John 3

Jesus Nikodemus ida diŋiŋeŋ a

Farisi sad tamol tubun ak ta yaŋan Nikodemus. Iŋ Juda adi sad gurman ta, agod Juda sad kaunsil malan te yak lo yaŋan yen da. Tamol an tidom ta lo Jesus san na yaug, irupei, “Girek Maŋau, maŋ maloŋ ak Anut oŋ idinog maŋsama na girek maŋau igo palu ya. Man dugo, tamol enti a Anut ida dumado dan mi, kulob tubun tubun a oŋ gane dan iŋ ka igane wa. Iŋ Anut san tia dop man, urat a gane dan igane san tia ya.”

Jesus awan yabig igo ibol, “Ŋai rumok nuŋon mi ŋurupaio da. Isop tamol ta foun ta ilasa na tap, Anut san kagin panek aben ile san tia geig a.” Ago tag Nikodemus awan yabig ibol, “Dugo woŋ pe tamol iŋ tinin tamol igane la yak afon foun ilasa da wak i? Nag fon tinan tiŋaen lo ka iladup, nanuk igo woŋ tinan igansi wak i?”

Jesus ru naon irupeig ibol, “Ŋai rumok ŋurupaio da. Isop tamol ta you iŋ Urgun da lo kumaen foun ak ta iŋane na tap, Anut san kumaen panu ilon lo ta iladu na wa. Mel tinik lo ilasa man tinik san mel mi a, nek ago mi, mel a Urgun igane ilasa dan iŋ ur san mel a. Gug oŋ foun lasa wo ŋabol dan niŋen o oŋ masa saian umoi. Tim man iŋsen iŋanen ilon ibol ak lo yau imul da. Ago dop tim an liliŋan mi uloŋ da. Gug iŋ dugon te ipalug dugon te yau dan, oŋ ta uloŋ na ya. Tamol a Urgun iganep, foun ilasa dan nek ago mi a.”

Nikodemus isumianig ibol, “En dugo woŋ mok ilasa wak i?” 10 Agog Jesus awan yabig ibol, “Oŋ man Isrel luluŋad lo iŋsad girek maŋau mado ya, ago gug, ata wo mel an fun ta uloŋ na ubol di? 11 Rumok nuŋon mi ŋurupaio da. Maŋ mel a maloŋ an niŋen o mi ru mabol da, agod maŋ mel a maŋsema malama nam mile yan mi tamolpein naod na mabol ilasa da, ago bo man aŋ tamolpein maŋanema ru aŋane wan amoi da. 12 Ŋai tan san kagin niŋen o imug mi ŋurupaiaŋ a, ak gug aŋ ilom lo ta rumok na ya. An niŋen o, dugo, ŋai fon kumaen panu san melmel an niŋedi wo ŋurupaiaŋ dop man, an dugo woŋ pe aŋ ilom lo rumok ak i? Man tia geig a. 13 Tan en san tamol ta kumaen panu lo iladu man tia ya. Tamol Nanun iŋ mi aben an lo iladu ya. Man dugo, iŋanen fun panu man tan en san tia ya, tia, gubak mi iŋ Anut da dumado gug, kumaen panu ibiseig idug tan na ilasa ya. 14 Wagam Moses Isrel adi dida aben kawan ak ate dumado dugo mot dilasag, tamolpein diratai se ya. Ago yak niŋen o Moses ai igunig, mot mitilaen ta yabisag isuŋani a. Talpein mot mitilaen ile dan, imat san tia ya, tia, kumaen imado ya. Nek ago mi Tamol Nanun diabisap dusuŋani wa. An niŋen o tamolpein a fidian ŋai o ilod lo rumok dan, iŋ kumaen pempem san diŋane wa.

