Matthew 8

Tamol ta tinin lepra yafutani a

Mak 1:40-45; Luk 5:12-16

Saen Jesus did an fo idu dugo tamolpein wei mi ŋien aban diri se ya. Ago dugo tamol ta tinin lepra yafutani an ipalug Jesus naon na turun isaluwig irupei, “O Tubun ak, oŋ ilo ibol tap, ŋai kubuniag pe tinig ikok ilasa da wa.” Agog Jesus banin iwateg isupurig ibol, “Ubol agom ŋai ilog ago yen da, ikok lasa.” Agog tamol an tinin ikok ilasa kisaek oŋ a. Ago dugo Jesus irupeig ibol, “Kagin gane, kulob ilasa yen niŋen o aenta ta rupidai na wa. Tia, itaot waup, tini Juda sad pris mi kubiaip ile dop, mudan a Moses san kubiaeŋ lo ibol dan ŋanep Anut yai gane pani. An lo dop tamolpein duloŋ ak oŋane subam itout a.”

Rom yu gurman san ilo rumok

Luk 7:1-10

Jesus Kaperniam na yaug saen iladu wo dugo Rom san yu gurman ta iŋsan na ipalug binawek ipani wo imosiai a. Ago dugo irupeig ibol, “O Tubun en, ŋaisag urat tamol ta subam ifunig ab lo yen da. Ŋien banin imat dugo madai tubun kasik lo yen da.” Agog ru naon irupeig ibol, “Ŋai ŋupalup ŋukubune wa.” Ak gug yu gurman an ru naon irupeig ibol, “O Tubun en, oŋ ŋaisag ab lo ladu san man ŋai yaŋag tia ya. Ru mi ubol dop lo ŋaisag urat tamol uyan isusa da wa. Man dugo, nek oŋse ago mi, ŋai dam tamol aenta waged lo urat ŋigane da, agod ŋaisag yu tamol adi paeg na dumado da. Saen ŋai yu tamol ta ‘wau’ ŋabol tap, iŋ yau a. Tia, ta ‘palu’ ŋabol dop iŋ ipalu wa. Tia, ŋaisag biabi ŋilaŋal ta ‘igo gane’ ŋabol dop, iŋ igane wa.” 10 Jesus ru an iloŋ man, irut saian geig a. Agog idaŋsag tamolpein a ŋien aban diri se yan irupidai, “Rumok geig ŋurupaiaŋ da, tamol ta ilo rumok naok igo yak aman da Isrel ilon lo ŋile man tia ya. 11 Ŋai ŋurupaiaŋ da, tamolpein wei mi ad ilasa dak ate, agod ad idiau dak ate dam dupalup Abraham, Aisak, agod Jakob dida dutumanip, Anut san kagin panek aben ante sisem dumasip, soubul san anaŋ diani wa. 12 Ak man Anut iŋsan kagin panek aben san tamolpein iŋal pe yabiaup patun fo dilasa dop tidom tubun lo mi dumado yau a. Aben ante man tamolpein tinaŋ digane dop madai lo luod dugurmi wa.” 13 Agog Jesus yu gurman an irupei, “Waup, nek ibol oŋ ilo rumok ama da ago mi, ŋai dam nek ago mi ŋigane wa.” Saen Jesus ago ibol go itout man, biabi ŋilaŋal an uyan isusa kisaek oŋ a.

Jesus tamolpein wei mi ikubuniaig uyan dilasa ya

Mak 1:29-34; Luk 4:38-41

14 Pita raon subam ifunig tinin dam wananan go, gadab fo iŋsiganen ab lo diganeg yen se ya. Saen Jesus ab an lo iladu man, pein an yen dugo ile tag 15 banin iwateg pein an banin yabi a. Agog pein an tinin ibubarum kisaek oŋ dugo subam an ibisei a. Agog imasa itur go anaŋ ikubuneg Jesus kagin ipani a. 16 Aria, saen gurai isi dugo, tamolpein a tinid ur saian saian amad da yan diŋal dupalu ya. Ago dugo Jesus ru ta dabai anda yak lo ur saian an fidian ikudai diau a, agog tamolpein subam amad da yan dam ikubuniaig uyan dilasa pasik a. 17 Jesus kulob a igane yan lo awak aban ta profet Aisaia ibol an nuŋon ilasa ya, “Iŋ idsad muruan iŋal go iŋanen tinin nam idsad subam isini a.”

