John 7

Jesus tein muroun iŋ niŋen o ilod ta rumok na ya

Murnag Jesus iŋsen ilon dugo yen dak irig, Galili distrik lo mi itor se ya. Man dugo, Juda adi iŋ dufuni imat o digane se ya, an lo iŋ Judea distrik lo yau man imoi a. Agog Juda sad Lalai san tumanek tubun ak san nal ilasa san saen sumeik a. (Soubul saen an ubou kisaek yen a.) Ago tag Jesus tein muroun bube suek ru durupeig dubol, “Oŋ gidad e utor den umoip, masap distrik Judea na wau. Ago tap man oŋsa megeloum aenta oŋsa urat dabai tutubun gane dan dile wa. Talpein ta iŋ malak malak yaŋak tubun ak iŋane wo tap, iŋ mianuk lo urat dabai tutubun ak igane san tia ya. Oŋ kulob igo yak gane wo tap, waup, tamolpein fidian malad lo gane wa.” Iŋanen tein muroun mok dam iŋ o ilod ta rumok na ya, fun an lo ago dubol a.

An niŋen o Jesus irupudaig ibol, “Ŋaisag nal gamugo da, gug saen fidian aŋ ilom ibol ago mi agane wa. Man dugo, tan en san tamolpein fidian man aŋsam ager tia ya, tia, iŋ ŋaisag ager mi a. Man ata wo? Ŋai iŋaned saian kuai tem ŋabol ilasad amaiak naon ŋisini da. Aŋ tumanek nal tubun an lo aladu au, gug ŋai man tia wa. Man dugo, ŋaisag nal mok gamugo ilasa da.” Iŋ ago ibol irupudaig Galili na mi imado se ya.

Jesus yaug, lalai san nal tubun ak ile ya

10 Aria, Jesus tein muroun imug dusuda diau dugug, iŋsen murna imianuk oŋ yaug abaŋ ile dugo itor se ya. 11 Aria, tumanek tubun an ilon lo, Juda gurman adi Jesus abaŋan diabi dugo, niŋen o dusumiaig dubol, “Tamol an dugon te imado dak i?”

12 Tamolpein an luluŋad lo Jesus niŋen o gidigidad diŋiŋeŋ ila iso se ya. Aenta dubol, “Iŋ tamol uyan a.” Gug aenta dubol, “Tia, iŋ tamolpein fidian irawai da.” 13 Ak man talpein ta iŋ niŋen o ru kuai tem ibol ilasa man tia ya. Man dugo, iŋ Juda gurman adi niŋedi wo direr a.

14 Aria, dumado yaug tumanek san saen titiŋae gug, Jesus iŋ tempel ilon lo iladug tamolpein maŋau ipiteŋanai a. 15 An niŋen o Juda adi durut saian go dubol, “Tamol en maŋau ta dipiteŋani na ya. Ago gug en dugon te maŋau igo yan iŋane yak i?”

16 Ago tag Jesus iŋ ru naon igo ibol irupudai, “Ŋai ru e ŋabol ŋurupaiaŋ den man ŋaisag ru tia ya. Tia, en Anut ŋai idinag go ŋupalu yen iŋsan ru ŋabol aloŋ da. 17 Ak talpein ta iŋ Anut ilon yen dan ago iganuri wo imat tap, ŋaisag piteŋanek en Bai san ilon boi, tia, ŋaisag ilog boi, an ka walal te ile iloŋ a. 18 Talpein iŋsinanen ilo sou lo iŋiŋeŋ dan man, iŋsen yaŋan mi yabisa wo urat igane da. Gug talpein iŋ tamol sen ak idinig ipalu yan mi yaŋan yabisa wo urat igane tap, talpein an san ru an rumok mi a. Ru sewak ta iŋ lo yen man tia ya. 19 Wagam mi Moses aŋ kubiaeŋ ipanaŋ a. Ago gug aŋ luluŋam lo talpein ta kubiaeŋ en iri ipani man tia ya. Ak en ata wo ŋai afunag ŋamat o agane di?”

