Matthew 21

Jesus kiŋ oŋ Jerusalem na iladu ya

Mak 11:1; Luk 19:28-40; Jon 12:12-19

Jesus iŋanen megeloum dida Jerusalem sumeik dupani dugo, Did Oliv siŋiren na panu ta yaŋan Betfage dubol dan ate dilasa ya. Ago man Jesus megeloum uraru panu an ilon lo diau o idinai a. Iŋ ago irupidaig ibol, “Aŋ nuŋom urarum panu o tile dan ante au a. Aup doŋki ta dususeg itur dak ante ale wa, iŋ nanun da sisem dutur da. Urarum kam apasip aŋal pe ŋaisag na apalu. Tamol ta ru aman da dop, aŋ igo arupei wa, ‘Tubun ak urat ipidinai a.’ Iŋ ago iloŋ dop, idinaip aŋal pe apalu salti wa.”

Dal an lo man, awan aban ta profet ta ibol an nuŋon ilasa ya. Ru an igo ibol,

“Ru en Saion san Nanun Pein
Saion san Nanun Pein an ru faŋan, iŋ fun man ‘Jerusalem san tamolpein’
naod na ubol ilasa wa.
Ale, aŋanem Kiŋ gamu aŋsam na ipalu da.
Tamol mos aman ak igo woŋ ipalu da, doŋki ta fufo na imasig imado da.
Doŋki an foun ak fo na imasig imado dugo ipalu da.”
Agog megeloum uraru an diaug, Jesus ibol ak ago mi digane ya. Diaug, doŋki tinan iŋ nanun da diŋal go dupalu ya. Agog doŋki an patun fufo kulos duruwarig, Jesus fo isudag imasig imado dugo diau a. Agog tamolpein malan tubun geig an iŋsiganed kulos milmilae ak dupasi dugo dal te duruwari se ya. Ago dugo aenkadi ai raen dututeg dal damag dupani dugo didiri se ya. Tamolpein aenkadi, Jesus dida inug mi diau dugo, tamolpein aenta murna dupalu ya. Iŋ fidian mi igo dubol duwagiŋ se ya,

“Hosana,
Wagam mok ru en ‘hosana’ san fun man ‘oŋ patuma pasi’ igo ya, murnag fun afon ibileksag, nek ibol ‘per mupano’ ago ilasa ya.
Dawid Nanun, per mupano da!
Tamol Anut yaŋan lo ipalu den bar iŋane ya!
Hosana lak na geig!”
10 Saen Jesus Jerusalem na iladu man, tamolpein fidian ilod imasa dugo nug dusumiani se ya, “Tamol en enti ak i?” 11 Ago dugo tamolpein a ida tureŋ diabi se yan ago dubol, “En Jesus, emaiak iŋ profet, distrik Galili ilon lo panu ta Nasaret san ak ipalu ya.”

Jesus tamol tempel san ar ilon lo didaeŋ digane se yan ikudai a

Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Jon 2:13-22

12 Jesus tempel san ar ilon lo iladug, aben ante didaeŋ tamol, agod a melmel ta didad dan dam fidian ikudaig patun fo dilasa ya. Iŋsad tebol fufo na moni dubulisa se yan, iratitaleg yabibol idu dugo, tamol aenta muluk didaeŋ lo didirai se yan sad kalik dam yabibol yau a. 13 Iŋ igo ipidai, “Anut san buk lo ru en digire ya, ‘Ŋaineg ab man gudanek san ago dubol a,’ ak man aŋ agane ilasag ‘gumagam adi sad mianuk ab’ igo agane da.”

14 Jesus tempel lo imado dugo, malad itau agod ŋied saian ak dam san na dupalu se ya, ago man iŋ ikubuniai dugo tinid siŋaokan dilasa se ya. 15 Ak man pris gurman adi agod kubiaeŋ san girek maŋau dam iŋ kulob girager igane se yan dile dugo, nanuk tempel san ar ilon lo yak igo duwagiŋ, “Hosana Dawid Nanun, per mupano da!” Saen gurman adi ago dile man ilod saian dugo tiŋaed wananan a.

16 Ago tag Jesus dusumianig dubol, “Ru e dubol den uloŋ dak i?” Agog Jesus ru naon irupidai, “Awo, ŋaloŋ da. Nag aŋ ru en ta asuti na yak i?

