Matthew 4

Ur saian a Satan dubol dan Jesus bitinaek lo igane ya

Mak 1:12-13; Luk 4:1-13

Aria, Jon Jesus isugui itout man, Urgun iŋ Jesus iduduwig tan kawan ak lo yaup an lo Satan iŋ bitinaek lo igane wa. Ante man Jesus sen anaŋ lo geg ipani a. Nal 40 ad tidom da anaŋ ta yani na ya, ak niŋen o nal wadan ante man imatigen saian geig a. Ago dugo ilo ŋanek san ur saiak an iŋsan na ilasag irupeig ibol, “Oŋ Anut Nanun tap, ubol dop pat en bret oŋ ibili wa.” Ak man iŋ ru naon irupeig ibol, “Girek ta buk lo igo ibol, tamol bret lo mi ta kumaen imado na da, tia, ru a fidian Anut awan lo ilasa dan lo mi iŋ ka kumaen imado wa.”

An itout go Satan iŋaneg Jerusalem na diaug, lak na tempel san ŋudun fufo igunig itur a. Ago dugo irupei, “Oŋ Anut Nanun tap sokalik udu, man dugo, girek ta buk lo igo ibol,

‘Iŋ iŋanen eŋel irupidai dop kagin dupano wa.
Banid nam disawo wa,
kabelan pat oŋ ŋie ifini banau.’”
Ago dugo Jesus ibol, “Girek ta buk lo dam igo ibol, oŋ mel ta gane tap lo Tubun en oŋane Anut an bitinaek lo ta gane na wa.”

Agog afon Satan Jesus iŋaneg did lak na geig ak kabuŋan fufo igunig itur dugo tan en san abaŋ fidian, agod iŋaned girager dam, ikubiai pani a. Agog irupeig ibol, “Oŋ takoksip ubou ag ule tap man, ŋai mel e ule den fidian ŋupano wa.”

10 Ak man Jesus ru naon irupeig ibol, “O Satan sen lasa wau! Man dugo, girek ta buk lo igo ibol, ‘Oŋ Tubun en oŋane Anut mi ubou an ule wa. Iŋsen mi niŋen o bigabeg urat gane wa.’”

11 Ago ibol dugo Satan ibiseig yau a. Agog eŋel dudug kagin dupani a.

Jesus iŋanen ru fulalek san urat fun igane ya

Mak 1:14-15; Luk 4:14-15

12 Aria, Jon dusubanig subanek ab lo digane ya. Saen Jesus ŋiŋeŋ an iloŋ man aben an ibiseig Galili na yau a. 13 Iŋsiŋanen panu Nasaret ibiseig, yaug Kaperniam na imado ya. Taun an you tilianek ta, you uyanan ak man, yaŋan You Galili dubol dan, siŋiren na yen da. Distrik an gugoi uraru a yaŋad Sebulun agod Naftali amaiak sad tan. 14 Dal amaiak lo awak aban ta profet Aisaia ibol an nuŋon ilasa ya. Iŋ ibol,

15 “Tan Sebulun agod tan Naftali,
you tilianek siŋiren na yan, you Jordan aen ate,
tan Galili gob wei mi ante dumado dan, tan an niŋen o ŋabol da.
16 Abaŋ an san tamolpein a tidom tubun lo dumado dan,
lilaman tubun ak dile ya.
Agod ensauta a mateŋ san miriau lo dumado dan,
ilalaŋ iŋsad na ilasa ya.”
17 Nek saen an lo Jesus fun iganeg ru ifulaleg ibol, “Ilom abilisa, man dugo, Anut san kagin panek man aŋsam na ipalu sumeik la ya.”

Jesus iŋsan megeloum malmalan ak igiai a

Mak 1:16-20; Luk 5:1-11

18 Jesus You Galili gigin irig itor dugo tamol ta tein da yil a. Tamol an imug yaŋan Saimon, agod yaŋan ta dam Pita dubol da. Agod tein Andru. Uraru an iy ŋalaŋal, ago yan lo iŋaned dob you lo dubal idu dugo, Jesus ipalu ya. 19 Agog irupidai, “Ŋai ŋieg abag ari gup tamol aŋal san maŋau ŋipiteŋanaŋ a.” 20 Agog dob dubal yen dugo ŋien aban diri kisaek oŋ a. 21 Jesus you aen gigin irig isuda yau man afon tamol ta tein da yil a, Jems Sebedi nanun agod tein bakanan ak yaŋan Jon, uraru an wog fo tamad Sebedi da dob duwei se ya. An dam urarum igiai a. 22 Agog urarum wog fo dudu kisaek oŋ go tamad dibiseig Jesus ŋien aban diri a.

Jesus ru ifulale dugo tamolpein subam ifu ak ikubuniai a

Luk 6:17-19

23 Aria Jesus aben Galili ilon lo fidian itiliani pasik go sad ubou ab ilon lo maŋau ipiteŋanai dugo, Anut iŋanen kagin panek an san bilaluŋ dam malak malak ifulale se ya. Saen an lo tamolpein ilod lo subam naon funfun fidian agod ŋied banid ikikai an ikubuniai idu se ya. 24 Ago tag ŋiŋeŋ iŋ niŋen o ifurak yaug tan Siria ilon lo iŋsan yaŋan tubun geig ilasa ya. Ago yan lo tamolpein fidian subam amad da yan diŋal go san na dupalu ya. Tamolpein madai gidigidad tinid lo, agod subam naon funfun, tamolpein ur saiak saiak ilod lo yen dan, a saen wei mi kurbarib ifu dan, agod tamolpein ŋied banidi imat ak an fidian dusu dupalu ya, agog iŋ ikubuniai idu pasik a. 25 Agog tamolpein wei mi geig ŋien aban duri na ya. Galili na dipalug, provins a TenTaun
Dekapolis
dubol dan te, Jerusalem na, Judea na, agod aben you Jordan aen ate dam fidian iŋ dile wo dupalu se ya.

Copyright information for `TBC