20 An niŋen o tumanek san doup adi ru naon igo dubol, “Oŋse ur saiak ama da ya. Enti oŋ ifuno umat o igane dak i?”

21 Jesus awad yabig ibol, “Ŋai gubak mi kulob girager kisaek ŋigane yak gug, aŋ an niŋen o ilom weiwei da. 22 Aria, ilom isou o uyanan. Moses san kubiaeŋ lo ru en yen da, (gug Moses aŋ kulob en ta ipanaŋ na ya, tia, aŋ tubum bagem dupanaŋ a.) Ru an igo ya, saen pein ta nanuk igansip nal 8 yau gup, nanuk an tinin suŋulon atute wa. Aŋ kubiaeŋ an ari wo nanuk suŋulon atute san nal an sabat nal dop man, kubiaeŋ an apilali san tia ya. Ak man, nal an lo dam tini suŋulon tutek san urat agane da. 23 Aria, aŋ sabat nal lo tini suŋulon tutek san urat agane tap, en ata wo ŋai tamol tinin fidian mi sabat nal lo ŋukubune yan niŋen o ilom ŋai o saian dak i? 24 Aŋ kankan tia yak lo bitinaek ta agane na wa, tia, aŋ ilom igire na gup, kankan itaot an lo bitinaek agane.”

Jesus iŋ Kristus i?

25 Jerusalem tamolpein aenkadi iŋ ago igane dugo dile yan niŋen o sed nug dusumianig dubol, “Ak dugo, tamol a idsad gurman adi dufuni imat o digane dan nek on i? 26 Ak ale, iŋ malak malak ru kuai tem ibol ilasa da. Gug gurman ta awan ipuk go ru ta ipani na da. Dag iŋ ilod lo duloŋ uyan ak iŋsen Kristus i? 27 Ak man id tamol en san fun panu taloŋ a, gug saen Kristus ipalu man, iŋ dugon te ipalu yan id taloŋ san tia ya.”

28 Agog Jesus nek ate tempel ilon lo mi imado se man, tamolpein maŋau ipiteŋanai dugo, iwagiŋ go ibol, “Awo, aŋ ŋai aloŋ a, agod ŋai dugon teg ŋupalu yan dam aloŋ abol da. Ago gug aŋ ŋai aŋaoŋ geig a. Ŋaiseg ilog nam ente ta ŋupalu na ya. Tia, Enti a ŋai idinag go ŋupalu yan mi ŋaisag fug mok a, ak man aŋ iŋ ta aloŋ na ya. 29 Gug ŋai mi iŋ ŋaloŋ a, man dugo, ŋai iŋsan na ŋilasa ya, agod iŋ ŋai idinag go ŋupalu ya.”

30 Ru an duloŋ tag iŋ Jesus dusubani wo dal abaŋ dile se ya. Gug tamol ta iŋ tinin ta diabi na ya, man dugo, iŋsan saen gamugo da. 31 Tamolpein wei mi iŋ niŋen o ilod lo rumok go ago dubol, “Tamol en tag Kristus e. Ata wo? Tamol sen ak san kulob dabai tutubun igane dan tamol en san urat iriŋani wak i? Tia geig a.”

32 Tamolpein kisik kisik nam Jesus niŋen o diŋiŋeŋ dugo, Farisi adi ago duloŋ tag, pris gurman adi iŋ Farisi an dida tempel san titianek adi didinaig, Jesus dusubani wo diau.

33 Ago dugo Jesus ibol, “Ŋai saen katukan mi aŋ da tumado wa, ago gup Enti a idinag go ŋupalu yan san na ŋau a. 34 Aŋ ŋai abaŋag abi wa, ak man ta aliag na wa. Agod aben a ŋai ate ŋau dan aŋ ate au san tia ya.”

