Matthew 15

Juda gurman sad balek uraru san kagin

Mak 7:1-23

Agog Farisi iŋ kubiaeŋ san girek maŋau da Jerusalem dibiseig Jesus san na diaug dusumianig igo dubol, “En ata wo oŋsa megeloum adi idsad tubud baged sad tamol kagin digansi an ta diri na dak i? Iŋ banidi ta dufulani na gup anaŋ diani da.”

Ago tag Jesus ru naon irupidaig igo ibol, “Ata wo aŋ siganem tamol kagin ari apani wo Anut san ru kubiaeŋ patum apani dak i? Man dugo, wagam mi Anut ru kubiaeŋ en igansi, ‘Oŋane tina tama awad paen na mado dop kagin pidinai o uyan a.’ Agod Anut ru kubiaeŋ en taidam ibol, ‘Ta iŋ awan nam tinan taman saian ipidinai tap man, mateŋ ile wa.’ Ak man aŋ abol, ‘Tamol ta taman boi, tinan boi, ka igo irupei, mel ta ate ŋai ka ŋibinawo san man, ŋai mel an Anut ŋupani san ŋien ŋupani la ya. O kabel, an niŋen o ŋai mel an ŋupanaŋ san tia ya. Tamol an ago ibol tap, ru kubiaeŋ a iŋ tinan taman kagin ipidinai o ago ibol an man, nuŋon an tia ya.’ Ago man aŋanem tamol kagin ari apani dan lo Anut anen ru nuŋon tia agane ilasa da. Aŋ balem rararu a! Profet ru a Aisaia gubak mi aŋ niŋemi wo ibol ilasa yan rumok geig a. Iŋ igo ibol,

‘Tamolpein en awadi nam yaŋag diabisa da,
ak man bubedi man asau geig yen da.
Iŋ sen kawan ŋai ubou amag dile da,
man dugo, piteŋanek a tamolpein durupidai dan man nek tamol siganed ilo sou mi a.’”
10 Agog Jesus tamolpein iŋsan na dutumani wo igiai a. Dupalu dugo irupidaig ibol, “En aloŋ dop aŋane o uyanan a! 11 Anaŋ a tamol awan ilon lo iladu dan, ilon ta nun igane na da. Tia, mel a tamol awan lo ilasad amaiak ilon nun ipani da.”

12 Agog iŋanen megeloum adi siŋiren na dupalug durupei, “Ak dugo, saen Farisi adi ŋiŋeŋ an duloŋ man, oŋ niŋe wo ilod saian an uloŋ ak i?”

13 Jesus Farisi adi niŋedi wo ru naon megeloum irupidaig igo ibol, “Ai fidian ŋai Tamag tan lo ta ipae na yan, ibilani yau a. 14 Abisawai, iŋ man unbek malad itapul ak igo ya. Aria, tamol ta malan itapul aman ak, turan ta dam malan itapul ak, dal ikubiai pani wo banin te yabi tap man, tamol uraru an dog lo diau dudu wa.”

15 Ak man Pita irupeig ibol, “Ru mitilaen a rupidai an fun fulale dop maloŋ a.”

16 Agog Jesus ibol, “Aŋ dam nag maŋau lo katuk am mi ak i? 17 Aŋ ta aloŋ o uyan na yak i? Mel a tamol awan lo iladu dan anaŋ mi a, agop tiŋaen lo dam iladup dibei san dal lo yaup tinin patun fo yak ate ilasa wa. 18 Ak man mel ta awan lo ilasa man senamo geig a, man dugo, an ŋutun lo ilasa da, agod mel amaiak mi tamol ilon nun ipani da. 19 Man ata wo? Kagin naok naok igo yan tamolpein sad ŋutud lo ilasa da: ilo sou saian ak san kagin, tamol ifuni imat dak, turan iwon ida dien dak, jeit kagin, gumagam kagin, supalek ru agod uf ru dam mi a. 20 Mel naok amaiak tamol nun ipani wa. Ak man tamol banin ta ifulani na gup anaŋ yani dan, nun ta ipani na wa.”

