Mark 4

Anaŋ kubulan bilabal tamol san ru faŋan

Mat 13:1-9; Luk 8:4-8

Murnag Jesus Galili san you tilianek ate yaug loŋ na imado dugo afon fun iganeg tamolpein ipiteŋanai se ya. Agog tamolpein wei mi iŋsan na dususag dutumani itilani a. Saen an lo doup tubun mok. Ago tag Jesus wog lo isudag imasig imado dugo tamolpein fidian dutumani man loŋ na ditur se ya. Ante man Jesus ru faŋan lo mel wei mi niŋen o irupidai se ya. Ru ta ago irupidaig ibol, “Aloŋ. Saen ta lo tamol ta ai patun isinig abi lo ipae wo yau. Yaug siŋanen abi lo man ai patun banin igane inawaig tan fufo iratitale se ya. Saen ratitale man, ai patun aenta dal fufo dudu ya, agog anakanak dupalug diani itout a. Ai patun aenta tan pat anda yak fufo dudu, tan ate man kuror an tia, agog milaen tiag ai patun an balud isa, man dugo, tan an kuror an tia ya. Ak man saen ad isuda man ai baludi an dukurŋak diau a. Ai an dam dabidi tan lo ta idiau geig na, an lo dukurŋak diau kisaek oŋ a. Ai patun aenta ud saian an luluŋad lo dudu, agog sisem disag diau dugo ud saian an ai uyan ak yafutani an lo nuŋon ta igane na ya. Ak man ai patun aenta tan uyan ak fufo dudu man nuŋod digane, kadi patudi 30 dilasa, aenta 60, aenta 100.” Agog igo ibol, “Tamol oŋ kududo ama da tap, ru an uloŋ uyanan a.”

Jesus ru faŋan san fun ifulale ya

Mat 13:10-17; Luk 8:9-10

10 Saen Jesus sen kisaek imado dugo, iŋanen megeloum 12 agod tamolpein aenta dida diaug, Jesus ru faŋan ibol ilasa amaiak niŋen o dusumiani a. 11 Agog igo ibol irupidai, “Anut san kagin panek an san melmel imianuk an fidian ipanaŋ a. An lo aŋ mel en fidian ilom itarpasi san niŋen o aloŋ uyanan a. Ak man tamolpein patun fo dumado dan, iŋ bo ru faŋan duloŋ ak gug, ru an san fun mok ta duloŋ na ya. 12 An lo man,

‘Iŋ bo malad pempem yau a, ak man ilod ta itarpasi na wa,
agod kududod nam duloŋ bo man, fun mok ta duloŋ na wa.
Tia dop, nag iŋ ilod ibilisa dop sed itilianaip Anut iŋsad aupasek isuas yau a.’”

Ru faŋan an san fun

Mat 13:18-23; Luk 8:11-15

13 Agog Jesus irupidai, “Ak dugo, aŋ ru faŋan en niŋen o ilom ta itarpasi na yak i? Ago tap, en dugo woŋ pe aŋ ru faŋan aenta fidian dam aloŋ fufei wak i? 14 Tamol ai patun iratitale den, iŋ Anut san ru ipae da. 15 Tamolpein aenkadi man ai patun dal te yak ago ya. Ate Anut san ru dipae da. Saen ru an duloŋ ibol ak, Satan ipalup silei nam ru an ilod lo ipasi iŋane yau da. 16 Aenta man ibol ai patun tan sagar ak fo idu igo ya, nek anami ru duloŋ dop yousai amad da ilod lo rumok kisaek oŋ a. 17 Ak gug iŋ dabid tia yak niŋen o saen kitekan ka dutur gup, muruan ilasa boi, tia, dukudai dop madai diŋane boi, an lo dop ririan dibilanip dudu wa. Nek ago mi iŋsad ilo rumok itout yau a. 18 Aenta man ud luluŋad lo idu ya. Enami ru duloŋ pe ilod lo rumok a. 19 Ak gug tan en san ilo weiwei, agod filian san mala bulbal di mel aenta sad ilo masa dam, disaurip itilanip ru an ipapao da. Ago dop ru an nuŋon ta ilasa na wa. 20 Aria, ai patun tan uyanan fufo idu man, tamolpein ru rumok an duloŋ pe san fun dam duloŋ siŋaokan a. Talpein an iŋ mok nuŋod ifu wa, aenta nuŋod 30, aenkadi 60, aenta 100, nuŋod ago ifu wa.”

