Matthew 9

Jesus tamol ŋien banin ikikai ak ikubune ya

Mak 2:1-12; Luk 5:17-26

Jesus wog fo isudag you ituteg aen ate siganen taun lo yau a. Ante tamol ta ŋien banin fidian ikikai aman ak kapal anda disinig Jesus san na dupalu ya. Agog saen Jesus iŋaned ilo rumok ile man, tamol an irupeig ibol, “O ŋai nanug, se ilo wabisa; ŋai oŋane aupasek fidian ŋusuas yau la ya.” Ago dugo kubiaeŋ san girek maŋau aenta iŋ awan duloŋ man ilod lo mi dubol se, “Tamol an Anut lo ru kukok igane da.”

Ak man Jesus iŋ kankan dugo digane se yan fidian iloŋ pasik an lo irupidaig ibol, “Aŋ ata wo ilo saiak saiak ilom lo agane dak i? Ata mel pasauman ak i? Aria, ŋai igo ŋabol, ‘Oŋane aupasek ŋupasi yau wo?’ Tia, ‘Masap kapal wabisap utor o?’ Gug kulob e ŋigane en lo, ŋai Tamol Nanun, tan en lo Anut wagen lo aupasek ka ŋupasi yau amaiak aloŋ o ...” saen ago ibol man, tamol a ŋien banin ikikai aman ak irupei, “Oŋ masa utur pe oŋane kapal ŋanep oŋsigane na wau.” Agog tamol an imasa itur go siganen ab lo yau a. Aria, saen tamolpein a Jesus dubuluwi an kulob ago dile man, dirut saian go Anut yaŋan diabisa ya, man dugo, iŋsan dabai naok ago yan tamol ta ipanig, an lo tamol ŋien banin ikikai ak ikubune ya.

Jesus Matyu iwagi a

Mak 2:13-17; Luk 5:27-32

Jesus kitekan taida yaug ab ta, ate moni ŋilaŋal tamolpein sad na takis diŋane dak ate ilasa ya. Ate man takis ŋilaŋal tamol ta imasig imado dugo ile ya. Tamol an yaŋan Matyu. Agog irupei, “Ŋieg aban uri.” Agog Matyu imasag ŋien aban iri a.

10 Murnag saen Jesus Matyu san ab lo imasig imado dugo sisem anaŋ diani man, takis ŋilaŋal wei mok, agod tamolpein aenta wei mi a Farisi adi niŋedi wo “aupasek tamol” dubol dan dam, dupalug dumasig Jesus iŋanen megeloum dida sisem anaŋ diani a. 11 Saen Farisi adi ago dile man Jesus san megeloum dusumianai, “En ata wo aŋsam girek maŋau takis ŋilaŋal, agod aupasek tamolpein dida sisem anaŋ diani dak i?” 12 Ak man Jesus iŋsad sumiaeŋ ago iloŋ man irupidaig ibol, “Tamolpein a uyadi ak dokta san na ta diau na da, tia, tamolpein subam anda yak mi diau da. 13 Alasa aup girek en ilom isou uyan dop san fun aloŋ mok a, ‘Aŋ ilo uyan apanag an niŋen yai agane panag o ilog ta ibol na ya, tia, aŋ aenta ilom imuŋanai o mi ŋamat da.’ Man dugo, ŋai tamolpein a itaot adi dubol dak ŋigiaip dupalu san niŋen o ta ŋupalu na ya, tia, aupasek tamol adi mi ŋigiai o ŋupalu ya.”

Jon san megeloum anaŋ san geg niŋen o dusumiaeŋ a

Mak 2:18-22; Luk 5:33-39

14 Agog Jon san megeloum Jesus san na dupalug dusumiani, “Maŋ agod Farisi dida nal kadi anaŋ lo sema geg ipanama da, ago gug ata wo oŋsigane megeloum anaŋ lo geg ta digane na dak i?” 15 Agog Jesus irupidaig ibol, “Tamol ta iwon da sad nug ŋanek san saen an ilom isou a. Ak dugo, saen tamol an iŋanen turan muroun dida dumado dan, waliŋ diganep lo ilo muruan amad da dumado wo ago digane wak i? Tia geig. Gug nal ta ipalu dan te man, nug ŋanek san tamol an naon atna tia wa, nal an lo gup waliŋ digane dop ilo muruan lo ditata wa.

16 “Tamol, yamel kilaken ta ikukuik
Ikukup isuda
na yan irasirep ate yamel wagam ak san mutunuk ta iwei na da. Man dugo, ago igane tap, yamel kilaken foun an yamel wagam an irae dop afon irasire dop daoŋ ipani wa.
17 Agod tamol dam wain foun ak bilelek suŋulon wagam ak lo ta diwali na da. Man dugo, ago digane tap, wain foun an iganep bilelek suŋulon wagam an ikafut yaup ipuk dop, wain ikulmaek pe tan fo idu dop, bilelek suŋulon dam daoŋ ipani wa. Fun an niŋen o iŋ wain foun ak bilelek suŋulon foun ak lo mi diwali da, ago dop bilelek suŋulon an iŋ wain da sisem ka uyanan mi dien yau a.”

