Matthew 25

Pein baras nuŋod 10 ak sad ru mitilaen

“Saen an lo, Anut san kagin panek man igo ya. Nug ŋanek san saen lo, pein baras 10 iŋsad lam dusulanaig duburoug diaug, ab a ate tamolpein dutumani dan te dilasa ya. Ante man kuai te dumasig tamol a iŋsan iwon iŋane wo ipalu dan dititianig dumado se ya. Pein baras nuŋod 5 man kankan ad tia ya, ago dugo 5 aenta man kankan ad da ya. Man dugo, pein baras kankan ad tia yak iŋsiganed lam disinig dupalu yak gug, iŋ gureŋ ided san subuŋan taidam ta diŋaneg dupalu na ya. Ago man pein a kankan ad da yan gureŋ ided san iŋsiganed butol lo dililig lam da disinig dupalu ya. Tamol a iwon iŋane dan, iŋ ta ipalu kisaek oŋ na ya, amaiak niŋen o pein fidian mi malad muruan dugo ŋioŋ diabi se ya.

“Ak man tidom luak talpein ta igo iwagiŋ dugo duloŋ a, ‘Ale, tamol, pein iŋane wo damaiak ipalu wo da! Amaiak niŋen o apalup tau, dal te tile dop tiŋanep ida tamul tupalu wa.’ Ago man pein baras an fidian dumasag iŋaned lam dukubine idu ya. Agog pein kankan amad tia yan dumasag, pein kankan amad da yan igo durupidai, ‘Gidad aŋsam gureŋ kitek apanama. Maŋsama lam dumat o da.’

“Ak gug pein kankan amad da yan ru naon durupidaig dubol, ‘Tia ya, gureŋ e mabi den, id sisem niŋed o ta idaisuda na ya. Gidad amul aup aŋsiganem gureŋ foun ak didaeŋ aben lo adad a.’

10 “An niŋen o pein kankan ad tia yan gureŋ didad o dumul go diau a. Iŋ diau dugo tamol a iwon pein iŋane wan ipalu ya. Ante man pein a dititianig dumado se yan, dida nug ŋilaŋal san ab an lo diladu dugo, tamol ante yan dalawan dufutani a.

11 “Murnag pein baras aenta dupalug igo dubol, ‘O tamol tubun ak, palup maŋ dalawan pasi panama!’

12 “Ak man iŋ ru naon igo irupidai, ‘Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, ŋai aŋ ta ŋaloŋ na ya.’

13 “Amaiak niŋen o malam ipuk pe amado wa. Man dugo, nal dugo, agod auwa dugon lo Tamol Nanun imul ipalu wan ta aloŋ na da.”

Urat pinein moni diŋane yak sad ru mitilaen

Luk 19:11-27

14 “Agod fon, murna dop Anut san kagin panek nek igo wa. Gurman ta tureŋ yabi wo dak niŋen o iŋanen urat tamol igiaig dupalu ya. Agog naon na dilasa man iŋanen melmel an kagin dupani san tuod lo yabitig ipidinai a. 15 Iŋanen urat tamol kisaek kisaek iŋsad kagin, agod dabai dam, niŋen o ilon isou dugo moni yabitig ipidinai a. Tamol ta 5,000 kina ipani dugo, ta 2,000 kina, ago dugo ta 1,000 kina ipani a. Iŋ ago igane itout go ibisawaig tureŋ yabig yau a. 16 Iŋ yau dugo, tamol 5,000 kina iŋane yan yau kisaek oŋ go, moni subuŋan taida an fufo igane wo didaeŋ urat igane se ya. Agog 5,000 kina subuŋan taidam iŋane ya. 17 Tamol a iŋ 2,000 kina iŋane yan, iŋ dam nek ago mi iganeg 2,000 kina taidam iŋane ya. 18 Ak gug tamol a 1,000 kina iŋane yan, yaug tan gib yabig ilon lo moni an imianig yen a.

19 “Saen milaen kasik yau la gug, gurman an imul ipalu ya. Saen ipalu man urat tamol an igiaig moni ipidinai amaiak niŋen o, dida ru dukubuneg diŋiŋeŋ a. 20 Ago dugo tamol 5,000 kina iŋane yan, 5,000 kina subuŋan anda isinig ipalug igo ibol, ‘Ŋaineg gurman, 5,000 kina e panag en ule, ŋai didaeŋ urat ŋiganeg oŋane 5,000 kina subuŋan taidam ŋiŋane ya.’

21 “Iŋanen tubun ak igo irupei, ‘Oŋ urat tamol uyanan mok a, awag uri pani siŋaokan, oŋane urat dam kagin pani uyanan a. Oŋ melmel kititik e bani lo ŋigane emaiak kagin pidinai uyanan a, amaiak niŋen o melmel tubun geig ak wei mi tirnai san ŋupano wa. Palup, ŋai da uyasusai tigane.’

22 “Tamol 2,000 kina iŋane yan dam ipalug ago ibol, ‘Ŋaineg gurman, oŋ 2,000 kina panag a. Ule, ŋai didaeŋ urat ŋiganeg oŋane 2,000 kina taidam ŋiŋane ya.’

23 “Iŋanen tubun ak igo irupei, ‘Oŋ urat tamol uyanan mok a, awag uri pani siŋaokan, oŋane urat dam kagin pani uyanan a. Oŋ melmel kititik e bani lo ŋigane emaiak kagin pidinai uyanan a, amaiak niŋen o melmel tubun geig ak wei mi tirnai san ŋupano wa. Palup, ŋai da uyasusai tigane.’

