John 16

“Muruan ipalu dop, aŋanem ilo rumok an abisei banau o ru en ŋurupaiaŋ da. Murnap Juda adi sad midaeŋ lo au dop, aŋ dukudaŋ a. Rumok, nal idu dop, aŋ dufunaŋ amat a, nek dal an lo iŋ Anut san urat dibinawi mok dak ago dubol a. Gug iŋ man ŋai Bai da ta duloŋ na yak niŋen o ago digane wa. Ŋai ager niŋedi wo ru kagin en ŋurupaiaŋ aloŋ a, an niŋen o murnap aŋ lo dugo digane dop, ru en ilom isou wa. Inug man ŋai ru en ta ŋabol go aloŋ na ya, man dugo, ŋai aŋ da tumado na ya.

Urgun san urat

“Ak man gamu gup ŋai ŋubisawaŋ pe, Bai idinag go ŋupalu yan san na ŋamul ŋau a. Gug aŋsam ta kisaek ŋai dugo te ŋau o dan niŋen o ta isumianag na da. Gug gamu ‘ŋai ŋubisawaŋ pe ŋau o’ ŋurupaiaŋ den niŋen o aŋ ilom isasau idu da. Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, ŋai aŋ ŋubisawaŋ pe ŋau o dan, aŋ o uyanan a. Ŋai gidad ŋau a. Ta ŋau na tap, aŋ Ur Binawek San an ta aŋane na wa. Ak man ŋai ŋau dop man, Ur Binawek San an ŋiganep, aŋsam na ipalup, ida amado wa. Urgun ipalu dop, tamolpein ilod isafulalep, kagin saiak san fun, agod kagin itaot ak san fun dam dumuŋani fufei wa. Agod murnap Anut naon na ditur pe bitinaek lo idirai an san fun dam iŋsed ilod lo dukubiani wa. Iŋaned kagin saiak san fun man iŋ ŋai lo ilod ta rumok na ya. 10 Ŋai Bai san na ŋau dop, afon ŋai ta aliag na wa. An lo tan en san tamolpein duloŋ ak ŋai Bai san geig a. Dal an lo Urgun iŋ ŋaisag kagin itaot an fidian ikubiai pidinaip, duloŋ uyanan a. 11 Tan en san tamolpein sad ilo sou lo dubol, Anut ŋai bitinaek lo iginiag pe ifunag ŋamat ak ago dubol da. Ak man an ta rumok na yan Urgun ikubiai dile wa. Anut ŋai bitinaek lo ta iginiag na wa, tia, ŋaisag mateŋ lo, Anut tan en san gurman Satan bitinaek lo iganeg yabi idu geig a. An Anut san bitinaek san fun.

12 “Ŋai ru wei mi amag da ya, ak man aŋ ilom itau dak niŋen o, gamu ŋurupaiaŋ pe aloŋ san tia ya. 13 Gug murnap Urgun ru rumok ak san ipalu dop man, kagin rumok ak mi fidian ikubiai panaŋ a. Iŋ sen ilon nam ru ta ibol na wa. Tia, Anut ibol go iloŋ an mi irupaiaŋ pe aloŋ a. Mel murnap ilasa san dam ibol ilasa dop aloŋ a. 14 Iŋ ŋai yaŋag yabisa wa, man dugo, iŋ ŋaisag mel iŋane dan aŋsam na ibol ilasa dop aloŋ a. 15 Bai san mel fidian an dam ŋaisag a. Man niŋen o ŋai imug ŋurupaiaŋ, Urgun mi ŋaisag mel an iŋanep ibol dop aloŋ a.”

Muruan ibilisap, ilo uyan ilasa wa

16 “Saen katukan aŋ ŋai ta aliag na wa. Agop fon saen katukan mi gup, ŋai aliag da wa.” 17 Iŋsan megeloum aenta iŋsed mi diŋiŋeŋ go igo dubol, “Ru e ‘saen katukan aŋ ŋai ta aliag na wa, agop fon saen katukan mi gup, ŋai aliag da wan’ fun dugo yak i?” 18 Iŋsed nug dusumiani oŋ go igo dubol, “‘saen katukan’, ru en fun taloŋ uyan san tia ya.”

