Hebrews 12

Anut iŋsan nanun muroun bu ipidinai da

Fun an niŋen o ilo rumok tamolpein adi dumat la yan nek ibol doup malan tubun ak ta dilasap kukok dile dak ago id ditilianad dulubanad go dutur da. An lo id iŋsad kagin dutur sakar san an tagam a. Fun an niŋen o id muruan iŋ aupasek da tinid lo ibiagatad go yen dan fidian tabi yau a. Ago dop id ilod kisaek sed dabai ipanad pe dal an fo Anut tom idiri panad an lo mi tumaspalup taup tom wadan an fo tisida wa. Id fidian malad yaup Jesus tile, iŋ mi idsad ilo rumok fun a, agod murnap iŋ mi idsad ilo rumok an iganep itaot mok ilasa wa. Iŋ aigim an san muruan ileg an patun ta ipani na ya. Tia, iŋ murnap Anut ilo uyan tubun mi ipani wan niŋen o aigim san miai an man mel kabelan igo woŋ ile ya. Ago yak niŋen o gamu iŋ Anut banin won ak ate yaŋak tubun ak iŋaneg imado da.

Ilom isou uyanan, aupasek adi dumisilani dop muruan funfun tinin fo digane se ya, ago yak man iŋ itur sakar a. An niŋen o kabelan aŋ ilom iyalis dop ilom idu banau.

Rumok, aŋsam aupasek an da nug afuni da, ak man wagai agane dan lo aŋsam dar an gamugo ikulmaek da. Agod en dugo, aŋ Anut ru kagin a irupaiaŋ na yan lo iŋsan nanun muroun ago ibol an ilom iŋaoŋ di?

“Ŋai nanug, Tubun en bu ipano dan kabelan mel kawan ubol banau,
agod an niŋen o oŋ ilo idu umoi.
Man oŋ mel gane saian amaiak niŋen o naon bu ipano da.
Man dugo, Tubun en iŋ talpein niŋen o imat mok dan ru kagin irupei dak,
agod talpein a iŋ nanun muroun igo woŋ iŋal dan bu ipidinai da.”
Kagin ipiteŋanaŋ san niŋen o muruan lo atur sakar a. Iŋ ago igane dan lo iŋsan nanun muroun igo woŋ kagin ipanaŋ da. En dugo, nanuk ta luluŋad lo imado dan iŋsan taman bu ta ipani na i? Man tia geig a. An niŋen aŋ Anut bu ta ipanaŋ dop man, aŋ iŋsan nanun muroun tia ya, tia, aŋ man jeit kagin san nanuk mi igo woŋ a. Fon taida mi, id fidian tamad muroud bu dupanad da, agod id an niŋen o ilod ta saian da. Tia, kulob amaiak niŋen o id iŋaned awadi turi da. Ak an ago tap, id dam idsad ur san Tamad an awan paen na tumado dop an lo kumaen tumado wa. 10 Iŋsed ilod ibol ak lo saen katukan en lo mi bu dupanad da. Ak man Anut id ibinawad uyanan san niŋen o mi bu ipanad da, man dugo, nek ibol iŋ gun imado dak ago mi id dam gun tilasa wa. 11 Talpein bu iŋane dak saen an lo iŋ madai iloŋ da, an man siŋaokan tia ya. Ak man mite dugup amaiak tamolpein an kagin a lo dal ipiteŋanai la yan ilod lo nuŋon igane ilasa da. Nuŋon an man ilod itaot a, agod ilo maror amad da wa.

12 Amaiak niŋen o aŋ banimi imagor dan abisa wa, agod turumi dabai tia yan dabai apani wa. 13 Ŋiemi aten san dal itaot an akubune wa. An lo aŋ ŋiemi akupakip oŋ ator dan san batek an ta ifurati na wa, tia, ŋiemi an uyan ilasa wa.