16 “Anut iŋ tan en san tamolpein niŋedi wo imat, an niŋen o iŋanen Nanun kisaek o lian an ipanad a. An lo tamolpein iŋ o ilod lo rumok tap, ta dideg diau na wa. Tia, iŋ kumaen pempem yen san diŋane wa. 17 Man dugo, Anut iŋanen Nanun tan na iganeg ipalu yan, iŋ tamolpein bitinaek lo idiraip naon muruan ipidinai wo ta ipalu na ya. Man tia. Iŋ ipalu yan lo tamolpein patud ipasi dop, pitiŋinek aben lo ta diau na wa. 18 Enti iŋ o ilon lo rumok dop man, Bitinaek Tamol iŋ muruan ta ipani na wa. Gug enti iŋ o ilon lo rumok tia yan iŋ ideg yau san dal lo imado la ya. Man ata wo, iŋ Anut Nanun kisaek o lian an niŋen o ilon lo ta rumok na ya. 19 Bitinaek Tamol yil saian man fun igo ya. Lilaman tan na idu la ya, ago gug tamolpein lilaman an patud dupani dugo, tidom tubun lo dumado wo dumat da. Man dugo, iŋ kagin saiak saiak mi digane wo dumat da. 20 Tamolpein kagin saiak digane dan iŋ lilaman dumoi go san ager dumado da. Iŋ lilaman lo dupalu san dumoi, man dugo, kabelan iŋaned kirem saian an kuai te ilasa banau. 21 Gug talpein a iŋ kagin rumok ak igane dan iŋ lilaman lo ipalu dop lo iŋsan urat uyan ak walal te ilasa wa. Ago dop tamolpein a talpein an leil dupani dan, iŋ dile duloŋ ak, talpein an Anut san dabai lo iŋsan urat fidian igane da.”

Jon Suguek san iŋ Jesus fun kuai ipani a

22 Aria, murnag Jesus megeloum dida dumasag, Jerusalem dubuseig, Judea aen ate diaug, ante dida kitek dumado dugo tamolpein suguek ipidinai. 23 Ago dugo Jon dam sasau Ainon dubol dak ate, aben Salim sumeik an, ante imado dugo tamolpein iŋsan na dupalug you lo isuguai se ya. Man dugo, you kuror ak aben ante dien da. 24 Saen an lo man gurman Herod iŋ Jon subanek lo gamugo igane ya. 25 Aria, Juda tamol ta ipalug, Jon san megeloum dida Juda sad you sugsug kagin niŋen o fun diganeg nug dupei. 26 Ago tag Jon san megeloum diaug durupeig dubol, “Girek maŋau ule, tamol a gubak mi oŋ iŋ da you Jordan aen ate amado dugo, iŋ niŋen o ru fulale amaiak, iŋ tamolpein suguek ipidinai dugo fidian iŋsan na mi diau da.”

27 Agog Jon ru naon igo irupidai, “Uyan, talpein ta iŋsinan dabai lo mel ta iŋane san tia ya. Tia, iŋ binawek Anut kumaen panu lo iganeg idu an mi ka iŋane wa. 28 Aŋsem gubak mi ŋai ru kuai te ŋabol ilasa dugo aloŋ la ya. Ŋai Kristus tia ya. Ago yak man ŋai Anut sen idinag go Kristus naon na ŋanug ŋupalu ya. 29 Tamol ta iŋ pein da nug diŋane tap, pein an tamol an san. Go tamol sen ak turan an patun fo sumeik itur dan iŋsan turan an awan iloŋ, an niŋen o ilon uyanan geig a. Ŋai man Kristus san turan, tamolpein iŋsan na diau dan ŋeil dop, ilog uyanan geig da. 30 Ago yak niŋen o iŋ yaŋan tubun mi imasap yau dop, ŋai yaŋag ka idu wa.”

31 Tamol iŋ lak nag idu yan iŋ yaŋan tubun geig a, mel fidian iŋ paen na dumado da. Tan en san tamol man iŋ tan en san ru mi ka ibol ilasa wa. Gug tamol a kumaen panu log idu yan man fidian iriŋanai a. 32 Iŋ mel a fidian yil an, agod mel a fidian kududon iloŋ an dam, tamolpein naod na ibol ilasa da. Ak gug iŋsan ru tamolpein an fidian iriŋanai yau oŋ dugo, duloŋ o dumoi. 33 Gug talpein enti ru an iŋaneg yabi sakar dan, kulob an lo ikubiai tile yak iŋsan ilo rumok igo ya, “Anut san ru an ru rumok.” 34 Man dugo, Tamol a Anut idinig idu yan, iŋ awan Anut san awan aban mi iŋiŋeŋ da. Ata wo? Anut iŋ Ur kabelan ka Tamol an ta ipani na da, tia, iŋsan Ur tubun mi iŋ lo awan isa wa. 35 Bai iŋanen Nanun o tubun mi imat go, mel fidian iŋ banin lo idiri a. 36 Ta iŋ Anut nanun ilon lo rumok tap, iŋ kumaen pempem yen san iŋane la ya. Gug iŋ a Anut Nanun patun ipani dan, iŋ kumaen pempem yen san ta ile na wa. Man ata wo? Anut san tiŋae saiak iŋ lo yen da.

Copyright information for `TBC