John 13

Jesus megeloum ŋiedi ifulani a

Pasova ad nanek tumanek gamugo ilasa dugo, Jesus tan en ibiseip Taman san na yau san saen sumeik an iloŋ a. Iŋanen tamolpein tan en lo dumado den ilon ipidinai a. An niŋen o gamu iŋsan ilo panek tubun a iŋ niŋedi wo yan ikubiaip dile san ago ilon yen da.

Jesus megeloum dida anaŋ diani wo dumasig dumado ya. Ago dugo Satan imug mi Judas, Saimon Iskeriot nanun amaiak, Jesus iŋsan ager banid lo igane wo ilon ibali a. Aria, Jesus iloŋ ak, Taman mel fidian iŋ tuon lo idiri a, agod Anut sen idinig ipalu gug, fon imul Anut san na yau o an dam iloŋ a. Ago tag, iŋ anaŋ gigin na igane dugo, imasag madid san kulos itabug go, yamel ta iŋaneg luan ate ipulau a. Agog you daeg lo ikulmaek go fun iganeg megeloum ŋiedi ifulani a.
Urat bigabeg mi urat naok ago yak digane ya.
Agog yamel ipulau an ate ŋiedi isasi a.

Aria, iŋ Saimon Pita san na ipalu dugo, Pita ilon weiwei dugo isumiani, “Tubun en, oŋ ŋai ŋieg fulani wo di?”

Jesus awan yabig ibol, “Ŋai mel gamu ŋigane den oŋ fun ta uloŋ na ya, ak gug murna gup oŋ uloŋ fufei wa.”

Gug Pita ibol, “Tia, oŋ ŋai ŋieg fulani san man ŋamoi geig a.”

Jesus ru naon irupei, “Gidad ŋai ŋufulano wa, tia dop, oŋ ŋai muroug luluŋad lo mado san tia ya.”

Ago tag Pita irupei, “Tubun en, mago tap, ŋai ŋeig mi ta fulani na wa, tia, banig gumurag da sisem fulanai.”

10 Jesus ru naon irupei, “Tamol enti sen tinin fidian isug la yan man, tinin ikok a. An niŋen o ŋien mi ifulani wa. Aŋ ilom tinim fidian ŋai lo ikok alasa la ya. Gug aŋ luluŋam lo tamol kisaek imado duman ta ikokan na ya.” 11 Jesus tamol enti ager banid lo igane wan iloŋ la ya. Fun an niŋen o, “aŋ luluŋam lo tamol kisaek imado duman ta ikokan na yan” ago ibol a.

12 Aria, Jesus ŋiedi ifulanig itout go, iŋanen kulos fon iganeg imasig, isumianai, “Kulob a aŋ lo ŋigane yan fun aloŋ i? 13 Aŋ ŋai Girek Maŋau, agod Tamol Tubun ak abol da. Man aŋ abol mok da, man dugo, ŋai tamol naok nek ama ya. 14 Aria, ŋai nek aŋanem Tubun ak, Girek Maŋau igo dam ŋumado bo man, ŋai aŋ ŋiem ŋufulani a. An niŋen o aŋ dam aŋsem nugnug lo ŋiem afulani wa. 15 Ŋai man aŋsam mitilaen igo woŋ, ŋai ŋigane ago mi aŋsem nugnug lo ago agane wa. 16 Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, urat pinein ta iŋanen tamol tubun ak ta iriŋani na wa. Nek ago mi tamol enti urat lo yau dan, iŋsan tamol tubun ak a idinig yau an ta iriŋani na wa. 17 Aria, aŋ gamu mel an fidian aloŋ a. Aŋ kagin naok ago yan ari dop man, Anut san bar aŋane wa.

18 “Ak man, ru an aŋ fidian mi niŋemi wo ta ŋabol na da. Tia, ŋai tamol ensauta a ŋupilianai an ŋaloŋ a. Ŋai ru ago ŋabol, an lo Anut san ru iŋanen buk lo yen dan nuŋon ilasa dop ale wa. Ru an ibol, ‘Tamol ta iŋ ŋai da sisem munuai dan, iŋ ŋai iparfunag o ŋien gumin yabisa ya.’ 19 Gamu, saen kulob an gamugo ilasa dugo, ŋai aŋ kulob an murnap ilasa wan ŋurupaiaŋ da. Man ata wo? Saen kubol an ilasa dop, Ŋaiseg, Ŋai

Ŋumado Dan
Jesus ru faŋan an lo iŋ Anut an ipiteŋanai da.
aŋ ilom lo rumok a.
20 Ŋai ru rumok ŋurupaiaŋ da, ŋai urat tamol adi ŋidiraig diau a. Talpein enti a ŋaisag urat tamol iŋane dan, ŋai iŋiliag da. Ago dugo talpein enti ŋai iŋiliag dan, iŋ Bai enti a ŋai idinag go ŋupalu yan dam iŋane da.”

