Matthew 16

Jesus kulob girager igane wo dududuwi a

Mak 8:11-13; Luk 12:54-56

Farisi adi Sadyusi dida Jesus san na dupalug dusubani wo bitinaek lo digane ya. Iŋ Anut san dabai nam kulob girager ta kob igo woŋ igane dop dile wo dusumiani a. Iŋ ru naon irupidaig igo ibol, “Saen ad idu yau dop aŋ abol, ‘Gabulo dop malin ibalsi wa,’ man dugo, timtaen daran da. Agod tidom lo mi dop abol, ‘Gamu ui isi wa,’ man dugo, timtaen daran an bilkas ak ituani a. Aŋ ka keit san leil akubiani ale uyanan mok a, ak man aŋ kulob sensen a aŋsiganem saen lo dilasa la yan, sad fud mok akubiani ale san aŋ ta idaisuda na ya. Nek ibol tamol ta tamol aenta iwodi niŋedi wo ilon imasa dak igo woŋ, tamolpein ensauta a kulob girager dile wo dusumianag dan man, anut sewak aenta niŋedi wo dumat dak igo woŋ, iŋ aupasek tinadi a. An lo kulob girager ta ŋigane panaŋ dop ale san ago ta ŋigane na wa, nek Jona san kulob girager amaiak mi a.”

Farisi iŋ Sadyusi da sad yis

Mak 8:14-21

You tilianek dututeg you aen ate diaug disasau man, iŋanen megeloum bret ta disini na yan ilod isou a. Agog Jesus irupidai, “Kagin agane wa, Farisi iŋ Sadyusi da sad yis an niŋen o kagin agane wo uyanan a.”

Agog fun diganeg ilod lo mi diŋiŋeŋ yau imul se ya. “Ago ibol man fun dugo i? Nag id bret ta tisini na, amaiak niŋen o ago ibol boi.”

Jesus dugo dubol se man iloŋ, ago tag isumianai, “O aŋ tamol ilo rumok kabelan geig amam da ya, ata wo bret tia yan niŋen o aŋiŋeŋ dak i? Aŋ an ta aloŋ uyan na di? Saen ŋai bret faiv ŋafuteg ate tamol faiv tausen ŋufutuwai an ilom iŋaoŋ ak i? Agod aŋ sareg sapta awad agane inawai an dam ilom ta isou na i? 10 Tia, bret seven nam tamol 4 tausen ŋufutuwai, agod sareg sapita awad agane inawai an dam ilom iŋaoŋ ak i? 11 En dugo woŋ go ŋai bret niŋen o ta ŋiŋiŋen na yan, ta aloŋ siŋaokan na yak i? Aria, afon kududom agurep kagin agane: Farisi iŋ Sadyusi da sad yis niŋen o sen alasa wa.” 12 Agog iŋanen megeloum duloŋ ak iŋ yis bret ate digane dan niŋen o ru kagin ta ipidinai se na ya. Tia, piteŋanek a Farisi iŋ Sadyusi da tamolpein durupidaid amaiak niŋen o ru kagin ipidinai se ya.

Pita Jesus iŋ Kristus an kuai te ibol a

Mak 8:27-30; Luk 9:18-21

13 Saen Jesus iŋanen megeloum dida distrik a taun Sisaria Filipai siŋiren na yen dan te dilasa man, igo isumianai, “Tamol Nanun en enti mok ak i? Tamolpein iŋ niŋen o ru dugo dubol dak i?”

14 Agog dubol, “Aenkadi oŋ Jon suguek san ago dubol dugo, aenta oŋ Elaija dubol dugo, aenta oŋ dag Jeremaia boi, tia, oŋ profet ta a wagam dumado na yan luluŋad lo fon lasa boi ago dubol da.”

15 Agog Jesus isumianai, “Ak man aŋsem mi ŋai enti mok abol di?”

16 Agog Saimon Pita iŋsan ru naon irupei, “Oŋ Kristus, oŋ Anut ipiliano ama ya, oŋ Anut a kumaen imado dan Nanun mok a.”

17 Jesus ru naon irupeig igo ibol, “Saimon, Jon nanun, oŋ bar ama da, man dugo maŋau an tamol ta, ta ifulale dugo uloŋ na ya, tia, maŋau an itaot ŋai Tamag kumaen panu lo yan san na ilasa dugo ubol ilasa ya. 18 Agod ŋai ŋurupaio da, oŋ Pita, yaŋa san fun man pat. Pat tubun en fufo ŋaisag midaeŋ ŋususe wa. Agod mateŋ san dabai an ŋaineg midaeŋ ibiai dudu san tia ya. 19 Ŋai Anut san kagin panek aben san ki ŋupano wa, agod ata mel tan en lo futani tap, kumaen panu na dam itau a, agod ata mel tan en lo pasi tap, kumaen panu na dam awan ipasi a.” 20 Agog Jesus iŋanen megeloum adi ru kubiaeŋ dabai mok an ipidinai man, iŋsen mi Kristus, an ago ta dubol ilasa na wa.

Jesus imat san nal sumeik ak ago irupidai a

Mak 8:31-9:1; Luk 9:22-27

21 Saen an lo yau man Jesus iŋanen megeloum adi kuai tem irupidai se ya, iŋ Jerusalem na yaup ante dop Juda sad matu gurman adi, pris gurman adi, agod kubiaeŋ san girek maŋau adi saian dupani dop madai wei mi ile na gup dufuni imat a. Agop murnap nal utol lo Anut ifufunip kumaen imasa da wa.

22 Ago ibol go Pita Jesus yabig iŋaneg ida gigin na diaug san ru an niŋen o igo ibol, “Tubun en, tia geig a, kulob ago oŋ lo ta ilasa na wa!”

23 Agog Jesus idaŋsag irupei, “Satan, ŋai patug fo sen lasa! Oŋ ŋai naog dal fou da, man dugo, ilo sou uri dan man Anut san tia ya, an man tamol san mi a.”

24 Agog Jesus iŋanen megeloum irupidaig ibol, “Talpein ta ŋai ŋieg aban iri wo imat tap, gidad iŋsan mel an fidian ilon iŋaoŋ pe iŋsiganen aigim isinip ŋieg aban mi iri wa. 25 Man ata wo? Talpein enti siganen madok kagin mi yabi sakar tap, iŋanen madok murna san an ibisei wa. Ak gug talpein enti ŋai niŋeg o siganen madok kagin ibisei tap, iŋsiganen madok mok an ile dop iŋane wa. 26 Talpein ta tan en san madok lo malan imug dop, an lo tan en san filian fidian an san muroun ilasa wak gug, ŋutun ideg yau tap, nuŋon uyan ak dugo woŋ igane ilasa wak i? Man tia geig a. Tia, mel dugo man, talpein ta Anut ipanip, an lo siganen ŋutun an idad iŋane dop daoŋ ta ile na wak i? 27 Man dugo, Tamol Nanun mitep Taman san girager an lo ipalu dop, iŋanen eŋel adi dida dudu wa. Agop talpein fidian iŋaned urat dugo dugo digane na yan naon ipidinai a. 28 Rumok ŋurupaiaŋ da, tamolpein aenta igo dutur dan gamugo dumat dop, Tamol Nanun amaiak Kiŋ igo woŋ ipalu dop dile gup, murnap dumat a.”

Copyright information for `TBC