Mark 15

Jesus diŋaneg, Pailat san na diau a

Mat 27:1-2,11-14; Luk 23:1-5; Jon 18:28-38

Salso idu dugo pris tutubui adi, Isrel tamolpein sad gurman adi, kubiaeŋ san girek maŋau adi, agod iŋaned Sanhedrin kaunsil fidian mi mel dugomaiak digane wo awad kisaek a. Agog Jesus banin dusubanig, diŋaneg, diaug Pailat banin lo digane ya.

Pailat Jesus isumiani, “Oŋ Juda sad kiŋ ak i?”

Jesus ru naon irupei, “Awo, oŋse nek ubol a.”

Agog pris gurman adi ru wei kasik Jesus tinin dusupaleg dubol se ya. Amaiak niŋen o Pailat irupeig isumiani, “Uloŋ, iŋ ru sapita wei mi dupano da. Ak dugo, oŋ ru naon ta ubol san tia yak i?”

Ak man Jesus ru naon ta Pailat irupei man tia ya, an niŋen o Pailat ilo sou wei mi igane se ya.

Pailat Jesus aigim fo dibali wo ibol a

Mat 27:15-26; Luk 23:13-25; Jon 18:39-19:16

Aria, anaŋar fidian, tumanek gun an san saen lo mi, iŋaned tamol kagin igo ya. Gabman san tamol malan te yak, subanek tamol kisaek o lian amaiak tamolpein yaŋan dupate dop, ipasip kawan imado wa. Saen an lo man tamol ta yaŋan Barabas iŋ wagai tamol aenta dida subanek lo dumado ya. Wagai tamol emaiak Rom gabman malan dusue wo dumasag ager diganeg tamol aenta dufu dumat a. Aria, tamolpein dutumanig dutur den Pailat san na duparsikawig dusumiani man, kagin a gubak mi iri na yan gamu en dam iri wa.

Agog Pailat doup tubun adi isumianaig ibol, “Aŋ ilom dugo ibol di? Juda sad kiŋ ŋubuseip aŋsam na imul o?” 10 Iŋ iloŋ uyan ak man, tamol adi an iŋ turak susai lo mi Jesus diŋaneg kot lo dupalu ya. 11 Ak gug pris tutubui adi tamolpein dududuwai dugo ilod diabisa dop, iŋ Pailat duwagiŋ pe Barabas ipasi wo dubol a.

12 Agog Pailat ibol isumianai, “Ago yak niŋen o aŋsam ilo sou lo, Jesus e aŋ Kristus abol den niŋen o ŋai dugo ŋigane wak i?”

13 Agog iŋ disasai, “Aigim fo bali wa!”

14 Pailat isumianai da, “An ata mel o? Iŋ ata mel saian ak igane yak i?”

Ak man iŋ awad tubun mi geig disasai, “Aigim fo bali wa!”

15 Man niŋen o Pailat doup tubun an ilo uyan ipidinai o ilon ago ibol ak niŋen o, iŋ Barabas iŋsad na ipasi a. Agog ru iganeg Jesus diabig rasau nam dufuni a. Dufunig itout go iŋanen yu tamol adi banid lo aigim fo dibali wo igane ya.

Yu tamol adi Jesus kukok aman digane ya

Mat 27:27-31; Jon 19:2-3

16 Agog gabman malan te yan san yu tamol adi, Jesus diŋaneg gabman san ab lo diau a. Ante man iŋ Pailat san yu sawar fidian mi dupalu wo digiai a. Dupalug Jesus san na dutumanig dubuluwi a. 17 Iŋ yamel daran ak ta tinin fo na ditabug pani a. Ago dugo iŋ kam dudurun aman da yak, kiŋ san kitikat igo woŋ ditiladeg, Jesus kabuŋan fo na disisi idu ya. 18 Agog iŋ kukok aman digane dugo igo dubol, “Per o, Juda sad Kiŋ!” 19 Agog tinin fo dulusu se ya, ago dugo makud diŋaneg ate kabuŋan te dufuni idu se ya. Ago dugo naon na turud disoluwig, yaŋan diabisa dugo kukok aman digane se ya. 20 Saen kukok aman digane itout man, yamel dupasig tinin fo iŋsiganen kulos digane pani a. Agog aigim fo dibali wo diŋaneg diau a.

Jesus aigim fo dibali a

Mat 27:32-44; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27

21 Jesus diŋaneg tureŋ diabig diau dugo, yu tamol adi dal na taun Sairini san tamol, yaŋan Saimon, dile ya. Iŋ man Aleksanda iŋ Rufus da sad tamad, abaŋ lubanek ibiseig dal Jerusalem na yau ante Jesus iriŋani wo itor dugo, yu tamol adi dile ya. Iŋ disodudunig Jesus san aigim isini a. 22 Iŋ diaug aben ta lo dilasa, yaŋan Golgota. Yaŋak an fun igo ya, “Kabuŋak tatu san aben.” 23 Aben ante dilasag, marasin yaŋan mirr dubol dan wain da dukubulig Jesus iluk o dupani a, ak gug iŋ ta iluk na ya. 24 Agog iŋ Jesus aigim fo dibali a. Iŋ dibali itout go iŋsed nug ilon lo iŋsan kulos dibititip anen anen kulos diŋane wo ate satu dukok se ya.

