Hebrews 10

Yai niganag wagam man aupasek ipasi san tia ya

Kubiaeŋ man mel uyan uyan murna dilasap dupalu wa, amaiak sad mitilaedi mi a. An man mel nuŋon tia ya. An lo tamolpein Anut anaŋar fidian yai naon kisaek anam digane pani dugo siŋiren na diau dan, kubiaeŋ ikubuniaip itaot mok dilasa san tia ya. Dugo, kubiaeŋ tamolpein itaot mok idirai dilasa la tap, Anut yai digane pani se yan afon digane da wak i? Man tia geig a. Fun an niŋen o, ubou leil san tamolpein saen kisaek atem ikok mok dilasa pasik tap, ilod lo aupasek ta afon dukubiani san tia ya. Ak man tia, iŋsad yai niganag en man anaŋar fidian ago digane dop lo iŋaned aupasek an ilod isou da. Man dugo, makau tamol ak iŋ bilelek da sad dar man aupasek ipasi yau san tia ya.

Fun an niŋen saen Kristus tan na ipalu yan Taman irupeig ago ibol,

“Iŋ oŋ yai digane dupano wo, agod lou kawan ak dupano wo do umoi a.
Ak man tinik ta oŋ gubak mi kubuneg ŋai panag a.
Oŋ tamolpein nao na dilasa san yai niganag,
agod aupasek isuas san mudan dam niŋedi wo bube ta uyan na ya.
Agog ŋai ŋabol, ‘O Anut mala ipalu, ŋai ebo ya,
nek ibol Anut san ru girek buk lo niŋeg o ibol ago mi a,
ŋai man oŋane ilobol ŋigane wo ŋupalu ya.’”
Aria, malan malan iŋ ago ibol, “Tamolpein iŋ oŋ niŋe wo yai niganag, lou kawan an, mudan tinid fidian dimari dan, agod aupasek san yai niganag digane dan niŋedi wo fidian umoi da.” (Gug kubiaeŋ ibol kagin naok an tamolpein ago digane wa.) Iŋ ru awan ibate dag ibol, “Ŋai ebo ya, ŋai man oŋane ilobol ŋigane wo ŋupalu ya.” An lo na iŋ dal wagam an ipasi yau dugo dal foun ak aben lo igane ya. 10 Agod ilobol an lo, Jesus Kristus saen kisaek o lian iŋsen tinin dufuni imat san o Anut ipani a, an lo id gun tilasag tumado da.

11 Nal kisaek kisaek atem pris dumasa dutur pe yai ganek aben na iŋsinad urat awan saen wei mi digane da. Iŋ mel mudan naon kisaek an mi nal pempem Anut yai digane pani da. Ak man yai ganek naok an tamolpein sad aupasek ipasi yau san tia ya. 12 Ak man Kristus nal kisaek mi lo sen tinin Anut ipani a. Kulob an nuŋon pempem yen da. Saen kulob an igane itout man yaug Anut banin won ak lo imasig imado da. Man dugo, iŋsan urat itout a. 13 Gamu iŋ mala naok imado yaup saen Anut iŋsan ager adi dabai amad tia yan iŋal pe ŋien paen na idiraip dumado wa. 14 Man dugo, iŋ saen kisaek mi sen tinin Anut ipani an lo, tamolpein a gun idirai dilasa dan ikubuniaig itaot mok pempem san dilasa ya.

15 Awan Urgun dam mel an niŋen o ikubiai ipanad go ago ibol,

16 “Saen an ilasa dop, kontrak en ŋai Isrel tamolpein lo ŋigane wa.
Ŋaisag kubiaeŋ an bubedi lo ŋidiri wak,
agod kabuŋad lo dam ŋigire wa.”
17 Agog iŋ ru awan ibateg ibol,

“Ŋai iŋsad aupasek agod iŋsad kagin saiak saiak dam ilog isou san tia ya.”
18 Amaiak niŋen o, saen kulob an Anut isuas yau tap, aben ante aupasek san yai niganag taida yen man tia wa.

