John 4

Jesus Sameria pein ida diŋiŋeŋ a

Jesus tamolpein wei mi iŋsan na dupalug iŋanen megeloum dilasa gug isuguai a. Tamolpein a Jesus isuguai se yan san sutek man Jon san iriŋani a. (Jesus iŋsen tamolpein ta isuguai na ya. Tia, iŋanen megeloum mi urat an digane ya.) Farisi adi Jesus dugo igane yan duloŋ, an niŋen o ta iŋ Jesus irupei iloŋ. Ago tag iŋ Judea ibiseig fon imul Galili na yau o tureŋ yabi a.

Dal an Sameria dumado dak titiŋaem idug yau a. Iŋ yaug Sameria sad panu ta, yaŋan Sikar dubol dan ate ilasa ya. Abaŋ an tubud baged Jakob nanun Josef tan ipani an siŋiren na sumeikan a.

Aria, Jesus tureŋ yabig yau do nad ad titiŋae mi an iŋ urei ifuni gug, you gib an fun na ilasa ya. Gib an Jakob san you gib dubol da. Iŋ yaes ibal o imasig imado ya. Gug iŋanen megeloum man iŋ anaŋ didad o panu na diau la ya, agod Jesus mi iŋsen kisaek imado. Agog Sameria pein ta you gib an isiri wo idu nad Jesus ile ya. Jesus iŋ you o imat saian tag, pein an irupei, “You kitek sirip panag ŋaluk.”

Juda iŋ Sameria da man nug lo siai dumado da, agod iŋ nug san anaŋ ta diani na da. An niŋen o pein an imasa saian go irupei, “Oŋ ata wo ŋai oŋ you ŋupanop, uluk o ubol di? Oŋ Juda, agod ŋai man Sameria.” 10 Jesus pein an ru naon irupeig ibol, “Oŋ talpein e, ‘you panag ŋaluk’ ago ibol an, agod Anut san lou panek an dam uloŋ uyan ak man, oŋ iŋ sumiani dop, you kumaen san an ipanop uluk a.” 11 Ago tag pein an Jesus irupei, “Tamol tubun en, oŋ you kapen ama tia ya. Agod you gib en kuror kasik a. Ago yak niŋen o you a kumaen san an oŋ dugon te ŋane wak i? 12 Idsad tubud baged Jakob iŋ you gib en yabig maŋ ipanama ya. Iŋsen you en iluk na ya, iŋanen nanun muroun dam, makau, sipsip dam you en diluk na ya. Ak nag oŋ iŋ riŋani ubol di?”

13 Ago tag Jesus pein en awan yabig ibol, “Ta iŋ you en iluk tap, iŋ fon you o imat da wa. 14 Gug ta iŋ you a ŋai ŋupani wan iluk tap, iŋ afon you o ta imat na wa. Rumok, you a ŋai ŋupani wan, iŋ ilon lo pempem ibanai ilasa dop, kumaen pempem yen san ipani wa.” 15 Ago tag pein an ibol, “Tubun en, oŋ you an ŋai panag. Agop ŋai fon you o ŋamat dop, you ŋisiri wo ta ŋupalu na wa.”

16 Jesus awan yabig irupei, “Oŋ waup, oŋane iwo ŋane gup, fon ente ida apalu.” 17 Agog pein an ru naon irupeig ibol, “Ŋai iwog tia ya.” Ak man Jesus ibol, “Oŋ iwo tia ubol dan rumok a. 18 Oŋ wagam tamol faiv uŋal la ya. Gug gamu tamol a iŋ oŋ ida amado dan man iŋ oŋsa iwo tia ya, an niŋen oŋsa ru ubol an ru rumok geig a.”

19 Pein an ago iloŋ man, imasa saian go Jesus irupei, “O tamol tubun en, ŋai ilog isafulale ya. Oŋ Anut san profet. 20 Dugudo, maŋ tubum murouma iŋ did en fo dutumanig, Anut ubou an dile na ya. Gug aŋ Juda man Jerusalem na mi aup, ante Anut ubou an ale wo asue ti abol da.”