25 Ad mitilaen 9 kilok, saen an lo Jesus aigim fo dibali a. 26 Ru ate kot dupani an, aigim fufo na dubali a. Ru en san sutek man, En Juda sad Kiŋ. 27 Agog Jesus giraŋen na man, gumagam tamol wagai amad da yak nuŋod uraru iŋ dam aigim fo dubalaig dusuŋanai a. Iŋsad aigim man turan tuon won ak ate dugo, turan tuon ŋas ak ate duguni a. 29 Iŋanen ager adi diau dumul dugo nao futek ru wei mi tinin fo dubal dugo, kabuŋad dukupari pani na ya. Iŋ dubol a, “Oŋ man tamol amaiak tempel ratitale idup, fon ad utol lo wabisa wo ubol a! 30 Aria, se patu ipaso wa, gamu en aigim biseip tan na udu wa!”

31 Nek ago mi pris tutubui adi, kubiaeŋ san girek maŋau adi dam, sed luluŋad lo kukok an digane se ya. Iŋ dubol se, “Iŋ tamol aenta patud ipasi na yak gug, sen patun ipasi san man tia ya! 32 En man Kristus, Isrel sad Kiŋ. An niŋen o iŋ aigim ibiseip idu dop, an lo id tile dop ka ilod lo rumok a.” Dal kisaek mi lo tamol uraru a Jesus dida aigim fo dusuŋanai an dam nao futek ru wei mi tinin fo dukulmaek se ya.

Jesus imat a

Mat 27:45-56; Luk 23:44-49; Jon 19:28-30

33 Ad mitilaen 12 kilok an lo, tidom tubun tan yafutani geig go yaug 3 kilok gurai isi a. 34 Saen kitek 3 kilok sumeik ipani dugo, Jesus awan tubun mi iwagiŋ dugo ibol, “Eli, Eli, lama sabaktani?” Ru en fun igo ya, “Ŋaisag Anut, ŋaisag Anut, en ata wo ŋai bisawag ak i?”

35 Tamol aenta sumeikan dutur dan, ru en duloŋ go ago dubol, “Aloŋ, tamol en man Elaija iwagi da.”

36 Ago dugo yu tamol ta iŋ imaspalu yau silatik oŋ go, mel ta beig san titaliŋ igo woŋ ak iŋaneg, wain gigen an lo isominig, dumadum ate ifoug, Jesus awan te isou isudag iluk o iwate ya. Agog iŋ ibol, “Amoi dop id tile gup, nap Elaija ipalup aigim lo ipasip idu wo ipalu wak boi, nap tia boi.”

37 Agog Jesus awan tubun mi iwagiŋ go yaes ibal itout go imat a.

38 Saen nek amaiak lo mi, yamel tubun ak tempel lo iyuk yen an, o lak na fun iganeg imasireg yaug tan na idu ya, agog uraru dilasa ya. 39 Saen yu tamol sad gurman Jesus naon na itur an, Jesus wagiŋ dugo iloŋ, agod dal dugomaiak lo imat man, iŋ ibol, “Rumok geig, en man Anut Nanun!”

40 Pein adi aenta ate dumado se yan, asau mi dutur dugo leil digane ya. Luluŋad lo pein kisaek ta man taun Magdala san Maria, agod ta man Maria, Jems a bakan ak dubol dan iŋ Joses da tinadi, agod Salome. 41 Pein adi an saen Jesus Galili ilon lo tureŋ yabi dugo dubunawi wo ŋien aban diri na ya. Pein aenta wei mi dam iŋ Jesus dida Jerusalem na dupalu yan luad disa dugo leil digane se ya.

Jesus san tubabun pat gubaran lo digane ya

Mat 27:57-61; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42

42 Nal amaiak man yaŋan Kubunek Nal dubol da. (Nal tinin te ubou san nal.) Amaiak niŋen o saen gurai idu dugo, 43 Josef Arimatea san tamol, iŋ man Juda sad Sanhedrin kaunsil luluŋad lo tamol kisaek a, agod iŋ dam Anut san kagin panek ilasa wo malan igane se ya. Iŋsen ilon yabisag Pailat san na yaug Jesus san tubabun ipani wo isumiani a. 44 Saen Pailat Jesus imat la yan iloŋ man, irut saian. Yu tamol sad gurman ipalu wo iwagi a. Iŋ ilasa dugo Pailat isumiani, “Dugo, Jesus imat la yak i? Tia, gamugo di?” 45 Yu tamol gurman an Jesus imat la yan irupei a. Ago yak niŋen o Pailat Josef Jesus san tubabun ipani a. 46 Josef yaug yamel ikokan foun geig ak idad a, agog yaug Jesus san sisanun aigim fo ipasig, yamel an ate ibuluwig, isinig yau a. Agog mutou foun ak lo igane ya. Mutou an man pat san gib, gubak mi pat lo diabi a. Aria, Jesus san sisanun pat gib an ilon lo yen dugo, Josef pat muruan tinan ak ta ibili ipalug mutou awan ate ibalfutani a. 47 Ago dugo Maria, Magdala pein, agod Maria ta Joses tinan, nuŋod urarum Jesus dugon te digansig yen den leil dupani a.

Copyright information for `TBC