Tan Kenan san pein ta Jesus o ilon rumok a

Mak 7:24-30

21 Agog Jesus aben an ibiseig gob adi sad tan ate yaug, Taia iŋ Saidon da sad distrik lo itilianig itor se ya. 22 Aria, gob pein ta tan Kenan dubol dan ate imado dan isusag awan tubun ak lo iwagiŋ, “O Tubun ak, Dawid Nanun, ilo imuŋanag! Ur saian ta ŋai nanug pein itirni dugo muruan ipani geig da.”

23 Ak man Jesus ru naon ta irupei na ya. Agog iŋsan megeloum siŋiren na dupalug dubol, “Oŋ pein an peip sen ilasa, man dugo, iŋ maŋ irama dugo mibinawi wo igiama da.”

24 Iŋ ru naon irupidai, “Anut ŋai Isrel san sipsip dideg diaud amaiak mi ŋibinawai o idinag a.”

25 Ak man pein an siŋiren na ipalug turun isaluwig irupei, “O Tubun ak, binawag!”

26 Iŋ ru naon irupeig igo ibol, “Ŋai nanuk sad anaŋ ŋiŋanep goun diani wo ŋabi yau tap, an ta uyan na wa.”

27 Pein an ibol, “Awo, Tubun en ru rumok ubol da. Ak gug goun dam iŋaned muroudi sad awad aban tan na idu man ka diani wa.” 28 Agog Jesus ru naon irupeig ibol, “O pein, oŋane ilo rumok an tubun geig a! Nek oŋ ilo yen dak ago mi oŋ lo ilasa wa.” Ago ibol dugo pein an nanun pein uyan isusa kisaek oŋ a.

29 Agog Jesus aben an ibiseig You Galili aen irig yau se ya. Agog yaug bubun ta fo isudag ante imasig imado ya. 30 Ago dugo tumanek malan tubun ak iŋsan na dupalu se ya. Tamolpein ŋied ikael ak, a malad itapul ak, a banid ikael ak, a awad itau ak, agod aenta dam wei mi diŋal go dida dupalu se ya. Agog Jesus ŋien fun na didiraig tinid ikubune dugo uyad isusa da ya. 31 An lo tamolpein dutumani an, saen tamolpein awad itau ak diŋiŋeŋ dugo, a ŋied ikael ak uyad isusa dugo, a ŋied ikikai ak ditiliani ditor dugo, agod a malad itapul ak afon abaŋ dile da dugo dil man, durut saian geig a. Ago dugo Isrel sad Anut yaŋan diabisa ya.

Jesus tamol 4,000 ifutuwai a

Mak 8:1-10

32 Agog Jesus iŋsan megeloum san na dupalu wo igiai a. Dupalug irupidaig ibol, “Ŋai tamolpein malan tubun en ilog imuŋanai da, man dugo, gamu nal utol yau la dugo iŋ ŋai dida mumado ya, ak gug anaŋ ta diani san etna tia ya. Ak man dimatigen dop ŋidinaip diau man, ilog ta ibol na da, kabelan dal na yaes ifu dop malad itiliani banau.”

33 Agog iŋanen megeloum durupeig dubol, “Maŋ dugon te anaŋ mile dop miŋanep lo tumanek tubun geig en ka mufutuwai ak i? Aben en yoitout a.”

34 Jesus isumianai, “Aŋ bret sapita yak i?”

Iŋ dubol, “Bret seven dien da, agod iy kititik kisaek kisaek a.”

35 Agog iŋ tamolpein tan na dumasi wo irupidai dugo 36 bret seven iŋ iy da iŋaneg, Anut ilo uyan ipani gug yafuteg iŋanen megeloum ipidinaig, diaug tamolpein duwae pidinai a. 37 Fidian anaŋ an dianig luad ipuk. Diani itout go megeloum dumasag anaŋ samsamun dutumanig sareg seven lo ditaneg awad isa ya. 38 Tamolpein ensauta a anaŋ diani an sad sutek man tamol 4 tausen, agod pein nanuk man ta dusutai na ya. 39 Jesus tamolpein siganed panu anen anen atem diau wo irupidaig, wog lo megeloum dida dusudag, panu Magadan
Magdala
san tan tilianek lo diau a.

Copyright information for `TBC