James 3

Bale tirni wo uyan a

Ŋai teig muroug aŋ wei mi girek maŋau ta alasa na wa. Aŋ aloŋ ak maŋ girek maŋau man aenta luluŋad lo Anut san bitinaek dabai mok ak lo mumado wa. Id fidian aupasek funfun tigane da. Tamol ta iŋ ŋiŋeŋ lo aupasek ta igane na den, iŋ itaotan, agog iŋsen tinin fidian dam ka iturni wa.

Saen id bafolo ŋudun lo kam nanun tiganep tirae tap, bafolo tinin fidian mi itilanip ŋied abad iri wa. Tia dop, wog tubun ak ilom isou. Gidad tim tubun ak ifurep wog an ididip yau a, agod wog an dam tubun mok, gug fei nanunan an nam unbek tamol mi, iŋ ka wog dugo yau o imat dan igirip ago yau a. Baled dam nek ago mi, sen ka nanunan a, ak man iŋ dabai a, iŋ ka melmel tutubun ak igane ilasa wa. Yai balen nanunan ak ka imasap dagui tubun ak igane inani yau a. Id baled dam yai oŋ a, iŋ tinid san boi luluŋad lo kagin sisaiak sad gurman imado da. Baled an kagin saiak saiak funfun igane ilasa da. Iŋ iganep tinid ilon fidian nun ipani da. Ago iganep tinid san kagin yai wananan oŋ a, agop idsad tureŋ ilasa saian da. Agod Ades san yai amaiak baled lo yai igane ilasa da.

Tamol iŋ ka melmel funfun itirnai a, agog wei mi kagin ipidinai la ya. Anakanak, bor kasik, goun kasik, kuseŋ funfun agog beig lo fon da mi a. Ak man tamol ta iŋsen balen itirni san tia ya. Balen yaes ta ibal na da, ru saiak saiak ibol yau woŋ da. Iŋsan balen dam ibol mot wagai ak oŋ, agod iŋsan dabai tubun mok an lo tamol ka iginiai dumat a.

Id baled lo idsiganed Bai Tubud tabol dan yaŋan tabisa da, ago gug afon idsiganed teid taod tupudai saian da. Gug teid taod an Anut idirai dilasag ibol iŋsen ago mi woŋ a. 10 Ru ilo uyan san iŋ ru saiak saiak da sisem awak kisaek lo mi dilasa da. Ŋai teig taog, kagin an ta mok ilasa na wa. 11 Ka you ibanaip dal kisaek lo mi, gigen iŋ bulbal da dilasa wak i? 12 Nek ago mi papai ka aŋar lo ilasa wak i? Aria, ka woi lo fud ilasa wak i? Nek ago mi beig lo you mok tiŋane san tia ya.

Maŋau uyan Anut san na idu ya

13 Enti aŋ luluŋam lo iŋ kankan milaen anda, agod maŋau uyan anda yak i? Tamol ago tap, iŋsan madok uyan ak lo sen ikubiai dop tile wa. Iŋsan kankan milaen an nuŋon tap, san nuŋon man mos kagin. Ago tap, mos kagin an lo urat sensen igane dop tile wa. 14 Ak man aŋ turak lo aenta eil saian dugo, ŋai-ŋai kagin lo yaŋam tubun ilasa wo agane da. Aria, kagin an bubem iŋanefute tap, se pitianoi ru ta abol na wa. Kabelan sem irawaŋ dop ru rumok san aben lo ru sewak agane banau. 15 Kankan milaen naok ago yan sewak a. An kumaen panu lo ta idu na ya. Tia, kankan an tan en san, an Urgun san tia, an ur saiak san mi a. 16 Man dugo, aben a ate turak susai agod ŋai-ŋai kagin dien dan, ante dam abaŋ pitiŋinek san kagin, agod kagin sisaiak fidian dien da.

17 Ak man kankan milaen a lak na yak idu yan man igo ya: iŋsan ilo isou fidian man ikok, iŋ tamol maror igansi san, iŋ tamol mos an, iŋ ilon dabai an tia ya, ilo muŋanek tinan, iŋsan kagin nuŋon uyan uyan ak mi, iŋ kagin kisaek ak mi iwae dak, agod ru rumok san a. 18 Tamol a maror digansi dan, maror lo sad ai patun dupae yan, sad urat san nuŋon man iŋ tamolpein didiraip Anut malan lo itaot dilasa wa.

Copyright information for `TBC