Hebrews 4

Anut san tamolpein iŋsan yaes bilabal lo diladu wa

Aria, id Anut san yaes bilabal lo tiladu san ru gubak mi yen la ya. Fun amaiak niŋen o id man tarut dop tarer a. Kabelan Anut aŋ aenta luluŋam lo ta bitinaek lo idiraŋ pe, aŋ iŋsan yaes bilabal lo aladu san ariŋani banau. Rumok, Anut ru id giraŋed na ipalu yan, nek gubak mi iŋ giraŋed na ipalu yak igo mi a. Gug ru a duloŋ an ta ibinawai na ya. Man dugo, rumok iŋ ru an duloŋ a, ago gug iŋ ilod lo ta rumok na dan lo ru an nuŋon ta ifu na ya. Id ilod lo rumok an mi yaes bilabal amaiak lo tiladu wa. Nek ibol iŋ ibol ak igo,

“Ŋaisag tiŋae saiak lo geg sakar ak ŋigane yan, ago ŋabol,
‘Rumok lak na, iŋ ŋaisag yaes bilabal lo ta mok diladu na wa.’”
Saen Anut tan en igane yan lo iŋsan urat fidian igane itout a. An niŋen o id taloŋ ak, Anut san yaes bilabal yen la ya.
Man dugo, girek ta lo iŋ nal seven niŋen o igo ibol,

“Anut nal seven lo iŋanen urat an fidian niŋedi wo yaes ibal a.”
Agod fon girek kisaek en lo igo ibol, “iŋ ŋaisag yaes bilabal lo ta mok diladu na wa.”

Amaiak niŋen o id tile dak aenta diladu san dal ipasig yen da, ak man aenta a gubak mi Anut ru diŋane yan diladu san dal diriŋani da, man dugo, iŋ awa parsisalek tinadi a. Fun an niŋen o iŋ fon mi nal itaot ipiliani a, “gamu en”, ata wo, Anut tan iganeg saen milaen mok gug Dawid awan lo igo ibol,

“Nek gamu en, aŋ iŋsan awan aloŋ tap,
aŋanem bubem aganep sakar ilasa amoi.”
Rumok, Josua iŋ yaes ka ipidinai tap, Anut murnap fon mi nal sen ak niŋen o ibol san tia wa. Fun amaiak niŋen o yaes bilabal bageu san Anut anen tamolpein niŋedi wo yen da, yaes bilabal an nal seven san igo ya. 10 Man dugo, ensauta Anut san yaes bilabal lo diladu dan iŋaned urat tan en lo digane yan dibisei da, nek ibol Anut iŋsen urat a igane dan ibisei ak igo mi a. 11 An niŋen o id yaes bilabal amaiak lo tiladu wo urat wagai tigane wa. Ago dop aenta luluŋad lo awa parsisalek kagin naok an lo diau dudu banau.

12 Anut san ru man kumaen a, agod dabai aman da ago yen da. Nek ibol bubarek kisaek malan uraru aman da yak igo woŋ, an talpein tinin isuep iladu yau geig da, iŋsan ŋutun ur da ibiatai da, tatu batek dam titiŋaem igilep sensen dilasa wa. Agod bubed san kankan iŋ ilo girek da ka ikubiani san iloŋ da. 13 Agod iŋ malan lo talpein ta imianuk san tia ya. Tia, enti id ru naon tupani san iŋ malan lo man, mel fidian walal te mi itufulak go dien da.

Jesus sen idsad pris malan te ya

14 Id pris malan te tutubun ak amad da ya, an niŋen o iŋ lak na yaug, id Anut san na tau san dal yabirubeg iladu ya, an man nek Jesus, Anut iŋanen Nanun. Amaiak niŋen o id ilo rumok san ru tabol ilasa san tabip sakar a. 15 Dugo, idaned pris malan te tubun ak idsad muruan funfun niŋen o ilo muŋanek ipanad san ta idaisuda na yak i? Tia, iŋ tamol naok ago tia ya. Man dugo, bitinaek naon funfun id lo ipalu dan ago mi iŋ lo dam yau da, ago gug iŋ aupasek ta igane man tia ya. 16 An niŋen o id pempem Anut san kalik giraŋen na tau a, ante man Anut ilo panek iwae san aben mi a. Aben an lo saen muruan sumeik ipanad dan, ilo muŋanek ka tiŋane wa, agod iŋsan ilo panek id ibinawad san tile wa.

Copyright information for `TBC