Matthew 2

Maŋau tamol Jesus dile wo dupalu ya

Jesus Betlehem na ilasa, Betlehem man tan tubun Judea na yen da. Saen an lo Herod iŋ kiŋ imado se ya. Saen Jesus ilasa man maŋau tamol adi ad ilasa dak lo yak Jerusalem na dupalug gidigidad dusumiaeŋ se ya, “Nanuk a ilasa amaiak dugo mi ak i? Iŋ murnap Juda adi sad kiŋ imado wa. Ilasa yan maŋ maloŋ a, man dugo, iŋsan patui ad ilasa dak ate fun iganeg ided do mile ya, an lo maŋ ubou an mile wo mupalu ya.” Saen kiŋ Herod iŋsad ŋiŋeŋ ago iloŋ man ilo sou ifini saian, ago dugo tamolpein Jerusalem na dam sisem ilo sou gidigidad diŋane se ya. Agog Herod pris gurman adi, agod kubiaeŋ san girek maŋau adi dida itumanai go isumianaig ibol, “Aben dugo amaiak lo Kristus ilasa wak i?” Ago dugo dubol, “Iŋ aben Betlehem o Judea na amaiak ate ilasa wa. Man dugo, wagam ru fulalek san profet ta igireg ibol,

‘O Betlehem, tan Judea na,
oŋ Judea san gugoi gurman luluŋad lo panu kawan ak oŋ tia ya.
Man dugo, mitep oŋ lo gurman ta ilasa wa.
Gurman an ŋaisag tamolpein Isrel itirnai a.’”
Murnag Herod pasak nam maŋau tamol adi igiaig dupalug isumianai, “Saen dugon lo patui fun iganeg ided ak i?” Agog Betlehem na idinaig diau o dugo ago ibol, “Aup nanuk an niŋen o abaŋ ale wo uyanan a. Saen ale dop ru aŋanep apalup, abol ŋaloŋ dop, ŋai dam ŋaup ubou an ŋile wa.” Saen kiŋ san ŋiŋeŋ duloŋ go itout man fun diganeg Betlehem na diau a. Ago dugo patui a ad ilasa dak lo dile yan, afon ilasa dag dile ya. Saen patui an dile man ilod uyanan geig go uyad isusa ya. Agog patui an imug naod na yaug, nanuk ab a lo yen dak ate gug, ab fufo ago ided dugo yen se ya. 11 Agog ab an ate dilasag diladug, nanuk tinan Maria da dumado dugo diliai man, ditakoksig ubou an dile ya. Ago gug melmel naod lak na lak na disini an, awad dupasi idug lou dupani a. Mel naon ibol gol, agod ubou san marasin ta yaŋan frankensens dubol dan, agod marasin ta yaŋan mirr dubol damaiak dupani a. 12 Agog dumul man Herod san na ta diau na ya, man dugo, insad ŋioŋ lo Herod san na ta diau na wo Anut geg ipidinai a. Ago yan lo dal senamo diŋaneg sed naod na dumul diau a.

Disol go Egipta na diau a

13 Aria, saen dumul man Tubun ak san eŋel ŋioŋamin lo Josef san na ilasag irupei, “Masa kisaek oŋ pe nanuk tinan da uŋal pe tan Egipta na ante asol pe au a. Aup ante amado dop saen isudap ŋai amul o ŋabol dop amul. Man dugo, Herod nek nanuk an daoŋ ipani wo abaŋ ile da.” 14 Agog Josef imasa kisaek oŋ go nanuk tinan da tidom lo iŋal go, ab dibiseig fun diganeg Egipta na diau a. 15 Diaug Egipta na dumado yau dugo Herod imat. Ago gug Egipta dibiseig Judea na dumul diau a. Ŋiŋeŋ nek e ru fulalek san profet wagam ibol ago mi nuŋon ilasa ya. Tubun en ibol, “Egipta ilon lo ŋaineg nanug ŋuwagiŋ go tan en ibiseig ilasa ya.”

16 Saen Herod maŋau tamol dirawi ago iloŋ man, tiŋaen imumari geig a. Agog wagai tamol idinaig Betlehem na fidian mi lubanek diaup ante nanuk tamol anaŋar urarug isuda agog anaŋar urarug idu yan fidian dufu dumat o diau a. Man dugo, imug Herod maŋau tamol an isumianaig ibol, “Nal dugon lo patui an fun iganeg ided se yak i?” Ago dugo iŋ ru naon durupeig dubol, “Anaŋar uraru yau la ya.” 17 Dal an lo uloŋ tamol yaŋan Jeremaia wagam ŋiŋeŋ a ibol ilasa yan nuŋon ilasa ya. Iŋ ibol,

18 “Kilagun ta panu Ramah lo duloŋ a,
tinaŋ igane dugo tubun mi isasai se ya.
An man Rasel nanun muroun niŋedi wo tinaŋ yabi se ya.
Ilon diŋane gug imoi, man dugo,
iŋanen nanun muroun fidian dumat pasik a.”

Iŋ dumul ak man Nasaret na diau a

19 Aria saen Herod imat man, Tubun ak san eŋel Egipta na yaug ŋioŋamin lo Josef san na ilasag irupeig ibol, 20 “Masap nanuk tinan da uŋal pe tan Isrel na ante au a. Man dugo, tamol iŋ dufuni imat o digane yan man gubak mi dumat la ya.” 21 Agog Josef imasag nanuk tinan da iŋal go tan Isrel na atna diau a. 22 Saen dumul diau man, Akilaus taman Herod aben iŋaneg kiŋ imado se yan Josef ago iloŋ a. An niŋen o Josef irer an lo provins Judea ante imado wo man imoi a. Agog afon ŋion lo Anut ru kagin ipanig Jerusalem na ta yau na wo ibol a. Ago tag Jerusalem iriŋanig Galili na yau a. 23 Agog yaug aben ta Nasaret dubol dak lo imado se ya. Ante afon ru ta wagam Anut san uloŋ tamol adi dubol an nuŋon ilasa da ya. Ŋiŋeŋ an igo ibol, “Tamolpein iŋ tamol an niŋen o Nasaret tamol dubol a.”

Copyright information for `TBC