Mark 5

Jesus tamol ta ur sisaiak anda ikubune ya

Mat 8:28-34; Luk 8:26-39

Aria, iŋ wog nam you aen ate diaug, Gerasin sad abaŋ lo disasau a. Saen Jesus wog an ibisei man, tamol ta mutou ibiseig ipalu ya. Tamol en ur saiak aman da ya. Iŋ mutou funfun lo imado na ya. Tamol aenta fon dusubani san, sein nam dam ta idaisuda geig na ya. Saen wei mi banin ain didirig rasau sakar kasik ak nam ŋien banin dusubani a. Gug saen fidian iŋ rasau lubuŋ an ain dam ituteg isubari idu ya. Tamol an iŋsan dabai san fun man senamo geig a, tamol diabi anen tia ya. Nal fidian, tidom ad, mutou ilod lo, tan bubun fo dam isasai iwagiŋ dugo pat luon anda yak nam tinin ititale na ya.

Aria, tamol en asau mi Jesus ile man, imaspalug yaug san na ilasag naon na turun isoluwi a. Agog awan tubun mi isasai dugo igo ibol, “Jesus, Anut lak na geig ak Nanun, oŋ mel ta ŋai lo i? Oŋ ru lak na geig ak nam Anut malan lo rupeip ubol, madai tubun geig ta panag na wa.” Iŋ Jesus ago isumiani a, man dugo, Jesus iŋ imug mi ur an irupei la yak igo ya, “Oŋ ur saiak, tamol en biseip lasa wau!”

Aria, agog Jesus ur saiak an isumiani, “Oŋ yaŋa enti ak i?”

Agog iŋ awan yabig igo ibol, “Ŋai yaŋag Legen,
Yaŋak Legen fun man sawar tubun a.
man dugo, maŋ wei kasik a.”
10 Agog iŋ afon mi Jesus ilon iŋane oŋ se, agop Jesus ikudai dop idiraip aben an ta dibisei na wo isumiani se ya.

11 Aria, kitek asau tan bubun luan te man, bor malan tubun geig ak dunuaeŋ se ya. 12 An niŋen o ur sisaiak adi Jesus san na dumosiaig ago dubol, “Oŋ kudamap bor an luluŋad lo mau. Ulefunamap bor ilod lo ka miladu wa.” 13 An lo Jesus awok ibol tag, ur sisaiak adi dilasag diaug bor tinidi ilon lo diladu ya. Agog bor an fidian mi, sad sutek 2,000 igo yak, iŋ dumasag damab aen te dumaspalu dudug you duluk go dumat pasik a.

14 Tamol bor kagin dupidinai den disol go dumaspalu oŋ diaug, mel ilasa yan niŋen o tamolpein panu tubun ak lo yan, agod a gidigidad dumado dan, durupidaig duloŋ a. An lo man tamolpein iŋ mel dugo mok ilasa amaiak dile wo dupalu ya. 15 Saen Jesus san na dilasa man, tamol imug mi ur sisaiak anda yan dileg durut dugo direr saian geig a. Man ata wo, gamu tamol en idagom dugo kankan uyan uyan aman da, ago dugo yamel sen ipulaug imasig imado dugo dile ya. 16 Agod tamolpein a iŋsiganed malad nam mel a ilasa dugo dile yan, iŋ tamolpein dupalu yan mel dugo mok ilasa yan durupidaig duloŋ a. Ago dugo mel dugo ilasa yan tamol lo agod bor lo dam, durupidaig duloŋ a. 17 Man niŋen o tamolpein an fidian awad dutumanig Jesus iŋaned aben ibiseip yau o ago dumosiai se ya.

18 Saen Jesus wog lo isuda dugo tamol e Jesus ikubune yan ida diau o maeg iganeg isumiani se ya. 19 Gug Jesus awan ta yabi nag igo ibol irupei, “Oŋsigane murou sad na waup, Tubun en ilo muŋanek sapita ipano, agod sapita ibinawo dam ubol idu dop duloŋ a.” 20 Ago tag tamol an yaug, distrik a yaŋan TenTaun dubol dan ilon lo tureŋ yabi oŋ dugo, mel fidian Jesus iŋ lo igane an tamolpein naod na ibol idu se ya. Ago dugo a fidian iŋanen ru duloŋ an durut saian geig a.