Lam san ru faŋan

Luk 8:16-18

21 Agog Jesus ru faŋan taidam igo ibol a. “Ak dugo, aŋ lam asulani dop, ab ilon lo daeg paen na boi, tia, sareg paen na boi, aguni itur dak i? Tia geig a. Aben lak na yak ate asuŋani wa. 22 Man dugo Anut ilon igo ya, mel fidian gamu mianuk lo yen den, murnap walal te ilasa wa. Agod mel ta dutuani an, nal idu dop ad lo ilasa wa. 23 Tamol oŋ kududo ama da tap, ru an uloŋ uyanan a.”

24 Agog Jesus fon irupidaig igo ibol a. “Aŋ gidad ru e aloŋ den niŋen o kankan aŋane wo uyanan a. Man ata wo? Tou sapita aŋ tamolpein aenta apidinai dan, tou nek ago yak nam Anut mel ipanaŋ a, agod mel taidam itumani panaŋ a. 25 Talpein ta melmel aenta da yan, Anut taidam ipani wa. Ak gug talpein ta iŋ melmel tia, mel kititik a aman da yan, an dam Anut iŋ banin lo ipasi yau a.”

Ai patun isa dan san ru faŋan

26 Jesus fon igo ibol, “Anut san kagin panek man igo ya. Tamol ta anaŋ patun tan lo iratitale ya. 27 Tidom ad, gidad tamol an yen boi, tia, imasap itor boi, ai patun an balun isap tubun ilasa wa, ak man dal dugo woŋ mel en ka ilasa man iŋ ta iloŋ na wa. 28 Tan sen mi iganep balun isap, roun iganep yau dop boban ilasap, rugun iganep, nuŋon ifu wa. 29 Ak man tamol en saen anaŋ isulot idu yan ile man, bubarek iŋanep, yaup, anaŋ iŋane wa. Ata wo, anaŋ ŋanek san nal idu ya.”

Ai patun kititik aman kawan ak san ru faŋan

Mat 13:31-32,34; Luk 13:18-19

30 Fon igo ibol, “Anut san kagin panek niŋen o ata ru man ate tou ŋabip aloŋ ak i? Ata lo ŋututuŋanip ŋabol pe ilom itarpasi fufei wak i? 31 Tamol ta ai yaŋan mastet dubol dan patun iŋaneg siganen abi lo yaug ipae ya. Ai an san patun man kititik aman kawan, tan lo pae wa. 32 Ago bo man, saen paep isa den yaup ai tinan oŋ ilasa dop an lo ai aenta iriŋanai a, agop raen dam idirip ibalsarer dop kuseŋ ka ate wur dufuni wa.”

33 Jesus iŋ ru faŋan nek ago yak wei mi lo Anut san ru irupidaig duloŋ se ya. Ru sapita duloŋ go ilod itarpasi wo uyan an mi iri panim, nek ago ibol idu se ya. 34 Iŋ pempem tamolpein malad lo mi ru faŋan funfun nam ibol ilasa na ya. Ak man saen iŋsan megeloum adi dida sed kisaek dumado dugo, ru faŋan an fidian sad fun mok iŋ kuai te ifulale idu dugo duloŋ a.

Jesus tim beig da irupidaig tok dubol a

Mat 8:23-27; Luk 8:22-25

35 Nal kisaek an lo gurai isi dugo, Jesus iŋanen megeloum adi irupidai, “Id wog nam you aen ate tau a.” 36 Man niŋen o megeloum adi doup dibisawaig, wog lo disuda ya. Saen Jesus iŋ wog lo isuda man diŋaneg ida diyawaig diau a. Wog aenta dam sisem diau se ya. 37 Agog tim tubun ak ifure ya. Ago dugo you tubun geig imasag ibalsinig wog ilon lo iladu se yan lo wog isarir o igane ya. 38 Ago gug Jesus man iŋ wog taen te kalik iganeg yen padal a. Ago tag megeloum adi diaug dufufunig durupei, “Girek maŋau, id tumayau o tator da. Oŋ ata wo idsed o ilo ta isou na dak i!”

39 Agog Jesus imasag, tim tamun da ipidaig igo ibol, “Itout! Tokabol!” Agog tim ifure na yan itout dugo you malin idu geig a.

40 Ago gug Jesus iŋsan megeloum adi irupidaig ibol, “Aŋ ata wo tubun mi arer dak i? Ak dugo, aŋ nen gamugo ilo rumok amam da i?”

41 Jesus ago ibol dubo man iŋ dumasa saian dugo tubun kasik direr se ya. Ago dugo iŋsed nug dusumiani, “Tamol en enti mok i? Gidad tim tamun da dumasa yak dubo man awan duloŋ a.”

Copyright information for `TBC