Jesus Judas san aupasek kuai te igane ya

Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23

21 Jesus ru ago ibol itout dugo, ilon tubun kasik muruan idug, ru kuai te igo ibol, “Rumok nuŋon mi ŋurupaiaŋ da. Aŋ luluŋam lo ta kisaek man iŋ ŋai ager tamol banid lo iginiag ŋiladu wa.”

22 Iŋ ago ibol dugo, iŋanen megeloum Jesus ru an lo enti isue dan diŋaoŋ geig a, an niŋen o sed nug dile yau imul dugo awad itau dumado ya. 23 Megeloum a Jesus niŋen o tubun mi imat dan, iŋ giraŋen na ida sisem dumado, ago dugo 24 Saimon Pita naon itad panig igo irupei, “Jesus sumiani dop enti niŋen o ibol dan, ibol pe taloŋ.”

25 Agog megeloum an tinin Jesus titiren fo isapek go isumiani, “Tubun en, enti niŋen o ubol di?”

26 Jesus ru naon irupei, “Ŋai bret tuor lo ŋisominip, ŋupani dop, aŋ aloŋ ak, nek tamol ama ya.” Jesus ago iganeg Judas, Saimon Iskeriot nanun, bret an ipani a. 27 Judas bret an iŋane dugo, Satan ilon lo iladu kisaek oŋ a.

Jesus irupeig ibol, “Mel a gane wo ilo ibol dan gane kisaek oŋ.”
28 Gug megeloum aenta dida anaŋ diani dan, ru a ibol an san fun mok ta duloŋ na ya. 29 Judas man iŋ moni san badam kagin ipani na yan niŋen o, Jesus irupeip soubul tubun an san melmel ta idad o boi, tia, bigabeg adi ibinawai o boi, ago ilod isou a. 30 Aria, Judas anaŋ an iŋaneg imasag, ririan kuai fo ilasag yau a. Saen an tidom idu la ya.

Kubiaeŋ foun ak

31 Judas yau la gug, Jesus igo ibol, “Gamu en Tamol Nanun iŋ yaŋak tubun ak iŋane san nal idu ya. An lo dop, Anut dam ŋai lo yaŋak tubun ak iŋane wa. 32 Aria, Anut ŋai lo yaŋak tubun mi iŋane dop man, ŋai iŋsen lo yaŋak tubun ak ŋiŋane wa. Kulob an iŋ ago igane saltik oŋ a. 33 O nanug muroug, ŋai aŋ da saen katukan mi tumado wa. Ago gup aŋ ŋai abaŋag abi wak gug ta aliag na wa. Nek ibol ŋai Juda adi gubak mi ŋurupidai ak igo woŋ, ŋai gamu aŋ dam ŋurupaiaŋ da, aben ŋai ŋau dan ante aŋ au san tia ya.

34 “Ŋai gamu kubiaeŋ foun ak ŋupanaŋ da. Kubiaeŋ foun ak igo ya: aŋ nug niŋen o amat mok a. Nek ibol ŋai aŋ o ŋamat dak ago mi aŋsem nug niŋen o amat mok a. 35 Aŋ aŋsem nug niŋemi wo amat dop man, an lo aŋ ŋaisag megeloum mok amado dan tamolpein fidian duloŋ a.”

Jesus Pita iŋ niŋen o itot ak o ibol a

Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34

36 Saimon Pita Jesus isumiani, “Tubun en, oŋ dugon te wau wo ubol di?”

Jesus ru naon irupeig ibol, “Gamu aben dugon te ŋai ŋau dan, ante oŋ palu san tia ya, gug murna dop man, oŋ ka palu wa.”

37 Pita fon isumiani, “Tubun en, ata wo ŋai oŋ da sisem tau san tia ubol di? Gidad, ŋaineg kumaen oŋ niŋe wo ka ŋubiseip, ŋubinawo wa.”

38 Ago tag Jesus igo irupei, “O Pita, oŋane kumaen ŋai o bisei wo ubol dan, an rumok i? Ŋai rumok ŋurupaio da, oŋ ŋai uloŋ an utot saen utol dop, kurek ibob a.”

Copyright information for `TBC