21 Ago tag Jesus irupei, “O pein, ru e ŋurupaio den ilo lo rumok pe wabi. Nal ta idu dop, ate Bai Anut san ubou leil an did en fo, agod Jerusalem lo dam, ta agane na wa. 22 Aŋ Sameria adi Anut a niŋen o ubou ale dan ta aloŋ uyan na ya. Gug maŋ Juda man iŋ maloŋ uyanan a. Man ata wo? Anut tamolpein iŋal pe patu pasek ipidinai san dal man Juda sad dar lo ilasa ya. 23 Gug nal ta idu wo yan gamu nek e ilasa la ya, ante man tamolpein ensauta a kagin nuŋon ak lo mi Anut san ubou an dile dan, Urgun lo, agod ru rumok ak da, iŋ niŋen o ubou dile wa. Man dugo, Anut ensauta a ubou naok ago digane dan mi yil o abaŋad yabi da. 24 Anut man iŋ Ur a. Fun an niŋen o, tamolpein ensauta a iŋ kagin nuŋon ak lo mi ubou an dile dan man, iŋ Urgun lo, agod ru rumok da, iŋsan ubou an dile wa.”

25 Ago tag pein an Jesus irupei, “Ŋai ŋaloŋ ak, Mesias ipalu da. Iŋ id ibinawad san Anut ipiliani a. Iŋ ipalu gup, mel fidian kuai te igane ilasa dop tile taloŋ a.” 26 Agog Jesus pein an irupei, “An bo ŋaiseg, nek e oŋ da tiŋiŋeŋ da.”

Jesus san megeloum dumul dupalu ya

27 Jesus pein ida diŋiŋeŋ di dumado dugo iŋanen megeloum dupalug dilasa ya. Ago dile man iŋ durut saian geig a. Gug iŋ luluŋad lo tamol ta kisaek Jesus isumianig, “Oŋ ata ipano wo ida aŋiŋeŋ i?” tia, “Oŋ ata wo ida aŋiŋeŋ i?” ago dubol man tia ya.

28 Agog pein an you kapen igansig you fun na yen dugo, imul panu na yaug tamolpein irupudai, 29 “Apalup, tamol ta iŋ ŋai kulob ŋigane na yan fug fidian ifulale idu pasik an ale. Dag iŋ Kristus boi?” 30 Ago tag fidian panu dubuseig, Jesus dile wo you fu na diau.

31 Agog Jesus san megeloum iŋ durupei, “Tubun ak, oŋ gidad nuai a.” 32 Gug iŋ awad yabig ibol, “Ŋai anaŋ sen ta amag da yak, an ŋani san an aŋ ta aloŋ na ya.” 33 An niŋen o iŋanen megeloum nug durupeig dubol, “Dag tamol ta anaŋ isini ipalug ipanig yani la boi?”

34 Gug Jesus irupidaig ibol, “Ŋaisag anaŋ man igo ya, ŋai Bai idinag go ŋupalu yan iŋanen awan ŋuri ŋupanip, iŋanen urat ŋiganep itout pasik a, an mi ŋaisag mel tubun a. 35 Aŋ igo abol, ‘Kalam iwoiwo yau gup man anaŋ ibes idu wa.’ Gug ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, malam yaup abaŋ ale, aŋ gidad anaŋ ale alubani. Nuŋon tales san saen idaisudag yen da. 36 Tamol iŋ anaŋ nuŋon urat an igane dan, iŋ naon uyanan iŋane wa. Iŋ tamolpein itumanaip, kumaen pempem yen san diŋane wa. Urat an fun igane la ya. Ago dop tamol anaŋ piapae san, nuŋon iles san an ida sisem sed iyuŋanai a. 37 Fun an lo, ru a tamolpein diŋiŋeŋ na yan nuŋon ilasa ya, ‘Tamol ta kisaek anaŋ ipae da, ak gug tamol sen ak anaŋ iles da.’ 38 Ŋai aŋ abi a ante anaŋ ta apae na yan lo, anaŋ ales san urat agane wo ŋidinaŋ go au a. Tamolpein aenta abi an lo urat tubun mi digane la ya. Aŋ iŋsad silali naon aŋane ya.”