Tatur dabai san ru kagin

19 Fun an lo na, teig taog, id Jesus san dar lo Anut san galuŋ Gun Di, Gun Mok an ilon lo tiladu wo tarer san tia ya. 20 Dal a tiladu san an foun, agod kumaen yen yau san a. Yamel an id tiladu san dal ifutani a, ak man Jesus lo yamel an isireig dalawan id ipasi panad a. Yamel an iŋsen tinin amaiak naon iŋane ya. 21 Agod id pris tubun malan te yak amad da ya, iŋ Anut anen tamolpein an fidian kagin ipidinai da. 22 Fun uraru an niŋen o id Anut siŋiren na ilod siŋaokan mi tau a. Agod idsad ilo rumok idaisuda amaiak niŋen o iŋiliad san o tinid tigane wa. Idsad ilo sou saian saian an tiŋanep iŋsan na tau, ago gup Kristus san dar ifurfip idsad ilo sou saian saian an isuas yau pasik a. Agod idsad tinid an you uyan ak lo ifulanip ikok ilasa wa. 23 Id Anut iŋiliad pe kumaen panu lo, iŋ da tumado wak san ilo rumok an niŋen tamolpein turupidai duloŋ dan ta tabip ila iso na wa, tia, tabi sakar pe itaot yen a. Man dugo, Enti a ru ibol panad an, iŋanen promis ru nuŋon igane ilasa wa. 24 An niŋen id nug ilo sou tupanip nug tisusuŋani dop nug niŋen tamat dop urat uyan uyan ak tigane ilasa wa. 25 Aenta ubou leil san kagin sisem dutumani san o dumoi da, ago gug id kagin an ta tagam tiŋane na wa. Tia, aŋ tan suek ru nug apani wa, Tubun en imul ipalu san Nal sumeik ipanaŋ o ale dugo, kagin naok ago yan aŋ luluŋam lo agane ilasap tubun a.

26 Id Kristus san ru rumok taloŋ la gug id aupasek tigane ilasa woŋ dan, id o mel uyan ak taida yen pe lo idaned aupasek ipasi yau san tia ya. 27 Tia, tarut tarer dop, lo malad tigane dop tumado wa, man dugo, Anut san bitinaek agod yai wananan a iŋsan ager imiriai inanai yau san idsad na dam ago ilasa wa. 28 Talpein enti Moses san kubiaeŋ patun ipani dugo tamol uraru boi, tia utol boi, iŋsan kagin an malad nam dile tap, tamolpein fidian dufuni imat a, agod iŋ ilo muŋanek ta dupani na wa. 29 Amaiak niŋen o dugo, talpein Anut Nanun yaŋan ipare idu dop, kontrak san dar a iganeg gun ilasa yan mel kawan ago ile dop, ilo panek san Ur an awan nam saian ipani a, ago tap, muruan tubun geig ak sapta taida Anut ipani wak i? 30 Man dugo, id taloŋ uyan ak talpein a igo ibol, “Naon panek man ŋaineg a, ŋai gubun an ŋukubune wa.” Agod afon, “Tubun en iŋanen tamolpein bitinaek lo idirai a.” 31 Rumok, Anut kumaen pempem san banin lo tau tadu tap, an tarut tarer san mok a.

32 Aŋ saen gubak mi lilaman aŋaneg, an lo atur sakar dugo muruan funfun tinim fo ipalu dugo asini na yan, aŋ ilom isou uyanan a. 33 Saen aenta lo aŋ malak malak dugunaŋ pe naom dufuteg dumisilanaŋ dop muruan dupanaŋ se ya. Agod saen aenta man aŋ aenkadi iŋ luad te dida atumanig, muruan nek ago mi saian geig ak dupidinai se yan, aŋ dida asini na ya. 34 Aŋ tamolpein a subanek ab lo dumado dan sad na au dop ael se ya. Agod saen aŋsam filiam dusu diau dop aŋ ilo uyan lo mi aelafu oŋ se ya. Man dugo, aŋ aloŋ ak aŋanem mel uyanan ak man kumaen panu lo yen da, an mi pempem yen a.

35 Fun an niŋen o aŋanem tini ganek Kristus lo yan abal yau amoi. Man dugo, Anut mel an naon tubun ak ipanaŋ a. 36 Aŋ atur sakar oŋ amado dan uyan a. An lo na Anut san ilo ibol ari dop mel a iŋ ipanaŋ o ibol an aŋane wa. 37 Man dugo, Anut ru igo ibol,

“Saen katukan en yau dop, talpein ipalu wo igo yan ipalu ririan a,
agod iŋ saen ibidani san tia ya.
38 Gug ŋaisag tamol itaot an ilo rumok lo mi imado wa,
gug iŋ isuk imul tap, ŋaisag ŋutug lo iŋ o man ilog ta uyan na wa.”
39 Ak man id tamolpein a dusuk dumul pe daoŋ diŋane dan sad tia ya. Tia, id man tamolpein a ilo lo rumok, an lo iŋaned ŋutud dida kisaek mi dumadop lo daoŋ ta dile na dan nek ama ya.

Copyright information for `TBC