Pein bakan ta imat agod pein ta subam anda ya

Mat 9:18-26; Luk 8:40-56

21 Aria, saen Jesus iŋanen megeloum adi dida tan an dibiseig, wog nam you aen ate afon diau a. Saen loŋ na disasau man, tamolpein wei mi dupalug dutumani dugo doup tubun ak Jesus dubuluwi a. Jesus iŋ you siŋiren na imado se ya. 22 Ago dugo ubou ab ta san titianek tamol adi luluŋad lo tamol ta yaŋan Jairus iŋ Jesus san na yau a. Iŋ Jesus ile tag naon na turun isoluwi a. 23 Ilo muŋanek ru lo isumianig igo ibol, “Ŋaineg nanug pein imat o da. Oŋ palu, bani iŋ tinin fufo na ganep, afon uyan ilasa dop kumaen imado wa.” 24 An lo Jesus imasag iŋ da diau a.

Diau oŋ dugo tamolpein malan tubun an Jesus ŋien aban diri dugo Jesus dusupini se ya.
25 Aria, aben ante man pein ta tinin ilon lo subam anda, nek nal milaen mi dar tinin lo ilasa se, anaŋar 12 ago imado se ya. 26 Iŋanen moni samun fidian dokta tinid fo ikukule yau pasik, gug subam an ta digane itout na ya. Tia, subam an yau tubun dugo madai tubun geig ifuni yau oŋ se ya. 27 Iŋ imug mi ru Jesus niŋen o iloŋ dugo ilon igo isou, “Ŋai banig nek Jesus san kulos milaen ak ŋusupuri ŋile gup, tinig fon uyan ilasa wa.” Ago tag iŋ tamolpein a Jesus diri an luad isag Jesus patun fo irig yaug san kulos bitiŋen te yabi ile ya. 29 Ago dugo saen nek an lo mi iŋanen dar tinin ilon lo yan igos a. Ago dugo iŋ ilon lo sen ikubiani ak Jesus iŋanen subam igane itout a.

30 Ago dugo Jesus dam ilon lo sen ikubiani kisaek oŋ ak dabai iŋanen tinin lo yan kuai te ilasa ya. Ago tag doup luluŋad lo idaŋsag isumianaig ibol, “Enti ŋaisag kulos isupuri ak i?”

31 Saen iŋanen megeloum adi ru en duloŋ man, awan diabig igo dubol, “Oŋ ule yak, tamolpein wei mi oŋ dusupino futano da, ago bo man oŋ ka ubol ‘Enti ŋai ibiag ak i?’”

32 Ak man Jesus naon idaŋsa idaŋla dugo talpein enti mok ile wo malan yau se ya. 33 Agog pein an, mel e iŋ o ilasa yen iloŋ oŋ go Jesus san na ipalu ya. Iŋ irer dugo isuruwor se ya, ago dugo naon na turun isoluwig mel fidian ilasa yan kuai te irupei a. 34 Agog Jesus igo ibol irupei, “Nanug pein, oŋsigane ilo rumok iginiog uyan lasa ya. Oŋ ka ilo maror lo wau a, agod oŋane subam itout yau geig a.”

35 Ago dugo Jesus ru an ibol yau oŋ di imado dugo, tamol ta Jairus san ab lo yak ru diganeg Jairus san na yaug ago dubol durupei, “Oŋane nanu pein imat la ya. Gidad, girek maŋau aen ta utog na wa.”

36 Ak gug Jesus iŋsad ru an patun ipanig, Jairus irupei, “Oŋ urer umoi. Nek ilo lo rumok mi wa.”

37 Agog Jesus tamolpein fidian ŋien aban diri wan o imoi a, nek Pita, Jems agod iŋ tein Jon, nuŋod utol anami iŋ dida diau a. 38 Diaug, ubou ab gurman san ab ate dilasa dugo Jesus malan yaug tamolpein tinaŋ muguruŋ tubun kasik diganeg dumado dugo yil a. 39 Saen ab ilon lo iladu man, irupidaig ibol, “Aŋ ata wo tinaŋ aru agane dugo liliŋan dam tubun geig agane dak i? Nanuk en ta imat na ya. Tia, iŋ ŋioŋ mi yabi da.”

40 Ago ibol man disel go kukok an digane ya.

Gug Jesus tamolpein fidian ab ilon lo yan ikudaig, patun fo dilasa diau dugo, nanuk an tinan taman, agod megeloum a iŋ da dumado yan, iŋal go dida galuŋ a nanuk yen dan lo diladu ya.
41 Jesus pein bakan an banin te yabig, Arameik ru lo igo ibol, “Talita koum!” Ru an fun man “Pein bakan ŋurupaio da, masa!” 42 Ago ibol dugo gamu nam nanuk pein an imasag itor. Iŋ pein bakan, iŋsan anaŋar 12 a. Aria, iŋ kulob an dile man durut saian geig a. 43 Agog Jesus nanuk tinan taman an kudod yabig irupidai, “Ru mel en niŋen o tamolpein aenta ta arupidai na wa!” Agog nanuk an anaŋ dupanip yani wo irupidai a.

Copyright information for `TBC