Sameria wei mi ilod lo rumok a

39 Sameria panu an san tamolpein wei mi iŋ pein an san ru duloŋ go, Jesus lo ilod rumok a. Man dugo, pein an ibol, “Ŋai gubak mi kagin dugo ŋigane na yan fidian irupaiag a.” 40 An lo saen Sameria adi Jesus san na dupalu dugo, iŋ kitek dida dumado wo dusumiani a. Ago tag nal uraru ante dida dumado ya. 41 Gug gamu tamolpein nen wei geig iŋ Jesus sen awan lo ru duloŋ ak niŋen o ilod lo rumok a.

42 Iŋ fidian mi pein an durupei, “Gamu en maŋ oŋsa ru mi maloŋ ak o iloma lo ta rumok na ya. Tia, maŋsema Jesus sen awan lo ru maloŋ ak o iloma lo rumok geig a. Agod maŋ maloŋ ak, nek tamol emaiak, rumok nuŋon mi, iŋ tan en san tamolpein fidian sad patu pasek tamol.”

Jesus kiŋ san urat tamol nanun ikubune ya

43 Nal uraru an itout go, Jesus Sameria adi ibisawaig imul Galili na yau. 44 Gubak mi Jesus iŋsen igo ibol ilasag ibol, “Anut san profet iŋsinan panu fun lo man yaŋan tia ya.” 45 Aria, saen iŋ Galili na ilasa dugo, tamolpein dileg duyuŋani a. Man fun dugo, iŋ dam Jerusalem na nal tubun an lo, kulob kulob a ante igane yan dile yak niŋen o, ago malan dupare ya.

46 Agog Jesus fon Kana panu na ilasa ya. Panu ante imug you ibilisag wain ilasa ya. Ante imado dugo, kiŋ san urat tamol gurman ta nanun Kaperniam na imado yan, subam ifuni saian. Iŋ Jesus Galili distrik lo imado yan iloŋ tag, imasag ririan Jesus san na yau. Iŋ yaug, iŋanen nanun imat o itor dan, Jesus ikubunep uyan ilasa wo imosiai a.

48 Agog Jesus irupei, “Aŋ tamolpein pempem kulob ta girager aman da yak, agod kulob a urer san dam ale wo ilom ibol da. Tia dop, aŋ ilom lo ta rumok na wa.”

49 Ago dugo kiŋ san urat gurman an fon iŋ igudanig ibol, “O Tubun ak, oŋ palu kisaek oŋ. Kabelan ŋaineg nanuk imat banau.”

Jesus awan yabig ibol, “Oŋ wau, oŋane nanu uyan imado wa.” Aria, tamol gurman an Jesus san ru ilon lo rumok go yau.
51 Iŋ yau oŋ dugo, iŋanen urat pinein dal na naon ditareg durupei, “Oŋane nanu uyan ilasag imado da.” 52 Ago dubol tag, iŋ isumianai, “Ad mitilaen dugo woŋ dugo tinin kitek uyan i?” Iŋ awan diabig dubol, “Nor ad isakek o itor dugo, tinin ibubarum a.” 53 Ago tag taman fon ilon isoug, nor nek ad ago Jesus irupeig, iŋanen nanuk uyan imado dak ibol a. Agog iŋ Jesus niŋen o ilon lo rumok dugo, iŋanen muroun muroun dam fidian ilod lo rumok a.

54 Jesus iŋ Judea ibiseig Galili na ipalu gug, kulob girager en igane ya. Kulob en Jesus san urat girager tinin te yak Galili distrik lo igane ilasa ya.

Copyright information for `TBC