Hebrews 6

Ago yak niŋen o id tamug tilasap, piteŋanek pasauman Kristus niŋen o yan tibiseip yen dop, tusokalik pe tamol tutubu yak sad piteŋanek lo tiladu wa. Id gamu piteŋanek pasauman ak tibiseip bag foun ak tugunai wa, kabelan id bag wagam an fon mi tugunai o tigane banau. Ru en igo ya, mateŋ san urat fidian lo id ilod ibileksap tadaŋsa san piteŋanek, id Anut ilod lo rumok ak san piteŋanek da, agod fulanek funfun san, tinid fo banim agane san, dumat pe fon dumasa wak, agod Anut id bitinaek lo idirad pe pempem san pani naon ipanad san, an fidian niŋedi wo ta tabol na wa. Aria, id gamu en tamug tau a, agod Anut awok ibol tap man, id ka ago tigane wa.

Ak dugo, tamolpein a iŋ gubak mi Anut san lilaman iŋsad tureŋ lo isapudade yan, agod kumaen panu san binawek kawan a igane ipalug dukubiani dile yan, agod nug dupinig Awan Urgun da dutor dan, agod iŋ Anut san ru a dukubianig dile yan uyanan, agod iŋ madok a sumeik ipanad dan san dabai sensen dile duloŋ la bo man, murnap Anut patud dupani tap, an dugo ilod isou wak i? Id talpein an ka taŋal tamul pe ilod fon ibileksa san dal dile wak i? Man tia geig a! Man dugo, kulob en igo digane tap, an man iŋ fon Jesus aigim fo dubali da wa, agod iŋ tinin diabisa dop malak malak lo miai dupani wa.

Tan en lo saen wei mi ui idu den san you iluk da, agod anaŋ uyanan ak tamolpein a anaŋ dupae dan niŋedi wo igane ilasa tap, Anut san bar uyanan iŋane wa. Gug tan en iŋ ai dudurun anda yak mi, kurkur saiak saiak mi disa tap man, tan an saian a, agod lou aman tia ya. Saen milaen tiap tan muroun bar saiak ipani dop ipitiŋini wa. Tan en itout san man dumari wa.

O maŋsama adi, maŋ ru an mabol bo man, maŋ aŋ niŋem o igo iloma lo rumok. Melmel patun pasek san uyanan ak mi an, aŋ o ilasa wa. 10 Man dugo, Anut iŋ kagin itaot tia lo, aŋanem urat agod aŋanem ilo panek, saen iŋ yaŋan lo aŋ gun adi kagin apidinai se yan, aŋ akubiai apidinai dan ile pilti san tia wa. Kagin uyanan an aŋ gamu nek ago mi agane da. 11 Maŋsama iloma igo woŋ a. Nek ibol kagin a aŋ lo atur sakar dan, nek ago mi aŋ aŋanem ilo rumok mel a niŋen aŋ tinim agane dan abi awan isap, an lo dam atur sakar a. Aŋ anek anek atem urat wagai agane dop amado yaup aŋanem saen wadan ilasa wa. 12 Dal amaiak lo aŋ ta ayalis na wa. Tia, aŋ dam tamolpein a Anut ilod lo rumok go, muruan lo dutur sakar dan lo, Anut san promis diŋane dan, iŋsad kulob an aŋ agam aŋane wa.

Anut san promis san nuŋon ilasa wa

13 Saen Anut Abraham promis ipani wo ilon yen, talpein ta iŋsan yaŋan an, Anut yaŋan iriŋani dan imado man tia yan niŋen o, Anut sen yaŋan lo rumok lak na ibol go 14 ago ibol, “Rumok geig, ŋai oŋ bar uyanan ŋupano wa, oŋane mala kubalan wei mi ŋiganep ilasa wa.” 15 Abraham ru an iloŋ go sen dabai ipanig, mala nouk imado yaug saen milaen gug promis an san nuŋon iŋane ya.

16 Rumok, tamol adi iŋ talpein sen ak iriŋanai dan yaŋan lo iŋaned ru dabai dupani wa. Agod saen iŋ ru lo nug dufuni dan, kulob an lo ru digane itout a. 17 Ago yak niŋen o tamolpein a Anut iŋsan promis san nuŋon diŋane wan, iŋsan ilobol ibileksa san tia yan, an kuai te ikubiai dile wo ilon yen da. Amaiak niŋen o iŋ ru rumok lak na ibol an lo iŋsan promis ru dabai ipani a. 18 An lo na mel uraru a tibilsa san tia yan, agod an niŋen o Anut sewak ipanad san ta isuda na yan, lo id tan suek tubun ak ipanad a, an lo id a aupasek niŋen o tasol man, melmel a naod na iganeg niŋedi wo mala naok tumado dan, tiŋanep tabi sakar oŋ a. 19 Id Anut tinid tigane tupanid amaiak aŋga igo woŋ ŋutud yabituani da. Tini ganek amaiak dabai aman da ya, an lo iganeg id dalawan san yamel an patun fo taug galuŋ Gun Di, Gun Mok an ilon lo tiladu ya. 20 An lo Jesus id niŋed o imug mi iladu ya. Iŋ man pris gurman pempem san, naok Melkisedek igo woŋ ilasa ya.

Copyright information for `TBC