Matthew 10

Jesus iŋanen megeloum urat digane wo maŋau ipidinai a

Mak 3:13-19; 6:7-13; Luk 6:12-16; 9:1-6

Jesus iŋanen megeloum 12 an igiaig siŋiren na dupalug dabai ipidinai a. Ago yan lo iŋ wagen lo ka ur saiak saiak tamolpein ilod lo dukudai diau a. Agod dam ka subam funfun dukubuniai idu wa. Aposel 12 an yaŋadi igo ya, imug an Saimon, tamol an yaŋan neinta Pita dubol dan, iŋ tein Andru da. Tinin te Jems iŋ Jon da Sebedi nanun muroun. Filip, Bartolomiu, Tomas, Matyu tamolpein sad na moni takis isi dan, Jems Alfeus nanun, agod Tadaeus. Saimon neinta iŋ Rom san yu tamol sad ager, agod Judas Iskeriot tamol an murnag Jesus ager tamol banid lo igane yau a.

Jesus tamol 12 en idinaig ru dufulale wo diau a. Iŋ igo digane wo irupidai a, “Aŋ tamolpein Juda tia yak sad tan lo ta au na wak, agod taun dugon Samaria sadi dam lo ta au na wa. Tia, sipsip a dideg diau san dumado dan Isrel sad warou lo dilasa yan sad na mi au a. Atiliani ator dop igo abol ilasa wa, ‘Anut san kagin panek ipalug sumeik la ya.’ Subam ifu an akubuniai, dumat la yan afufunaip dumasa wa. A tinid lepra amad da yan akubuniaip tinid afon uyan ilasa da wa. Agop ur saiak saiak tamolpein ilod lo yan akudai diau a. Aŋ ŋaisag dabai sen kawan aŋane amaiak niŋen o, tamolpein dam moni tia kawan akubuniai a. Aŋ moni dam ta asini na wa. Pat naon ibol gol boi ta silva boi ta kopa ago woŋ aŋanem let lo iyuk dan ta asini na wa. 10 Au wo dop tureŋ san badam ta asini na wak, madid san kulos taidam ta asini na wak, sendal dam ta aŋane na wak, agod makud dam ta aŋane na wa. Man dugo, a sad na urat agane wo dan anaŋ lo dibinawaŋ san man uyan a.

11 “Agog saen panu ta boi, tia taun ta boi lo aladu wo dop asumianai a. Ago dop enti tamol uyan an dubol aloŋ gup, aup, tamol an da amado na gup, abisei dap, au a. 12 Agog saen san ab lo aladu wo dop, bar maror san an tamolpein ab an lo dumado dan niŋedi wo agudani gup, aladu wa. Saen tamolpein an ilo uyan lo digiaŋ tap, bar an iŋ da dumado wa. Ak man saen iŋ ta digiaŋ o uyan na tap, bar an apasi aŋane da wa. 14 Ak gug saen tamolpein abaŋ an ate patud dupanaŋ boi, tia, aŋsam ŋiŋeŋ ta duloŋ na tap, ŋiem fo gufgaf afuni idu gup, ab boi, tia, aben boi, an abiseip au a. 15 Ŋai ru en rumok geig ŋurupaiaŋ da, saen nal a lo Anut tamolpein ibitinae san ilasa dop, aben an san tamolpein muruan tubun geig ak ipidinai a. Agod iŋaned wadan naon an taun Sodom iŋ Gomora da sad wadan naon an iriŋani geig a. 16 Aloŋ siŋaokan, nek ibol sipsip iŋ goun kasik luluŋad lo dutor dak igo woŋ, ŋai aŋ ŋidinaŋ pe tan en san tamolpein naod na au o da. Ago yak niŋen o mot igo woŋ abaŋ ale wo uyanan a, gug aŋanem tureŋ lo nek muluk oŋ mos kagin lo mi ator a.

Murnap muruan wei mi dilasa wa

Mat 24:9-14; Mak 13:9-13; Luk 21:12-19

17 “Tamol niŋedi wo kagin agane wo uyanan a, man dugo, tamol an dusubanaŋ dop diŋiliaŋ pe iŋaned tumanek lo dibitiniaŋ o dugunaŋ a, agod Juda sad ubou ab lo rasau nam dufunaŋ a. 18 Tamolpein an ŋai niŋeg o dibiaŋ dop diriaŋ oŋ diŋiliaŋ pe tamol gurman iŋ kiŋ da naod na atur a. Ago yan lo iŋ naod na, agod gob fidian naod na dam, aŋanem ilo rumok ŋai o kuai tem ka abol ilasa wa. 19 Aria, saen ager banid lo didiraŋ dop, ru dugo abol man niŋen o ilom ta muruan na wa, ru naok dugo yak arupidai an dam niŋen o ilom ta saian na wa. Man dugo, saen nek an lo ru a arupidai an Anut san Urgun ipanaŋ a. 20 Man dugo, ru a ubol dan oŋsa mi tia ya. Tia, oŋane Bai Anut anen Ur, iŋsen mi oŋ awa lo iŋiŋeŋ da. 21 Tein ta iŋanen tein ager banid lo iganep dufuni imat a. Taman ta dam nanun muroun lo ago igane wa. Nanuk dam tinan taman patun ipidinaip ai katuk banid lo idiraip dufu dumat a. 22 Agod tamolpein fidian ŋai niŋeg o aŋ lo siai digane wa. Ak gug enti a muruan en fidian lo itur sakar oŋ yaup iŋanen wadan idu dop, ŋai talpein an ŋiŋanep patun ŋupasi wa. 23 Saen panu ta ante muruan dupano tap, usol pe panu turan ate wau a. Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, aŋ panu fidian Isrel ilon lo yan ate gamugo au itout dop, ŋai, Tamol Nanun, ŋamul ŋupalu wa.

