Hebrews 8

Jesus idsad pris malan te ya

Maŋ ru mabol dan man mel malan te igo ya: rumok, id pris gurman uyanan ago yak amad da ya. Iŋ kumaen panu lo Tubun Geig ak san badim siŋiren na banin won ak lo imasig imado da. Agod iŋ Anut san ubou ab rumok ak lo pris san urat igane da. Ubou ab an man tamol ta dususe na ya, tia, Anut sen mi isuse ya.

Pris gurman fidian dipilianai dan iŋ tamolpein aned ilo uyan anaŋ Anut yaŋan lo mel an dupani da. Agod iŋaned aupasek dusuas yau san mel mudan man Anut yai digane pani da. Fun amaiak niŋen o gamu pris foun ak dam mel ta naon ago mi Anut ipani wa. Aria, iŋ tan en san tamol tap man iŋ ta pris ilasa na wa. Man dugo, pris wei mi tan en lo dumado la yan, Anut san kubiaeŋ kagin dupani dop yai digane pani se ya. Ubou ab a tamol, lo Anut urat digane dupani dan man kumaen panu anen ubou ab san mitilaen igo ya. Fun amaiak niŋen Moses Anut san ubou ab isuse wo igane dugo, Anut irupeig igo ibol, “Oŋ ŋai did fo na ru kagin ŋurupaio dugo ilo sou ŋukubiai pano yan lo, mel fidian gane ilasap itaot a.” Gug gamu pris san urat Anut Kristus banin lo igane yan man uyanan geig a. Man dugo, iŋ kontrak uyanan ak san titiŋae tamol igo ya, agod kontrak an kontrak wagam ak iriŋani a. Ata wo, kontrak foun an san bag man Anut anen promis uyanan, an lo wagam an dam san nuŋon iriŋani a.

Kontrak wagam an lo muruan tia yak man kontrak foun ak ta ilasa san tia wa. Man dugo, Anut tamolpein ilod lo saian ile ya, amaiak niŋen o,

“Tubun en ibol, aloŋ ak, saen ipalu dan te dop
ŋai Isrel tamolpein iŋ Juda tamolpein dadi kontrak foun ak mususe wa.
Agod kontrak en man ŋai Isrel tubud baged dadi mususe ago tia ya.
Saen an lo man ŋai banid te ŋibiaig ŋaŋal go Igipta tan mubiseig mupalu ya.
Man dugo, iŋ ŋaisag kontrak an mi kagin dupanip ta diabi se na ya.
An niŋen o ŋai patug ŋipidinai a.
Ŋai Tubun en ago ŋabol a.
10 Saen an ilasa dop, kontrak en ŋai Isrel tamolpein lo ŋigane wa.
Ŋaisag kubiaeŋ an kabuŋad lo ŋidiri wak,
agod bubedi lo dam ŋigire wa.
Ŋai man iŋaned Anut, agod iŋ ŋaineg tamolpein a.
11 Nal en lo ta luluŋad lo turan boi, tia, tein boi, ipiteŋanip ibol,
‘Tubun en uloŋ,’ an ago ta ibol na wa.
Man dugo, iŋ fidian ŋai duloŋ uyanan a.
Tamol yaŋad tia yan, agod tamol yaŋad anda yan, dam fidian ŋai duloŋ a.
12 Man dugo, ŋai iŋaned aupasek an ŋupasi yau a,
agod ŋai iŋsad muruan an ilog isou san tia ya.”
13 Aria, Anut kontrak foun ta niŋen o iŋiŋeŋ dan fun man iŋsan ilo sou lo kontrak malan malan an man wagam san a. Agod mel ta wagam an la yak, an saen katukan mi yen pe itout yau a.

Copyright information for `TBC