Galatians 6

Nug san muruan asini

Teig taog, saen tamol ta aŋsam midaeŋ ilon lo aupasek igane dop aŋ mel an kuai apani tap, talpein a pempem Awan Urgun da ditor dan mos nam dibinawip Anut san dal iri da wa. Aŋsem dam kagin agane wa, kabelan mel an ilom iŋanep, aŋ dam aupasek naok an lo adu banau. Nug san muruan asini wa, ago dop man aŋ Kristus san kubiaeŋ ibol ago aganuri wa.

Talpein a iŋsen yaŋan anda ibol, gug Anut malan lo iŋ yaŋan tia ya, an lo iŋsen irawi da. Ago gug oŋsigane urat bitinaek lo gane dop urat an naok dugo yak ka kubiani wa. Fun dugo, oŋse ipitiano wo ilo ibol tap, se pitianoi kagin an san fun iŋ tamol sen ak san silali naon lo se yaŋa ta wabisa na wa. Man dugo, id anen anen atem idsiganed muruan tisini wa.

Talpein a maŋau iŋane dan, iŋsinanen mel uyan an fidian iwaep, girek maŋau a maŋau ipiteŋani dan da sisem mel an diŋane wa.

Ak dugo, oŋ Anut awan patu pani dop iŋ naon muruan ta ipano na wak ago ubol di? Mel an niŋen o se ta irawo na wa. Man dugo, talpein ta ai patun naok dugo yak ipae tap, iŋ murnap ai patun naok an mi nuŋon mok iŋane wa. Saen talpein ta ai patun a sen tinin mi kagin ipani san an ipae tap, nuŋon man iŋsinanen tinin ŋutun da malan isue wa. Gug iŋ ai patun a Urgun ilo uyan ipani san an ipae tap, nuŋon man Urgun iŋ kumaen pempem yen yau san an ipani wa. Amaiak niŋen o id kulob uyan uyan an mi tigane san kagin lo tatur sakar a. An ago tigane wo ilod ta isali na wa. Man dugo, murnap idaned naon tiŋane san saen gamugo idu dop, id ilod ta idu yau na tap, idaned naon siŋaok aman an tiŋane wa. 10 An niŋen o saen id mel uyan ak ta lo tamolpein aenta tibinawai o dal ta tile tap, ka ago tigane pidinai a. Rumok, tamolpein fidian tibinawai a, ago gug Kris adi tibinawai san man malan te ya.

Oŋ talpein foun ak lasa wa.

11 Ŋaisag girek en tintinan mi ŋigire da, ante dop aŋ aloŋ ak girek en ŋai sinag banig mok nam ŋigireg aŋsam na ipalu ya. 12 Tamol ensauta a aŋ muluŋ lo adu wo disadudunaŋ dan man iŋsed mi wo ilo sou digane da. Iŋ aŋ niŋemi wo ilod ta isou na da. Fun dugo, iŋ Juda aenta muruan dupidinai o dumoi da. Kagin nek an iŋsad kulob san fun mok. Man ata wo? Juda wei mi Kristus san aigim iŋsan ager ago dumado dan lo, Juda a muluŋ kagin dabai ta dupani na dan muruan dupidinai da. 13 Ago bo man, tamol a muluŋ lo dudu yan iŋsed mi Kubiaeŋ san ru an fidian ta diri dupani na da. Iŋ disadudunaŋ dop muluŋ lo adu san fun man, aŋ iŋsad megeloum igo woŋ alasa wa, ago dop Juda aenta malad lo sed ipitianai a.

14 Ak man ŋai seg ipitianag dop, nek ibol iŋ sed ipitianai dak, ago ŋigane man ŋamoi da. Tia geig a. Kristus san aigim amaiak ŋai niŋen o mi seg ipitianag da. Man dugo, iŋsan aigim fo ŋai ŋamat la ya, ago dop tan en san mala bulbal ŋai ilog iŋane san tia ya. Agod iŋsan aigim niŋen o ŋai ilo sou igo ŋigane da, tan en san dal fidian an nek ibol mel ta imat la yak igo woŋ a, agod ŋai ŋuri ŋupani wo ŋamoi da. 15 Gidad oŋ muluŋ lo udu boi, tia muluŋ lo ta udu na boi, an mel kabel mi a. Mel kisaek nek en mi tubun a, Anut mi titiani dop, iŋsen mi iganep oŋ talpein foun ak lasa wa. 16 Tamolpein ensauta a iŋsad tureŋ lo ŋaisag piteŋanek duri dupani dop lo dutor dan, Anut iŋsan maror agod iŋsan ilo muŋanek dam, ipidinaip lo ago dumado wa. Tamolpein amaiak mi iŋ Anut san Isrel mok.

17 Saen gamu tumado yau den lo talpein ta ŋai muruan ta ipanag na wa. Man dugo, ŋai Jesus niŋen o tini madai dupanag an san teb ŋisinig ŋumado da.

18 Teig taog, ŋai Anut ŋusumiani dop Jesus Kristus idsad Tubun en iŋsan ilo panek aŋ ŋutumi ilon lo ka yen a. Rumok.

Copyright information for `TBC