35 Ago tag Juda adi iŋsed mi diŋiŋeŋ go dubol, “Tamol en dugon te yau dop, id abaŋan tile tia wak niŋen o ibol di? Dugo, iŋ dap idsad sawar aenta Grik luluŋad lo dumadod, amaiak sad na yaup ipiteŋanai dop, abaŋan tile tia wak niŋen o ibol di? 36 Ago dugo iŋsan awan aban igo ya, ‘aŋ ŋai abaŋag abi wa, ak man ta aliag na wa, agod aben ŋai ate ŋau dan aŋ ate au san tia ya.’ Ru en fun dugo yak i?”

37 Tumanek digane yan san wadan futanek nal tubun ak lo, Jesus imasa itur go awan tubun mi iwagiŋ go ibol, “Talpein ta iŋ you wo imat tap, iŋ ŋaisag na ipalup you ka iluk a. 38 Anut san ru girek lo igo ibol, talpein ŋai o ilon rumok tap, ‘you kumaen san amaiak talpein an buben ilon lo ibanai ilasa yau dop yen a.’” 39 Jesus Awan Urgun niŋen o tou an yabig ru ibol a. Talpein ensauta a Jesus o ilod lo rumok an murnap Awan Urgun diŋane wa. Nal an lo man Jesus lak na yaŋak tubun ak iŋane wo gamugo isuda yau da, ago yan lo Awan Urgun dam gamugo idu da.

40 Tamolpein aenta ru an duloŋ go igo dubol, “Rumok, tamol nek en profet tubun a Anut igane ipalu wo ibol ama ya.”

41 Ago dugo aenta igo dubol, “En mi Kristus.”

Gug aenta dubol, “En dugo woŋ pe Kristus iŋ Galili na ilasa wak i? Tia geig a!
42 Man dugo, ru ta Anut san buk lo igo ibol, Kristus iŋ Kiŋ Dawid malan kubulan. Agod iŋ panu Betlehem na, Dawid san fun panu lo ilasa wa.” 43 Jesus niŋen o tamolpein sed itarpaleg malan wei mi dilasa ya. 44 Aenta Jesus dusubani wo digane, ago gug tinin ta kitek diabi man tia ya.

Juda sad gurman adi Jesus niŋen o ilod ta rumok na ya.

45 Agog tempel titianek adi dumul pris gurman iŋ Farisi adi dida sad na diau, agog gurman iŋ dusumianaig dubol. “Aŋ dugog tamol an abig, aŋaneg ta apalu na yak i?” 46 Gug tempel titianek igo dubol, “Gubak mi tamol ta ru ago ibol ilasa dop taloŋ man tia geig a.” 47 Ago tag Farisi adi igo dupidai, “Dugudo? Aŋ dam irawaŋ go iŋ niŋen o ilom rumok di? 48 Dugo, maŋ gurman luluŋama lo, tia, Farisi adi luluŋad lo ta kisaek tamol en niŋen o ilon rumok ak ale i? Man tia geig a. 49 Tamolpein kawan kawan, idsad kubiaeŋ ta duloŋ uyan na den mi, tamol an niŋen o ilod rumok da. Fun amaiak niŋen o iŋ fidian Anut san misilanek paen na dumado da.”

50 Ago dugo Farisi sad gurman ta yaŋan Nikodemus, iŋ gubak mi Jesus san na yau amaiak imasag igo ibol, 51 “Idsad kubiaeŋ, dugo ibol i? Id sen kawan tamol ta ru lo ka tigane wak i? Id iŋ awan taloŋ dop, dugo dugo igane yan kuai tupani gup, tibitinae a.”

52 Iŋ awan diabig igo dubol dupei, “Nag oŋ dam Galili tamol i? Oŋ ru Anut san buk lo yan sutip ule gup uloŋ a, profet ta Galili na ilasa san man tia geig a.” 53 Ago gug iŋ dufurak go ab anen anen ate diau a.

Copyright information for `TBC