James 5

Filian tamol adi sad ru kagin

Agog gamu aŋ tamolpein filiam amam da yan ŋaisag ru aloŋ. Madai funfun tinim lo ilasa wan niŋen o ilom saian dop malam turon idu dop asasai a. Aŋsam filian fidian igan yau dop tinim san biouŋ simirer diani wa. Agop aŋsam pat fidian dam teirteir lo isuda wa. Teirteir an aŋ tamolpein fidian sam kagin saiak saiak ikubiai dop dile wa. Teirteir an aŋsam mudam mi yai inani woŋ a. Fun dugo, tan en san nal wadan lo aŋsam filiami an atumani da. Aŋ tamol a aŋsam abi urat digane dan arawaig tinid ta adad na ya. Agog sad padau dam ta aloŋ na ya. Aloŋ, saen dipadaug diwagiŋ an asau mi geig yaug, Anut iŋ eŋel sad Gurman an kududon lo ilasa ya. Aŋsam madok tan en lo man melmel funfun amam da, aŋsam madok uyanan, agog aŋ melmel naod lak lak ak idaisuda, agod aŋ dugo agane wo man ka agane woŋ da. Aŋ mateŋ san nal iŋ muruan san saen lo dam aŋsem ifutuwaŋ dugo sem tinim bulbal apani uyan da. Aŋ tamolpein uyadi ak bitinaek lo adirai dak muruan apidinai dop kadi dam afu dumat da, man dugo, iŋ dabai ad tia yan lo aŋsam dabai an diabiani san tia ya. Ago yak niŋen o muruan tubun ak aŋsam na ilasa wan niŋen o asasai dop atata wa.

Muruan lo atur sakar

Ŋai teig muroug, muruan lo atur sakar, ago mi yen yau dop Tubun en ipalu wa. Aŋ ale yak, tamol abi lo urat igane dak iŋsan abi ititianip imado yau dop anaŋ ibes idu da. Iŋ saen milaen mok tok ibol imado dop ui san saen ititiani da. Aŋ dam tok abol atur sakar a. Man dugo, Tubun en ipalu wo sumeik da. Ŋai teig muroug, nug patun fo ta aŋurŋur na wa, kabelan Anut aŋ bitinaek lo idiraŋ banau. Ale, Bitinaek Tamol sumeikan dalawan ate itur da.

10 Ŋai teig muroug, Anut san profet ilom isou, iŋ Tubun en yaŋan lo diŋiŋeŋ da. Iŋ muruan iŋ madai dam disini bo man dile dugo disini woŋ se ya, ago yak niŋen o aŋ dam dal kisaek an ari wa. 11 Tamol a dutur sakar go muruan lo ta dibiakik na dan, id taloŋ ak, iŋ ilo uyan san tamolpein a. Aŋ Job san madok itaot an aloŋ a. Job saen iŋ madai ile dop muruan isini se man iŋ tok ibol imado se ya. Agod iŋsan wadan a Anut iŋ niŋen o igane ilasa yan dam aloŋ a. Job Tubun en ilo panek agod ilo muŋanek dam tinin iŋanefute yan ile ya.

12 Ak man, ŋai teig muroug, mel tubun geig man igo, aŋ Anut yaŋan lo boi, ta tan yaŋan lo boi, ta mel gidad gidad ta boi lo siŋanem ru dabai ta apani na wa. Aŋsam awok man nek mel nuŋon niŋen o gup awok abol a, ago dop tia man nek tia mok abol a. Kabelan Anut aŋ ibitianaŋ dop muruan ipanaŋ banau.

Ilo rumok san guduanek

13 Aŋ ta luluŋam lo muruan isini di? Ago tap iŋ Anut san na igudani wa. Dugo, aŋ ta luluŋam lo ilon uyan di? Ago tap iŋ Anut yaŋan yabisa dop bar yabi wa. 14 Tamol ta luluŋam lo subam ifuni di? Ago tap midaeŋ sad matu igiaip, dupalup, niŋen o dugudani dop Anut yaŋan lo gureŋ tinin diamisi wa. 15 Fun an lo gudanek ilo rumok san, an tamol subam anda yan iganep uyan ilasa wa. Agod gubak mi aupasek igane yak tap, Anut tamol an san aupasek ipasi yau pasik dop ilon ipani wa. 16 Ago yak niŋen o nug naon na siŋanem aupasek afulale dop nug niŋen o agudani wa, ago dop an lo Anut ikubuniaŋ a. Tamol itaot aman ak san gudanek dabai tinan, agog dam ka urat dabai ak igane ilasa wa.

17 Nek ibol Elaija oŋ, Elaija man nek idsed oŋ a. Iŋ Anut san na ui ta idu na wo igudani, agog nuŋon ilasa ya. Ui tan na anaŋar utol wadan da, ta isi na ya. 18 An itout go fon igudani da, agog ui idu dag, tan na anaŋ nuŋon idiri ilasa ya.

19 Ŋai teig muroug, tamol ta aŋ luluŋam lo kagin rumok ak ibisei dop aŋsam ta iŋanep dal uyan ak lo imul ipalu tap, tamol uyan an tein san ŋutun mateŋ lo yak iŋane imul a. Aria, kagin en ilom isou wa, tamol enti turan dal saian ak lo itor den ibinawi tap, tamol an turan san ŋutun ta imat na san ago igane ya, agog san aupasek fidian dam imiamai pasik a.

Copyright information for `TBC