Jesus awan tiri san muruan

Luk 9:57-62

18 Saen Jesus tamolpein wei mok dubuluwi dugo yil an, iŋanen megeloum adi wog nam you aen ate diau wo irupidai a. 19 Agog kubiaeŋ san girek maŋau ta siŋiren na ipalug irupei, “O Girek Maŋau, oŋ dugon te wau o dan, ŋai dam ate tau a.” 20 Gug Jesus ru naon irupeig ibol, “Goun kasik iŋ wur amad da ya, anakanak dam wur amad da ya, gug Tamol Nanun niŋen o man aben ta ate kabuŋan igansip ŋioŋ yabi san o man tia ya.” 21 Agog tamol ta iŋ ŋien aban iri an irupeig ibol, “O Tubun en, umoi dop ŋaup, tamag ŋisare gup.” 22 Ak man Jesus irupeig ibol, “Ŋieg aban uri wa. Tamolpein a ŋutudi imat la yan bisawai dop iŋsiganed tubabun ka disiriai a.”

Jesus iŋiŋeŋ dugo beig tim da dutokubol a

Mak 4:35-41; Luk 8:22-25

23 You lo dupalug Jesus imug wog lo isuda gug iŋanen megeloum murna disudag diyawai diau a. 24 Agog you titiŋaem dumado dugo tim tubun ak ifure ya. Ago dugo you tubun geig imasag wog ilon lo iladu bo man Jesus ŋioŋ yabi se ya. 25 Agog diaug Jesus dufufunig dubol, “Tubun ak binawam, tadeg tau o sumeik da.” 26 Agog irupidaig ibol, “O aŋ tamol ilo rumok amam nanunan, ata wo arer dak i?” Agog imasa itur go tim tamun da ipidai man, tim ifure na yan itout dugo you malin idu geig a. 27 Saen iŋsan megeloum ago dile man malad ifure idu dugo sed nug dusumianig dubol, “En so tamol ta igo yak i? Gidad you tim da dumasa yak dubo man awan duloŋ a.”

Jesus tamol uraru tinid ur saian saian anda yak ikubuniai a

Mak 5:1-20; Luk 8:26-39

28 Jesus wog nam you aen ate ipalu dugo abaŋ ta Gadarin tamolpein dumado dak ate disasau a. Aben ante tamol uraru tinid ur saian saian anda yak mutou aben lo dumado se ya. Uraru an yaided nuŋon a, an lo tamolpein niŋedi wo tubun mi direr dugo aben ante ta diau na da. Saen Jesus sumeik ipidinai man mutou dibiseig diaug naon na dilasa ya. 29 Ago dugo tubun mi disasai dugo duwagiŋ go dubol, “O Anut Nanun, oŋ mel ta maŋ lo i? Dag iŋsan saen mok gamugo ilasa wo dugo, maŋ imug madai tubun ak panama wo palu i?” 30 Aria, iŋ dumado dak ate kitekan asau man, bor malan tubun geig ak dunuaeŋ se ya. 31 Agog ur saian saian an Jesus san na dumosiaig dubol, “Gidad oŋ tamol uraru en ilod lo kudama tap, diramap maup bor malan tubun an tinid lo miladu wa.” 32 Agog iŋ irupidaig ibol, “Au.” An lo man, ur saiak saiak dilasag diaug bor tinid ilon lo diladu ya. Ago yan lo bor fidian dumasag, dumaspalug diaug damab aen te dudug you duluk go dumat pasik a. 33 Tamol bor kagin dupidinai dan disol go dumaspalu oŋ panu lo diaug mel ilasa yan niŋen o tamolpein durupidaig duloŋ a. Agod tamol a ur saiak saiak ditirni na yan mel dugo iŋ lo ilasa yan dam niŋen o dubol go duloŋ a. 34 An lo man, panu an san tamolpein fidian direr go Jesus dile wo dupalu ya. Saen dupalug dile man iŋaned aben ibisei wo dusumiani a.

Copyright information for `TBC