai dugo, bilaluŋ uyanan a gob adi luluŋad lo ŋabol ilasa se yan naod na ŋufulaleg duloŋ a. (Gug mianuk lo mi tamol adi a yaŋad tubun ak amad da yan dida bilaluŋ awan an san fun dam ŋufulaleg duloŋ a.) Kabelan ŋaisag piteŋanek dibitinae dop ŋai naok naok aenta lo kawan ŋumaspalu se yak ago dubol banau. Aria, Taitus iŋ ŋai da mumado ya, iŋ Grik dar bo man, gurman adi Juda sad muluŋ lo idu san niŋen o ŋai ta disadudunag na ya.

Gug rumok, teid sewak adi iŋ dimianuk oŋ go, maŋsama tumanek lo disadu ya. Id wagam kubiaeŋ san subanek lo tumado na ya, gug gamu patun fo tilasag tumado da. Fun man id Kristus da tutumani an lo mi a. Tamol sewak adi mianuk lo disadu yan san fun man, idsad madok foun ak lo tator dan niŋen o abaŋ dikibiani wa. Iŋsad ilobol igo ya, id afon iŋsad subanek an lo tiladu san niŋen o disadudunad a. Ak man maŋ aŋ niŋemi wo, iŋ awad paen na ta mumado na ya. Man tia geig a. Amaiak lo bilaluŋ san ru rumok aŋ luluŋam lo itaot mok pempem yen a.

Tamol adi a midaeŋ san leil lo yaŋad anda yan, iŋ ŋaisag ru en awan ta dibate na ya, man dugo, ŋaisag piteŋanek fidian itaot a. (Ŋaisag ilog lo man, rumok iŋ yaŋad da i? Tia i? An man mel tusan a. Anut iŋ tamol yaŋad amad da yak niŋedi wo mi ilon ta isou na da.) Aria, tamol a yaŋad amad da yan iŋsad ru ta ŋaisag ru ta fo dubate man tia ya. Tia geig a. Iŋ Anut iŋsen bilaluŋ uyanan ŋufulale san urat banig lo igane yan dile uyanan a. Nek ibol Anut imug Pita ipilianig Juda tamolpein naod na bilaluŋ uyanan ibol ilasa yak igo woŋ, ŋai itarpasag go tamolpein Juda tia yan ru ŋabol duloŋ san an dam duloŋ uyanan a. (Man dugo, Anut a Pita lo Juda tamolpein bilaluŋ uyanan duloŋ o urat igane se amaiak ŋai lo dam gob adi niŋedi wo urat kisaek nek an igane se ya.) Aria, saen Jems, Pita, Jon da ŋai awag duloŋ an, ilod isafulale man Anut ŋai lo iŋsan ilo panek iganeg iŋsan urat ŋigane wo ipanag a. (Tamolpein aenta tamol utol an “midaeŋ san bag tamol” igo dubol da.) An niŋen o ŋai Barnabas da iŋ banid won ak duwate dugo banid mabi a. Iŋ maŋ da nug tein taon igo woŋ diŋiliama ya, maŋ iŋ dida iloma kisaek go awama mutumanig igo mabol, maŋ uraru gob luluŋad lo bilaluŋ urat migane wa. Gug iŋ man Juda tamolpein luluŋad lo bilaluŋ urat digane wak ago dubol a. 10 Ru kisaek mi igo durupaiamag dubol, maŋ tamolpein moni amad tia yan iloma isou wa. Ŋai kagin nek amaiak mi niŋen o ilog tubun mi yen na ya.

Pol Pita ibubuŋani a

11 Ak man murnag saen Pita Antiok na ipalug ilasa man, ŋai Kris midaeŋ naod na malak malak ŋububuŋani a. Man ata wo? Kagin a Antiok na igane se yan ta uyan na ya. 12 Man dugo, tamol aenta Jems san na yak gamugo dupalu dugo, Pita iŋ Kris tamolpein a Juda tia ak dida anaŋ diani se ya. Ak gug saen tamol an dilasa yan lo man, isuk imul go asau mi yau a, iŋ ibol dida nug turan tia yak ago igane ya. Man dugo, muluŋ lo dudu yak san tamol niŋedi wo irer a. 13 Agod Juda aenta a Kris dilasag Antiok na dumado dan iŋ Pita dida sewak kagin digane ya. An lo Barnabas dam iŋsad kagin sewak an iri panig balek uraru san kagin lo idu ya.

14 Gug saen ŋai ŋeil ak man iŋ bilaluŋ san ru rumok ta diganuri itaot na ya, amaiak niŋen o ŋai fidian naod na Pita igo ŋurupeig ŋabol a. “Oŋ Juda dar lo lasa bo man Juda sad kagin ta uri pani na da. Tia, oŋ gob adi sad kagin lo ago utor da. Ago tap, ata wo oŋ gob adi Juda sad kagin an diri dupani wo susuŋanai dak i? 15 Oŋ ŋai da Juda sad dar lo tilasa ya, id ‘aupasek san’, nek ibol gob adi igo woŋ, id ago tia ya. 16 Id igo taloŋ la ya. Talpein ta Moses san kubiaeŋ iri ipani dan lo itaotan ilasa san tia ya, tia, Jesus Kristus lo ilon rumok dan iŋ itaotan ilasa wa. Aria, oŋ ŋai da Anut malan lo itaotan tilasa san niŋen o Jesus Kristus o ilod rumok a. An man kubiaeŋ san kagin naok naok a tigane dan lo man tia ya, man dugo, dal amaiak lo talpein itaotan ilasa san tia geig a.”

17 “Aria, saen id Kristus lo itaot tilasa wo maeg tigane dugo, id aupasek san dal lo tator tau dan ago tile taloŋ man, oŋ dugo ilo isou di? An fun man dugo, Kristus iŋsen id iduduwad go aupasek lo tiladu yak i? Man tia geig a! 18 Man dugo, ŋai Moses san kubiaeŋ tiri tupani san kagin naok naok amaiak ŋurube la ya. Aria, mel a ŋurube la yak, an afon ŋususe tap man, ŋai kubiaeŋ pilalek tamol igo woŋ ŋilasa da wa. 19 Man dugo, kubiaeŋ an ifunag ŋamat a, an lo na ŋai afon kubiaeŋ paen na ta ŋumado na wa. Tia, gamu kubiaeŋ an san ar patun fo ŋilasa yan niŋen o, ŋai Anut mi paen na ŋumado da. 20 Ŋai aigim fo ŋayuk go Kristus iŋ ŋai da sisem mamat ak igo woŋ a. Ago bo man, ŋai kumaen ŋumado da. Ak gug kumaen an ŋaisag tia ya. Tia, Kristus iŋ ŋai lo kumaen imado da. Ago yak niŋen o madok e tan en lo yen den niŋen o, Anut Nanun o ilog rumok san dal an lo mi ŋiri ŋupani da. Iŋ ilo panek ipanag a, agod sen tinin ibisei panag a. 21 Man niŋen o, ŋai Anut san ilo panek an mel kawan ak igo woŋ ŋigane ilasa man tia ya. Man dugo, Moses san kubiaeŋ an lo mi id itaotan tilasa tap man, Kristus imat an nuŋon tia ya.”

Copyright information for `TBC