Hebrews 7

Melkisedek yaŋan tubun a

Melkisedek iŋ taun Salem dubol dan san kiŋ, agod iŋ Anut Naon Tubun Lak Na yan san pris imado ya. Saen Abraham yu iganeg kiŋ aenta ifu itout go imul an, Melkisedek Abraham ile wo yaug dal na nug dileg bar ipani a. Agog Abraham mel fidian isini an itarpaleg malan 10 itumani, ago gug malan kisaek iŋaneg Melkisedek ipani. Aria, yaŋak Melkisedek man fun igo ya, “kagin itaot ak san kiŋ,” agod iŋ mi Salem san kiŋ, an san fun man “maror san kiŋ.” Iŋ tinan taman tia, tubun bagen dam tia ya. Tinan igansi ak san nal, imat ak san nal dam ta taloŋ a. Nek ibol Anut Nanun oŋ imado ya, iŋ pris pempem san imado da.

Aŋ Melkisedek yaŋan tubun an ale. Abraham idsad tubud baged malan inug ak, yu san biouŋ isini an itarpaleg malan 10 gug malan kisaek iŋaneg Melkisedek ipani a. Ru ta Moses san kubiaeŋ ilon lo yen dan ago ibol, Livai san malan kubulan a pris urat diŋane yan tamolpein sad melmel aenta diŋane wa. Tamolpein an iŋsad biouŋ ditarpalep malan 10 gug malan kisaek dipidinai a. Ago dugo gidad teid muroudi agod Abraham tubun muroun bo man dam mi a. Ak man tamol Melkisedek an Livai san gugoi lo kisaek tia ya, ago yak bo man Abraham biouŋ itumanig malan 10 gug itarpaleg malan kisaek Melkisedek ipani a. Melkisedek biouŋ an iŋaneg tamol a Anut san promis yabi dan bar ipani a. Id taloŋ uyan ak tamol lak na yan bar tamol paen na yan ipani wa. Amaiak niŋen o dal ta igo ya, tamol e Livai san gugoi lo dilasa yan binawek diŋane bo man iŋ dumat da. Ak man dal turan lo, tamol Melkisedek iŋ dam binawek iŋane ya, gug girek en lo ibol iŋ pempem imado yau oŋ da. Ru ta dam nap talpein ka igo ibol a, Livai iŋsen, tamolpein sad binawek iŋane dan, gidad iŋ gamugo ilasa bo man binawek Abraham banin lo Melkisedek ipani a. 10 Man dugo, saen Abraham Melkisedek itumani ante man, Livai iŋ bagen Abraham tinin lo imado se ya.

Jesus ibol Melkisedek oŋ a

11 Aria, pris adi a Livai san gugoi lo dilasa yan sad urat man kubiaeŋ a Anut tamolpein ipidinai an san fun. Tamolpein pris an sad urat an lo iŋ itaot mok ak dilasa tap, anta wo pris foun ak ta ilasa wo Anut imat di? Pris naok Aron san ago tia ya, tia, Melkisedek san ago mi a. 12 Aria, pris san urat awan lo bileksak yen tap man kubiaeŋ dam lo bileksak yen a. 13 Tamol a maŋ niŋen o miŋiŋeŋ den man iŋ gugoi senamo ak san a. Ak man talpein ta gugoi an san, pris sad urat alta fufo igane man tia ya. 14 Id kuai tem taloŋ uyanan ak idsad Tubun en man iŋ Juda san gugoi lo ilasa ya. Agod gugoi amaiak mi niŋen o Moses pris niŋedi wo ru ta ibol man tia ya.

15 Mel maŋ niŋen o miŋiŋeŋ den ru binawek lo kuai isi geig a. Aloŋ uyan a. Gamu pris naok sen ak Melkisedek oŋ ak ilasa ya. 16 Iŋ pris san kob iŋane ya, kubiaeŋ ta gugoi dugon lo iŋ ilasa yan lo kob ta iŋane na ya, tia, kumaen dipitiŋini san tia yan san dabai lo mi a. 17 Man dugo, ru en girek lo iŋ niŋen o ago ibol,

“Oŋ pris pempem mado geig a,
nek pris naok Melkisedek ago mi oŋ dam ago wa.”
18 Dal ta lo, kubiaeŋ malan malan mi an Anut patun fo igane ya, man dugo, kubiaeŋ an dabai an tia yak, agod nuŋon an dam tia ya. 19 (Man dugo, kubiaeŋ an mel ta itaot mok ak igane ilasa san tia ya.) Dal turan lo, ilo rumok uyanan nuŋon anda yak ikubiai panad a, an lo Anut siŋiren na tau a.

20 Saen Anut ago igane yan lo iŋsinanen ru dabai ipani a. Pris an Livai san gugoi lo dilasa yan, talpein ta ru dabai ipani man tia yan lo gidad pris dilasa ya. 21 Ak man tamol a niŋen o mabol la yan Anut iŋsinanen ru dabai ipani an lo pris ilasa ya. Man dugo, Anut irupeig igo ibol,

“Tubud iŋanen ru dabai ipani la ya,
agod iŋ ilon ta ibilisa na wa.
Oŋ pris pempem mado geig a.”
22 Fun an niŋen o Jesus man kontrak foun an san balsiŋanek, agod kontrak an kontrak wagam an iriŋani a.

23 Pris wagam san an wei mi a, man dugo, mateŋ yabituanai, an lo urat digane yau san tia ya. Fun an niŋen o pris foun ak pris dumat ak sad abed diŋane se ya. 24 Ak gug Jesus man pempem imado yau da. An niŋen o pris san urat man nek ago mi igane yau oŋ a. 25 Ago yak niŋen o tamolpein a iŋ lo Anut sumeik dupani dan patud ipasi pasik anen idaisuda ya. Man dugo, iŋ pempem imado dan niŋen iŋ waged lo Anut igudani da.

26 Pris gurman naok ago yak id lo uyan a. Iŋ saian aman tia ya, iŋ gun, ikok, iŋ tamolpein aupasek adi an siŋired na dam tia ya, agod Anut yabisag kumaen panu lo lak na isuda geig a. 27 Nal wei mi pris aenkadi Anut yai digane pani da, malan malan iŋsinad aupasek dusuas san yai digane gup tinin te man tamolpein sad yai digane da. Ak man Jesus man iŋ ago tia ya, iŋ iŋsen tinin amaiak ibiseig nal kisaek tamolpein fidian niŋedi wo aigim fo imat a. 28 Rumok, kubiaeŋ iŋ tamol dabai amad tia yak ipilianaip pris gurman dilasa wa. Ak man saen Anut iŋ ru rumok lak na ibol an kubiaeŋ an patun fo igane ya. An lo Anut ru rumok a ibol an lo, iŋanen Nanun ipilianig pris gurman ilasa ya. Agod Anut iŋanen Nanun iganeg itaot geig ilasa ya, nek ago mi pempem imado wa.

Copyright information for `TBC