Hebrews 5

Pris malan te yan kisaek kisaek tamol luluŋad lo Anut ipiliani a. Agod iŋsan urat man, tamolpein waged lo lou kawan ak iŋ mel mudan a yai lo dumari san da, iŋsad aupasek ipasi yau wo Anut ipani da. Iŋ tamolpein a ilod tia yan, agod a dal diapitilip sen diau dan dam mos nam kagin ka ipidinai a, man dugo, iŋ dam dabai aman tia yan lo yau idu da. Fun amaiak niŋen o, iŋ malan malan man iŋsinan aupasek isuas san niŋen o yai igane wa. Agop murna man tamolpein sad aupasek niŋen o dam yai ka igane wa.

Pris malan te yak iŋ yaŋan anda ya, ago gug talpein ta sen ilon nam urat an iŋane san tia ya. Tia, Anut talpein an imug iwagiŋ a, nek ibol wagam Moses tein Aron iwagig pris malan te ilasa yak igo mi a. Nek ago mi Kristus dam iŋ sen tinin nam pris malan te yak imado wo ta igane na ya. Tia, enti a iŋ irupeig igo ibol,

“Oŋ ŋaineg Nanuk,
agod gamu en ŋai oŋane Tama ŋumado da,”
amaiak Kristus ipiliani a.
Agod girek ta lo fon igo ibol,

“Oŋ pris pempem san,
oŋ pris naok Melkisedek imado yak igo, oŋ dam mado wa.”
Saen Jesus tan na imado se yan, iŋanen gudanek lo pempem imosiai dugo, awan tubun mi tinaŋ iganeg Anut o mateŋ san dabai lo ka patun ipasi wo igudani a. Agod iŋ Anut awan kagin ipani uyan go sen yabi idu ya, an lo Anut iŋsan gudanek iloŋ a. Iŋ man gidad Anut Nanun bo man, madai isini se yan lo awa yabek kagin iloŋ uyan a. Agod saen iŋ awa yabek kagin a lo itaot mok ilasa yan, iŋ tamolpein ensauta awan kagin dupani dan niŋedi wo patun pasek pempem san fun mok ilasa ya. 10 Agod Anut iŋ pris malan te imado wo kob ipani a, nek ibol Melkisedek igo mi a.

Dutur sakar san ru kagin

11 Mel en niŋen o maŋ ru mubate wo iloma yen da, ak man maŋ fun mabol ilasa wo kitek muruan a. Man dugo, aŋ aloŋ pe aŋane kisaek san tia ya. 12 Aŋ girek maŋau alasa san saen idaisuda ya. Ak man talpein ta fon piteŋanek pasauman ak lo Anut ru ilon lo yen dan ikubiai panaŋ san niŋen o aŋ katuk amami da. Aŋ anaŋ sakar ak ani san ta idaisuda ya, ago gug aŋ su mi aluk san niŋen o katuk amami da. 13 Aloŋ uyan, enti iŋ su mi iluk o igane dan, iŋ kagin itaot san ru niŋen o iŋaoŋ da, man dugo, iŋ nanuk mi a. 14 Ak man anaŋ sakar man tamol tutubui ak sadi a, en sauta a Anut ru pempem dusuti dan lo, mel uyan ak saian ak da niŋen o ilod igire dugo dupiliani uyan san duloŋ da.

Copyright information for `TBC