Kubakan ta imat ak iŋ pein ta subam anda yak da

Mak 5:21-43; Luk 8:40-56

18 Saen Jesus mel an sad na ibol ilasa dugo, gurman ta san na ipalug ŋien fun na turun isaluwig irupeig ibol, “Ŋaineg nanug pein gamu na geig imat a, ak man oŋ iŋsan na palup bani kabuŋan fufo gane tap man, kumaen ilasa da wa.” 19 Ago tag Jesus imasag iŋanen megeloum dida ŋien aban dirig diau a.

20 Gug saen dal durig diau man, pein ta subam anda imado se yan ŋien aban irig yau se ya. Pein an anaŋar 12 siganen dar tinin ilon lo yak ilasa se ya. Aria, iŋ Jesus patun fo yaug sumeik man banin iwateg iŋsan kulos bitiŋen isupuri a. 21 Man dugo, iŋ imug mi siganen ilo sou lo ago ibol, “Ŋai banig iŋanen kulos mi ŋusupuri tap, iŋanen dabai ikubuniag a.” 22 Saen iŋanen kulos isupuri man, Jesus idaŋsag ileg irupei, “O nanug pein, ilo wabisa, oŋsigane ilo rumok ŋai lo yan ikubunio ya.” Ago ibol man pein an tinin nek saen ante mi uyan ilasa kisaek oŋ a.

23 Saen Jesus gurman an san ab ate ilasa man, ilon lo iladu ya. Ante man tamol suduk duwi dugo, tamolpein ditata wo dutumani an, liliŋan tubun mok diganeg dumado dugo yil a. 24 Agog irupidaig ibol, “Alasa au, man dugo, pein baras an ta imat na ya. Tia, iŋ ŋioŋ yabi da.” Ago ibol man disel oŋ dugo kukok an digane se ya. 25 Ak man Jesus imug tumanek malan an ikudaig kuai te dilasa, agog pein baras an san galuŋ lo iladug banin te yabi a. Saen yabi man pein baras an imasa ya. 26 Agog kulob e igane yen san ŋiŋeŋ an diŋaneg aben tubun an san titin fidian lo dubol itiliani a.

Jesus tamol malad itau agod tamol awan itau ak dam ikubuniai a

27 Jesus aben an ibiseig yau dugo tamol uraru malad itau an ŋien aban duri se ya. Iŋ tubun mok disasai dugo duwagiŋ se, “O Dawid Nanun, gidad ilo panama wo!” 28 Saen Jesus ab ta lo iladu man, tamol uraru malad itau an ate san na dilasa ya. Ago tag irupidaig ibol, “Ak dugo, ŋai kulob e ŋigane san an ilom lo rumok ak i?” Go iŋ durupei, “Awo, O Tubun ak.” 29 Agog Jesus uraru an maladi isupuri dugo ibol, “Aŋanem ilo rumok iri panim nek ago mi aŋ o ilasa wa.” 30 Agog maladi uyan ilasag abaŋ dile uyan a. Ak gug Jesus ru dabai nam ru kagin igo irupidai, “Kagin agane wa, talpein ta kulob e ilasa yen duloŋ o ta arupidai na wa!” 31 Ak man dibiseig diaug ŋiŋeŋ an aben fidian distrik an ilon lo dubol ditiliani se ya.

32 Saen Jesus iŋanen megeloum dida ab an dibisei man, tamol awan itau ak ta diŋaneg san na dupalu ya, man dugo, tamol an ur saiak ilon lo imado na ya. 33 Jesus tamol an ilon lo ur saiak an ikudi man, tamol an iŋiŋeŋ kisaek oŋ a. Agog tamolpein a dutumanig dumado dan kulob an dileg durut saian go dubol, “Mel tutubu naok ago yak imug mi Isrel na ta ilasa na ya.” 34 Ak man Farisi adi dubol, “Ur saiak sad gurman iŋanen tuon nam ur saiak tamol tinid ilon lo yak ikudai da.”

Urat tamolpein wei an tia ya

35 Jesus panu fidian agog taun fidian lo itilianig itor se ya. Iŋaned ubou ab fidian ilod lo ipiteŋanai go aben gidigidad lo Anut san kagin panek an san bilaluŋ uyanan ak niŋen o ibol ilasa se ya. Agod subam naok funfun an fidian dam ikubuniai na ya. 36 Saen tumanek ile man, ilon lo tubun mok imuŋanai a, man dugo, iŋanen malan lo goun kasik tamolpein an dirasisirai ak igo woŋ a, agod tan fufo dudug dabai amad tia yak dien dak igo woŋ a. Nek ibol sipsip sad muroun tia yak ago mi dumado se ya. 37 Agog Jesus iŋanen megeloum irupidaig ibol, “Anaŋ wei mi ibes pasik a, ak man sinek san tamol wei an tia ya. 38 Amaiak niŋen o aŋanem gadiŋ lo man, aŋ sinek urat san muroun asumiani dop iŋ ka sinek san tamol wei mok iŋal pe idinaip, anaŋ dutumani wo, iŋanen abi lo diau a.”

Copyright information for `TBC