Matthew 3

Jon suguek tamol Jesus san dal ikubine da

Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28

Saen malak malak lo Jesus gamugo ilasa man, Jon suguek tamol dubol dan ipalug, Judea na tan kawan ak lo ru ifulale se ya. Iŋ ru kuai te iganeg ibol, “Aŋ ilom ibileksa wa, man dugo, Anut san kagin panek an sumeik ipanad la ya.” Profet Aisaia tamol an niŋen o wagam mi igo ibol a,

“Tamol ta san kilagun tan kawan ak lo iwagiŋ go ibol,
Tubun en iŋanen dal akubunep itaot yen a.”
Aria, Jon san biouŋ tinin fo idiri man kamel san fufulun nam igane ya. Agod san let luan na man makau san suŋulon nam igane, agod san anaŋ man sis tutubun agod nini
Kuŋobŋob
sad dubei bulbal bulbal dineg ilasa damaiak mi ile dop yani da.
Saen iŋsan urat fun iganep ru ifulale se man, tamolpein wei mi Jerusalem nag Judea ilon lo fidian, you Jordan yen dugo giraŋen na aben an fidian dupalug ru duloŋ se ya. Agog saen iŋsan ru duloŋ man aupasek digane na yan walal te dubol ilasa dugo, Jon you Jordan lo isuguai idu ya.

Ak gug saen iŋ tamol wei mi Farisi agod Sadyusi ago iŋ isuguai o naon na dupalug dilasa dugo yil a, agog ru dabai ipidinaig ibol, “Aŋ mot nanun moroun! Enti Anut san tiŋae saian mitep ilasa wan niŋen o ru kagin ipanaŋ dugo asol dak i? Aŋ kagin mok a ilom ibilisa dak iri panig yen dan mi agane ilasa wa. Aŋ aŋsem ilom lo igo ta abol na wa, ‘Abraham man maŋ tamama, an maŋ o idaisuda ya.’ Man dugo, ŋai en ŋurupaiaŋ itaot da, Anut ilon ibol tap man, pat e dien den ka iŋiliaip ibilaip Abraham nanun muroun mok dilasa wa. 10 Pilagis ai dabin lo yen la ya. Ai fidian a nuŋod uyan uyan ta ifu na dan, Anut itarep yai lo yabi yaup inanai yau a.

11 “Ŋai you lo mi aŋ ŋusuguaŋ da, ago dop tamolpein naod na aŋ ilom ibilisa yan kuai isi wa. Ak man tamol a ŋai patug fo ipalu dan iŋsan dabai ŋaisag dabai iriŋani geig a. Ŋai man tamol gidad a, amaiak niŋen o iŋsan sendal ŋisini san o yaŋag tia ya. Gug tamol en man Awan Urgun lo isuguaŋ a, agod Urgun an san yai nam ifulanaŋ pe ikok alasa wa. 12 Iŋ banin lo kon gilek lo idirai san biouŋ yabig imado da. Aben ate urat a igane wan ikubineg ante itur da. Uyan ak senamo idirai dop, metmet adi yabi yau o da. Ago dop kon anaŋ ab lo itumani wa. Ak man metmet adi man yai lo isuwari yau a. Agod tamol ta yai an igane imat san tia ya.”

Jon Jesus isugui a

Mak 1:9-11; Luk 3:21-22

13 Aria saen ta Jesus Galili ibiseig you Jordan lo Jon isugui wo yau a. 14 Ak man Jon ipadau go ibol, “Oŋse amaiak ŋai suguag a. Ata wo oŋ ŋusuguo wo ubol go ŋaisag na palu i?” 15 Jesus ru naon irupeig ibol, “Gidad umoi dop ago ilasa wa. Id kagin itaot ak fidian tigane san an tigane itout o uyanan a.” Ago tag Jon awan mi iri a. 16 Agog Jon Jesus isugui a. Nek saen a Jesus you ibiseig tan fo isuda man, kumaen panu san dalawan awan pasek go yen dugo, Anut san Ur muluk oŋ idug, iŋ kabuŋan fufo imasi dugo ile ya. 17 Agog kumaen panu lo wagiŋ ta iŋiŋeŋ idug, igo ibol dugo iloŋ, “En man ŋaineg Nanug, ŋaineg bubeg mok, iŋ niŋen o ŋai ilog tubun mi uyanan da.”

Copyright information for `TBC