Aŋ Anut awan ta aparsisali san ru kagin

14 Aŋ tamolpein fidian dadi ilom kisaek san maror lo mi amado ator, an niŋen o dabai agane wa. Agod gun alasa wo an dam yaes ifunaŋ a. Talpein enti ago ta igane na tap, Tubun en ile san tia wa. 15 Kagin agane, kabelan talpein ta aŋ luluŋam lo Anut anen ilo panek ipanaŋ an yabigule banau. Kabelan talpein ta, dulun gigen ak igo aŋ luluŋam lo isap, an lo talpein fidian bubed igane saian banau. 16 Talpein ta jeit kagin ta igane na wa. Tia, ta ibol Esau igane ago Anut awan ta iparsisali na wa. Iŋ anaŋ kabelan a tein bakan ak san na iŋane yan niŋen o iŋanen nanuk matu ak san bar ibidani yau a, kabelan aŋ dam nek ago mi Anut patum apani banau. 17 Man dugo aŋ aloŋ ak, murna gug iŋanen matu san bar a ibidani yau an fon iŋane wo igane ya, ak man Anut patun ipani a. Ago dugo iŋ tinaŋ igane bo man ilon ibileksa san dal ta ile man tia ya.

18 Ak man nek ibol Isrel sad tubud adi did Sinai na dile yak igo woŋ mel naok en aŋ ta sumeik apani na da: did a diabi dile o Anut naod ifutani an, yai balen tubun mi imasa dan, tidom tubun geig an, duwadau ifure dan, 19 tour iliŋan dan, agod awak ta man tamolpein a duloŋ an ru taida irupidai imoi o ago dumosiai an, mel naok ago yan sad na aŋ ta apalu na da. 20 Man dugo, ru kubiaeŋ a ibol ilasa yan kududod lo madai ipidinai saian mok a. Agod ibol, “Gidad mel mudan ta did en yabi ile tap, pat nam afunip imat a.” 21 Rumok, abaŋ a ile yan san naon man urer san mok igo ya, an lo Moses ago ibol, “Ŋai ŋarut go ŋarer saian mok da.”

22 Gug aŋ did Saion fo na apalu ya, Anut kumaen imado dan san panu Jerusalem o keit lak na yen dan lo apalu ya, agod aben an lo man eŋel malan tubun pempem yousai lo mi dumado da. 23 Aŋ Anut san nanuk matu matu ak yaŋad buk lo igireg yen dan sad midaeŋ ilon lo aladu ya. Aŋ Anut a tamolpein fidian sad bitinaek tamol an san na apalu ya, agod tamol itaot ak sad ur Anut idiraig itaot mok dilasa yan dam sad na apalu ya. 24 Aŋ dam Jesus san na apalu ya. Iŋsen amaiak kontrak foun ak san titiŋae tamol igo ya. Abel san dar iŋ naon panek o Anut iwagiŋ a, ak man Jesus san dar a dufurfi an lo Anut san ilo panek o iwagiŋ da, nek dar amaiak lo iŋsan na apalu ya.

25 Kagin agane, enti iŋ iŋiŋeŋ dop awan ta aparsisali na wa. Tamol a tan en lo ru kagin irupidai dugo awan duparsisali na yan lo, muruan an diriŋani man tia ya. Aria, Enti a kumaen panu lo imado dugo ru kagin irupaiad dan, id iŋsan awan tiparsisali tap, tasol tau san tia geig a. 26 Saen Anut did Sinai fo idu yan lo iŋsan wagiŋ tan iganeg itugurer a. Ak man gamu iŋ promis ru igo ibol, “Ŋai afon nal kisaek taida mi tan en ŋuguri wa, tan mi tia, tia, mel fidian lak na agod tan en dam sisem ŋuguri wa.” 27 Ru a “afon nal kisaek taida mi” an fun man, mel a iguri an ipasai yau a. An man mel a fidian fun lo idirai dilasa yan itout yau pasik a. An lo melmel a talpein ta iguri san tia yan ibisawaip pempem dien a.

28 Amaiak niŋen o id abaŋ a tamol ta iguri san tia yan ilon lo idsad kiŋ kagin ipanad dan tiŋane ya. An niŋen o id ilod uyanan a. Agod id kagin tiganep tarut dop ubou a Anut ilo uyan tupani san an mi tile wa. 29 Man dugo, idsad Anut man ibol yai balen ided pe mel fidian inantiti yau dak igo ya.

Copyright information for `TBC