24 “Nanuk maŋau iŋane wo dan, iŋsan girek maŋau ta iriŋani na da. Agod urat tamol dam iŋanen tirnek ta iriŋani na da. 25 Nanuk a maŋau iŋane dan siganen girek maŋau igo woŋ ilasa tap, an idaisuda ya. Agod urat tamol siganen tirnek igo woŋ ilasa tap, an dam idaisuda ya. Ak dugo, ab muroun iŋ Satan dubol dak ago tap man, sapta taida dop ab muroun an san gugoi lo uf ru dupidinai ak i?

Tamol Anut mi niŋen o irer a

Luk 12:2-9

26 “Amaiak niŋen o aŋ tamolpein naok ago yak niŋedi wo ta arer na wa. Man dugo, mel fidian gamu dufutanig dien dan murnap walal te dilasa wa, agod mel fidian gamu mianuk lo didiraig dien dan dam, murnap Anut iganep id fidian taloŋ a. 27 Ru tidom tubun lo ŋurupaiaŋ dan, ad lo abol ilasa wa. Agod ru dugo kisikisik lo aloŋ dan, ab fuŋ fufo atur pe awam tubun mi abol ilasa dop fidian duloŋ a. 28 Agod tamolpein a oŋ tini dufuni imat gug, oŋ ŋutu dufuni imat san ta idaisuda na yan niŋedi wo ta urer na wa. Tia, gidad enti a oŋ tini ŋutu sisem Ades lo daoŋ ka ipidinai san dabai aman da yan niŋen o mi urer a. 29 Ak dugo, kuseŋ uraru didaeŋ san an sapita yak i? Nek toea kisaek o lian a. Ago bo man, oŋane Bai ilon ago ta yen na tap, kuseŋ an dumat pe tan na dudu san tia ya. 30 Nek gurma roun san sutek Anut iloŋ pasik a. 31 Amaiak niŋen o urer umoi. Anut malan lo oŋane naon lak na geig a, naon an kuseŋ wei mi sad naod iriŋani geig a.

32 “Talpein ta tamol naod na iŋ ŋaisag ago ibol tap, ŋai dam Tamag kumaen panu na yan naon na ŋatur pe ŋabol ak iŋ ŋaisag a. 33 Ak man talpein ta tamol naod na iŋ ŋaisag tia yak ago ibol tap, ŋai dam Tamag kumaen panu na yan naon na iŋ ŋaisag tia yak ago ŋabol a.

Jesus tan na ilasa yak san fun

Luk 12:51-53; 14:26-27

34 Kabelan ŋai maror tan en lo ŋigane ilasa san ŋupalu yak ago ilom isou banau. Tia, ŋai muruan ale yau o aŋ luluŋam lo ŋupalu ya. 35 Man dugo, ŋai ŋupalu san fun man igo ya,

‘nanuk dimasap tamadi lo siai digane wa,
nek ago mi nanudi pein dimasap tinadi lo siai digane wa.
Nek ago mi, nanuk pein dam dimasap iraodi lo siai digane wa.
36 Tamol san ager mok man, siganen gugoi ilon lo mi a.’
37 Talpein ta tinan taman niŋedi wo tubun geig imat gug, ŋai o tubun mi ta imat na tap, talpein naok ago man iŋ ŋaisag talpein ilasa san an ta idaisuda na ya. Agod talpein ta nanun muroun niŋedi wo tubun geig imat gug, ŋai o tubun mi ta imat na tap, talpein naok ago yan dam ŋaisag talpein ilasa wo ta idaisuda na ya. 38 Agod talpein siganen aigim fufo imat an isinip ŋieg aban ta iri na tap, iŋ dam ŋaisag talpein ilasa san ta idaisuda na ya. 39 Talpein a siganen madok yabituani dan, madok mok a kumaen panu lo yan banin lo ideg yau a. Ak man talpein ta ŋai niŋeg o siganen madok tan san an banin lo ibisei yau tap, madok yen yau san an iŋane wa.

Id aenta tibinawai tap, naon uyanan ak tiŋane wa

Mak 9:41

40 “Talpein enti uyan ipanaŋ tap, ŋai dam uyan ipanag da. Agod iŋ a uyan ipanag dan, a idinag go ŋupalu yan dam uyan ipani da. 41 Talpein ta iŋ profet ta iloŋ gug profet an uyan ipani tap, iŋ profet sad urat naon iŋane wa. Nek ago mi, talpein ta iŋ tamol itaot ak ta iloŋ gug, tamol an uyan ipani tap, iŋ dam tamol itaot aman an san naon iŋane wa. 42 Agod talpein ta nanuk kititik luluŋad lo nanuk kisaek o lian, iŋ ŋaisag megeloum ago iloŋ go, talpein an you bubarum kitek an mi nanuk an ipani tap, ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, kulob an san naon iriŋani san tia geig a.”

Copyright information for `TBC