‘Oŋ nanuk kititik agod nanuk su ate dam pilianai dop,
per panek awad lo ilasa wa.’”
17 Agog iŋ ibisawaig Jerusalem patun fo ilasag yaug tidom an lo Betani na ŋioŋ yabi a.

Jesus ibol dugo gurab ibun yau a

Mak 11:12-14; 20-24

18 Tidom lom mok Jesus imul go Jerusalem na yau, saen an lo dam iŋ anaŋ o imat. 19 Malan yaug dal gigin na ai gurab ta itur dugo ile, ago man siŋiren na geig yau. Ak man nuŋon ta ile man tia ya. Roun kawan mi yen a. Ago tag iŋ ai gurab an ago irupei, “Oŋ afon nuŋo ta ufu na wa. Tia geig a.” An lo man gurab an ibun yau kisaek oŋ a.

20 Iŋanen megeloum ago dile man durut geig dugo dubol, “En dugo woŋ mok go gurab an ibun yau kisaek oŋ ak i?” 21 Ago dugo Jesus ru naon igo irupidai, “Ŋai rumok mi ŋurupaiaŋ da, aŋ ilom lo rumok dop, agod ilom uraru dam tia tap, aŋ kulob e ŋai gurab lo ŋigane yak ago mi ka agane wa. An mi tia ya, tia, aŋ did en arupeip, oŋ masap sokalik beig lo udu, ago dop mel a arupei an awam yabi wa. 22 Agod aŋ ilom rumok aman da yak lo gudanek agane tap, mel fidian a niŋedi wo gudanek agane dan ka aŋane wa.”

Iŋ Jesus dusumiani, “Enti ipiliano ya?”

Mak 11:27-33; Luk 20:1-8

23 Jesus tempel lo iladug tamolpein maŋau ipiteŋanai se ya. Ago dugo pris gurman adi agod Isrel san gurman adi dam dupalug naon na dilasag dusumiani, “Oŋ kob en agod dabai dam dugon te ŋaneg lo melmel en gane dak i? Enti mok dabai en ipanog ate urat en gane wo ibol ak i?”

24 Agog Jesus ru naon igo irupidai, “Ŋai dam mel ta niŋen o ŋusumianaŋ o da. Ago dop aŋ imug ŋaisag sumianek an itaot arupaiag tap, enti mok urat e ŋigane den san dabai ipanag ak ka ŋabol pe aloŋ a. 25 Dugo ilom isou dak i? Jon san suguek man, dugon te kagin an iŋane yak i? An kumaen panu san mel, tia, tamol sad mi ak i?”

Agog iŋsed nug lo igo diŋiŋeŋ se ya. “En kumaen panu san mel, ago tabol tap, iŋ igo ibol isumianad a, ‘En ata wo aŋ iŋ niŋen o ilom ta rumok na yak i?’
26 Ak gug ‘En man tamol sad mel mi a,’ ago tabol tap, id o dugo ilasa wak i? Id tamolpein en niŋedi wo tarer da, man dugo, iŋsad ilo sou lo man Jon mi iŋ profet, ago dubol da.” 27 Ago yak niŋen o Jesus ru naon durupeig dubol, “Maŋ ta maloŋ na ya.” An lo man Jesus irupidai, “Ago yak niŋen o ŋai dam enti mok kob agod dabai ipanag an ta ŋurupaiaŋ na wa.”

Nanuk uraru tamad da sad ru mitilaen

28 “Aŋ mel emaiak niŋen o dugo woŋ ilo sou agane di? Tamol ta nanun uraru a. Iŋ nanun matu ak san na yaug igo irupei, ‘Nanug, oŋ gamu waup wain abi lo urat gane wa.’ 29 Agog nanun ibol, ‘Ŋai ŋamoi.’ Ak man murna gug ilon ibileksag abi lo yau a. 30 Agod taman an nanun bakan ak san na yaug, ru naon kisaek ago mi irupei a. Agog nanun an awan yabig ibol, ‘Awo Bai, ŋau o da.’ Ak gug iŋ ta yau na ya. 31 Dugo ilom isou dak i? Nanuk uraru en, enti mok taman san ilobol iri ak i?” Ago man iŋ dubol, “Nanuk matu ama ya.” Agog Jesus ago irupidai, “Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da. Takis ŋilaŋal, agod dal san pein adi, iŋ aŋ diriŋanaŋ go Anut san kagin panek aben lo diladu da, ak man aŋ aladu wo amoi da. 32 Man ata wo? Jon imug aŋ kagin itaot ak san dal ikubiaip ale wo, sam na ipalu ya. Ak man aŋ ilom ta rumok na ya. Ak gug takis ŋilaŋal tamol, agod dal san pein adi dam, iŋ ilod lo rumok a. Gidad aŋ ago ale bo man, ilom lo ta rumok na, agod ilom dam ta ibileksa na ya.”