24 “Ak man tamol iŋ 1,000 kina iŋane yan dam ipalug ago ibol, ‘Ŋaineg gurman, ŋai ŋaloŋ ak man oŋ tamol silei a. Oŋ abi san urat tamol sad silali naon ŋane da. 25 Amaiak niŋen o ŋai ŋarer go, oŋane 1,000 kina ŋisini ŋaug tan ŋisareg ŋimiani a. Ule, oŋane moni ebe ya, ka ŋane wa.’

26 “Ak man iŋsan gurman ru naon igo irupei, ‘Oŋ urat tamol saia geig a. Oŋ yalis tina ya. Oŋ uloŋ ak, ŋai abi san urat tamol sad silali naon ŋiŋane da. 27 Fun an niŋen o ŋaineg moni an moni ab san urat tamol pani ak man, iŋ ka urat ipani wa, an lo moni en san tim anda ŋane wa.’ 28 Agog gurman an iŋsan urat gurman irupeig ibol, ‘Aria, tamol an san na 1,000 kina ŋanep, tamol a 10,000 kina aman da yan pani wa. 29 Ata wo? Talpein enti iŋ da yan, ŋai suguan taidam ŋupanip an lo iŋ idaisuda wa. Ak man, enti iŋ tinin lo tia agod, gidad iŋ kitek da bo man, iŋsan melmel an banin lo dupasi itout a. 30 Urat tamol lou aman tia yan wabip ubal patun fo ilasap tidom tubun lo imado wa. Aben ante man tamolpein tinaŋ digane dop madai lo luod dugurmi wa.’

Tamol Nanun sipsip bilelek da itarpasai a

31 “Saen Tamol Nanun iŋanen girager aman da lo ipalu dop iŋanen eŋel adi fidian dida dupalu wa. Ante iŋanen kiŋ san badim fo na imasip imado wa. 32 Ago dop iŋ tan titin fidian sad tamolpein itumanai dop naon na dutur a. Ante dop iŋ itarpasaip malan uraru lo idirai a, nek ibol titianek tamol sipsip sen idirai dop bilelek sen idirai dak ago mi a. 33 An lo dop iŋ sipsip tuon won ak ate idiri dop, bilelek tuon ŋas ak ate idiri wa.

34 “Agop Kiŋ tamolpein a tuon won ak ate dumado dan, igo irupidai, ‘Aŋ ŋaineg Bai san bar aŋane ya. Apalup kagin panek aben e Anut fun lo mok tan igane ilasa wo dugo ikubuneg yen den aŋane wa. 35 Enta wo? Gubak mi ŋai kadag lo ŋumado dugo anaŋ apanag a. You o ŋamat dugo you dam apanag a. Ŋai tamol gol ak gug aŋ aŋiliag go aŋsam ab lo tau a. 36 Ŋai kulos amag tia yak gug, kulos apanag a. Ŋai subam amag da yak gug, kagin apanag se ya. Ŋai subanek lo ŋumado dugo, aŋ bubeg abisa wo apalug aliag a.’

37 “Agod tamolpein itaotan ak ru naon igo durupei, ‘O Tubun, saen dugon lo kadag ifuno dugo miliog, anaŋ mupano yak i? Tia, saen dugon te you o umat dugo you mupano yak i? 38 Saen dugon te tamol gol ak oŋ milio dugo miŋilio ab lo tau ak i? Ago dugo saen dugon lo kulos ama tia dugo miliog kulos mupano yak i? 39 Saen dugon lo subam ifuno dugo milio boi, tia, subanek lo mado dugo maug milio yak i?’

40 “Agop Kiŋ ru naon igo irupidaip ibol, ‘Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, kulob dugo ŋai teig e yaŋan tia yen lo agane man, kulob ago agane yan, an ŋai lo dam ago agane ya.’

41 “Agop iŋ aenta tuon ŋas ak ate dumado dan igo irupidai, ‘Aŋ tamolpein Anut san misilanek am da ya, abisawag sen alasap, yai o ta imat na dan lo au a. Yai an man Satan iŋanen eŋel adi dida lo idiraip diau o Anut ikubune pidinai lag yen da. 42 Man ata wo? Gubak mi kadag ŋai ifunag dugo anaŋ ta apanag na ya. Ŋai you o ŋamat dugo you ta apanag na ya. 43 Ŋai tamol gol ak gug, aŋ aŋiliag go aŋsam ab lo ta tau na ya. Ŋai kulos amag tia yak gug, aŋ kulos ta apanag na ya. Ŋai subam amag da subanek lo ŋumado dugo, aug ta aliag na ya.’

44 “Agop iŋ dam ru naon igo durupei, ‘O Tubun en, saen dugon lo kadag ifuno boi, tia, you o umat boi, tia, oŋ tamol gol ak oŋ boi, tia, oŋ kulos ama tia, subam ama dag, subanek lo mado dugo milio gug, maŋ kagin ta mupano na yak i?’

45 Ante dop iŋ ru naon irupidaip ibol, ‘Ŋai rumok ŋurupaiaŋ da, kulob dugo ŋai teig e yaŋan tia yak lo ta agane na yan, nek kulob an ŋai lo dam ta agane na ya.’

46 Agop tamolpein an dibiseip diaup ai wadan saian geig saen fidian yen dan lo diladup ante pempem mi dumado wa. Ak man tamolpein itaotan ak kumaen pempem san diŋanep dumado wa.”

Copyright information for `TBC