19 Jesus iloŋ ak, iŋ ru an niŋen o dusumiani wo ilod ibol dan, niŋen o irupudaig ibol, “Aŋ nag ŋai ru a ŋabol an niŋen o ilom weiwei di? 20 Rumok geig, aŋ ŋurupaiaŋ da, mitep aŋ tinaŋ aru agane wa. Gup tamolpein tan en san man iŋ uya susai digane wa. Rumok, aŋ ilo muruan tubun kasik da amado da, ak man aŋsam ilo muruan an ibilisap ilo uyan ipanaŋ dop, uyam isusa wa. 21 Pein iŋ nanuk igansi wo tinin lo ikubiani dop, iŋ ilon muruan tubun kasik aman da imado da. Agop nanuk igansip uyan dop, iŋsan madai an niŋen o ilon ta isou na wa. Man dugo, nanuk tan en lo ilasa yak niŋen o ilon isou dop, uyan isusa geig a. 22 Nek ago mi, gamu aŋ ilom muruan da. Gug ŋai fon ŋamul ŋupalup aliag dop, afon ilom uyan da wa. Ta aŋsam uyasusai an ipasip isini yau san tia ya. 23 Nal an lo dop, aŋ fon ŋai mel ta wo asumianag san man tia wa. Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, aŋ mel ta niŋen o ŋai yaŋag lo Bai asumiani dop, man iŋ ka ipanaŋ a. 24 Gug aŋ gubak mi ipalug gamu en dam aŋ mel ta wo ŋai yaŋag lo Bai asumiani man tia ya. Gamu gup aŋ ŋai yaŋag lo asumiani wa. Ago agane dop man, iŋ mel an ka ipanaŋ a. An lo aŋ ilom uyanan pe, uyasusai lo mi amado wa.”

Jesus tan en san dabai yabi idu ya

25 “Ŋai ru faŋan mi ŋabol dugo aloŋ na ya. Gug murna dop man, fon ta ŋimianip ŋurupaiaŋ na wa. Tia, ŋai Bai niŋen o kuai te ŋabol dop aloŋ a. 26 Ago dop nal an lo, ŋai yaŋag lo Bai asumiani wa. Aŋanem awam aban an aŋ niŋemi wo Bai ŋusumiani wa, ago ŋai ta ŋurupaiaŋ na da. 27 Tia, Bai iŋsen aŋ niŋemi wo imat da. Amaiak niŋen o iŋsen aŋ awam iloŋ a. Man dugo, aŋ ŋai o amat go Bai san na ŋumadog ŋupalu yan, ilom lo rumok a. 28 Gubak mi ŋai Bai da sisem mumado ya. Gug ŋai iŋ ŋubuseig, tan na ŋadu ya. Gamu fon tan en ŋubuseip, Bai san na ŋamul ŋusuda ŋau a.”

29 Agog iŋanen megeloum igo dubol, “Gamu en oŋ ru faŋan ta ubol na da, tia, kuai te mi ubol ilasa da. 30 Gamu en maŋ maloŋ fufei ak, oŋ mel fidian uloŋ pasik a. An niŋen o ta iŋ oŋ isumiano wo mala igane san tia ya. An lo oŋ Anut san nag palu yan maŋ iloma lo rumok a.”

31 Jesus awad yabig ibol, “Gamu en aŋ ilom rumok geig ak abol di? 32 Aloŋ ak, nal ta sumeik la ya, nal an lo aŋ fidian abisawag pe, aŋsiganem na afufurak au dop ŋaiseg kisaek ŋumado wa. Gug ŋaiseg kisaek tia ya, tia, Bai iŋ ŋai da mumado da. 33 Aŋ ŋai lo amado dop, ŋaisag ilo maror aŋ da amado san niŋen o ru an ŋurupaiaŋ a. Tan en san tamolpein aŋ muruan dupanaŋ ak gug, aŋ ta arut arer na wa. Tia, aŋ ilom abisa, man dugo, ŋai yu ŋigane itout go, an lo tan en san tamolpein fidian sad dabai ŋabi idu la ya.”

Copyright information for `TBC