Abi san kagin panek adi san ru faŋan

Mak 12:1-12; Luk 20:9-19

33 Jesus tamol tutubu yak ago irupidai, “Kududom agure dop ru faŋan taidam ŋurupaiaŋ o da. Tamol ta iŋ wain san abi yabig ar ifou a. Abi an ilon lo wain patun dupartitale san gib yabi a. Agod ab a ate abi titianek dumado san dam abi ilon lo yabi a. Agog tamol ta abi an kagin dupani san urat digane wo ipilianaig, banid lo igane ya. Aria, saen abi taman iŋ urat an fidian igane itout man, imasag panu asau ak ate yau a. 34 Aria, ai wain nuŋod ifu san saen sumeik ipani dugo, iŋ iŋsan biabi ŋilaŋal idiraig iŋanen wain nuŋon disini wo diau a. 35 Ak man urat tamol a abi lo dumado dan dumasag, tamol a abi muroun idinaig diau an muruan dupidinai a. Ta dufunig, neinta dufuni imat dugo, kisaek pat nam dufuni imat a. 36 Murnag abi taman an urat tamol sen ak idiraig sad na diau a. Iŋ nuŋod kitek wei a, a gubak mi idiraig diau an diriŋanai a. Tamol abi lo urat digane yan dumasag urat tamol a diau an lo kulob gubak mi digane yak ago mi digane pidinai a. 37 Murna geig abi taman nanun mok idinig yau dugo ilo sou lo igo ibol, ‘Urat tamol an ŋaineg nanug mok an awan diabi wa.’

38 “Tamol abi lo urat digane dan, malad yaug nanun ipalu dugo dile. Ago man iŋsed nug ru dupeig dubol, ‘Tamol en man taman san melmel fidian mi iŋane wo da. Ago yak niŋen o id tufunip imat dop, iŋanen abi id tiŋane wa.’ 39 Ago dubol go diabig ar patun fo dubal idug dufunig imat a.

40 “Ago yak niŋen o aŋ dugo woŋ ilom isou dak i? Murnap, saen abi taman an ipalu wan lo, iŋ tamol a abi lo urat digane na yan niŋedi wo dugo mok igane wak i?”

41 Iŋ ru naon igo durupei, “Abi taman iŋ tamol saiadi an daoŋ saian geig ak ipidinai a. Ago dop wain san abi an tamol sen ta ipidinaip kagin dupani wa. Urat tamol foudi an, wain nuŋon ifu san saen lo, san nuŋon diŋanep dutumanip disini dop dupani wa.”

42 Ago tag Jesus ago ibol isumianai, “Nag aŋ ru e girek lo yen den ta asuti na i?

‘Pat nek a ab bek tamol adi dumoi dan,
nek amaiak ab tinin fidian yabi sakar da.
An Anut sen ago igane ya,
agod id malad lo en man siŋaokan geig a.’
43 “Amaiak niŋen o ŋai ŋurupaiaŋ da, Anut iŋsan kagin panek aben an, aŋ tuom lo ipasi yau a. An lo dop tamolpein sen ak ta, iŋ Anut san kagin panek aben an san nuŋon mok digane ilasa dan, kagin panek aben an iŋ ipidinai a. 44 Talpein ta iŋ pat en fo na yau idu dop man, sen ifuni ititale wa. Ak gug talpein ta pat en kabuŋan fufo idu dop, ifufari idu wa.”

45 Saen pris tutubu agod Farisi adi, Jesus ru faŋan a ibol se yan duloŋ man, iŋ duloŋ uyanan ak Jesus iŋanen ru lo iŋ isiai se ya. 46 Amaiak niŋen o dal ta lo Jesus diabi wo maeg diganeg abaŋ dile se ya. Ak man tamolpein malan tubun ak niŋedi wo direr, man dugo, tamolpein an sad ilo sou lo man Jesus iŋ profet, an niŋen o iŋ ta diabi na ya.

Copyright information for `TBC