Matthew 7

Aenta bitinaek lo ta dirai na wa

Luk 6:37-38,41-42

“Oŋ aenta biai dudu wo bitinaek lo ta dirai na wa. Oŋ ago ta gane na tap, Anut dam oŋ lo ago ta igane na wa. Man dugo, dal kisaek nek a lo, aenta bitinaek lo dirai dan, ago mi Anut oŋ dam lo ago igane wa. Agod saen aenta sad madok bitinae ule man, tou dugo yan lo oŋ aenta pidinai dan, tou nek kisaek an mi lo Anut oŋane madok dam ibitinae ile wa. Dugo woŋ go metmet samun ta tei malan lo ule gug oŋsigane mala lo ai lapan yen an ta kubiani na yak i? En dugo woŋ tei rupeip ubol, ‘Gane dop metmet samun a mala lo yan ŋupasi yau,’ dugo oŋsigane mala lo ai an nal fidian mi ago yen di? Oŋ bale uraru ama ya, imug mi sigane mala lo ai lapan an pasi gup, lo abaŋ ka ule uyanan dop lo tei malan lo metmet samun an pasi yau a.

“Mel gun ak goun ta pidinai na wa. Ago gane tap, goun an didaŋsap tini diburtiti kitiktik a. Nek ago mi oŋane koksai bor naod na ta ubal na wa. Ago gane tap, bor ŋied nam duparfufari wa.

Sumiaeŋ, abaŋ ule, dalawan tuti

Luk 11:9-13

“Sumiaeŋ dop Anut ipano wa, abaŋ ule dop ule wa. Dalawan tuti dop ipasi pano wa. Man dugo, talpein a isumiaeŋ dan iŋane wa, talpein a ibaŋ ile dan ile wa, agod talpein a iladu wo isumiaeŋ dan, Anut dalawan ipasi pani wa.

“Enti aŋ luluŋam lo nanun bret o isumiaeŋ dop pat ipani wak i? 10 Tia dop, iy o isumiaeŋ dop mot wagai ak ipani wak i? 11 Fun an niŋen o gidad oŋ tamol saia bo man, nanu murou mel uyan uyan ak pidinai o uloŋ a. An niŋen o mel uyan uyan ak sapita taida dop oŋ Tama kumaen panu lo yan tamolpein a dusumiani dan ipidinai ak i? 12 Ak niŋen o mel fidian lo kagin tamolpein aenta dukubiai pano wo ilo ibol dan, kagin nek an mi oŋ dam imug mi kubiai pidinai a. Ago agane tap, kagin naok naok nek a kubiaeŋ lo ibol an, agod profet sad ru kubiaeŋ durupaiaŋ an dam ibulumai a.

Dalawan ipipiani aman

Luk 13:24

13 “Dalawan ipipiani
Ipinima
aman an lo mi aladu wa. Man dugo, dalawan a pitiŋinek aben lo yau an man tubun geig a, agod san dal dam nek ago mi a, agod tamolpein a dalawan amaiak lo diladu dan man wei kasik a.
14 Ak man dal a kumaen aben lo yau dan man ta pasauman na ya, agod san dalawan ipipiani aman a. An niŋen o tamolpein kisaek kisaek mi dal amaiak dile da.

Ai ta nuŋon an da

Luk 6:43-44; 13:25-27

15 “Profet sewak an niŋedi wo kagin agane wa. Iŋ tinidi sipsip suŋulon nam dubuluwi dop lo mos nam aŋsam na dupalu wa, ak man tinidi ilon lo man iŋ nek ibol goun kasik yai ided geig ak igo woŋ a. 16 Iŋsad urat nuŋon digane ilasa dan te gup sad bunud lo ale aloŋ ak iŋ tamol naok ago ya. Ak dugo, ka tamolpein ai dudurun anda yak lo aŋar nuŋon diŋane wak i? Tia, nom lo fud nuŋon diŋane wak i? Tia geig a. 17 Fun an niŋen o saen ai ta uyan tap, san nuŋon ifu ilasa man dam uyan mi a. Ak man saen ai ta saian tap, san nuŋon dam saian a. 18 Ai uyan ak lo nuŋon saian ak ilasa san tia ya, agod ai saian ak lo nuŋon uyan ak ilasa san dam tia ya. 19 Saen ai ta nuŋon ta ifu uyan na tap, ai an ditare idup dubal yai fo isuda wa. 20 Nek dal an lo mi sad naok naok dugo sad kagin lo igane ilasa dan te, iŋ tamol naok dugo yan aŋ ale aloŋ a.

21 “Tamolpein a ŋai durupaiag pe ‘O Tubun ak, O Tubun ak’ igo dubol dan luluŋad lo, aenta Anut san kagin panek lo diladu san tia ya. Tia, tamolpein nek a ŋaisag Tamag kumaen panu na imado dan san ilon dugo yen dugo durid amaiak mi diladu wa. 22 Nal an lo tamolpein wei mi durupaiag pe dubol a, ‘O Tubun en, O Tubun en, maŋ oŋ yaŋa lo profet ru mabol ilasa ya, oŋ yaŋa lo ur saiak saiak tamol ilod lo mukudai diau a, agod oŋ yaŋa lo dam urat dababai anda yan wei mi migane na yan ta uloŋ na i?’ 23 Ak gug ŋai ŋurupidaip ŋabol a, ‘Ŋai nal fidian aŋ ta ŋaloŋ na ya. Aŋ kulob saiak saiak san tamolpein, abisawag pe sen alasa!’

Ab bek ta san kankan milaen iŋ ab bek ta san kankan ŋiŋeo ak da

Luk 6:47-49

24 “Ak niŋen o talpein a ŋaisag ru iloŋ pe awag kagin ipani dan, iŋ nek ibol maŋau tamol ab yabi wo dugo bag san gib kuror mi yabig, pat nam bag fun isueg sakar ak igo woŋ a. 25 Agog saen ui tubun ak isi dugo, lom dam idug tim ifureg ab an ifuni bo man, ab an ibili idu san tia ya. Man dugo, ab an pat nam yabi an lo itur sakar a. 26 Ak man talpein ru e ŋabol den iloŋ gug awag kagin ta ipani na dan, iŋ man nek ibol ŋiŋeo tamol igo ya, iŋanen ab yabi wo dugo gib ta yabi nag, lul fufo mi yabi ak igo woŋ a. 27 Agod saen ui isig lom tubun ak idu dugo tim dam ifureg, ab an ibili idug iratitale yau a. Agod ab an san pitiŋinek man saian geig a.”

28 Saen Jesus tamolpein sad na mel e fidian ibol se yen igane itout man, iŋsan dal dugo lo maŋau ipidinai man dileg maladi ifure idu ya. 29 Fun dugo, iŋ nek ibol iŋsad kubiaeŋ san girek maŋau adi igo woŋ maŋau ta ipidinai se na ya, tia, tamol tubun yaŋan anda yak oŋ ipiteŋanai se ya.

Copyright information for `TBC