Philippians 4

An niŋen o, ŋai teig taog, dal amaiak lo aŋ gamu Tubun en lo atur sakar a. Aŋ ŋaisag turag muroug, ŋai aŋ niŋemi wo ŋamat da, ŋiliaŋ o ilog yen da, aŋ ŋaisag yousai san fun, agod ŋaineg urat naon san nuŋon.

Ru kagin

Ŋai Yuodia iŋ Sintaki da nug asued amaiak amoi o ŋusumianaŋ da. Aŋ ilom kisaek mi wa, man dugo, aŋ Tubun ak lo amado da. Awo, oŋ dam, ŋaisag turag uyanan urat sisem tigane da, ŋai igo ŋusumiano, oŋ pein uraru an binawai a. Man dugo, ŋai ru uyanan ŋufulale na yan lo, iŋ ŋai dida nug mupinig urat migane se ya. Agod Klement iŋ ŋaisag urat kisaek aenta dida yaŋad kumaen san buk lo yen la yan, urat nek ago mi nug mupinig migane se ya.

Aŋ Tubun ak lo pempem uyam isusa wa. Ŋai fon mi ŋabol da, uyam isusa! Aŋ kagin mos na mi agane dan agane kuai te ilasap, tamol fidian ka dile wa. Tubun en iŋ sumeik ipanad la ya. Aŋ melmel o ilom ta gidigidad na wa, tia, mel fidian niŋen o Anut mi asumiani wa. Mel fidian niŋen gudanek agane dan, aŋanem ru an Anut arupeip iloŋ a, agod ilo uyan ru dam arupei wa. Agod Anut san maror a idsad maŋau fidian iriŋani geig dan, aŋanem bubem kankan da Jesus Kristus lo dumui igo ibalgiranaŋ a.

Teig taog, ru wadan igo ŋurupaiaŋ da. En ata mel rumok, uyanan, itaot ak, ikok, siŋaokan, kududod lo uyanan, kagin uyan ak aenta, mel aenta yaŋad tabisa san, an niŋen o mi aŋ ilom igire wa. Aŋ ŋaisag na maŋau aŋane da, aŋ ŋaisag na mel asini da, aŋ ŋaisag ru aloŋ da, aŋ ŋaisag tureŋ dugo ŋator dan ale da. Aria, aŋ dam nek ago agane wa, ago tap maror san Anut aŋ da amado wa.

Pol Filipai tamolpein ilo uyan ipidinai da

10 Aŋ saen milaen mi yau itout dugug, gamu fon ŋai o ilom isou da. An niŋen o ŋai Anut ilog tubun mi uyan ŋupani da. Rumok, aŋ pempem ŋai abinawag o ilom yen da, gug saen milaen mok aŋ dal ta ale man tia ya. 11 Ŋai mel ta lo katukag ak niŋen o mel apanag o ta ŋaŋurŋur na da. Tia, ŋaisag abeg dugon lo ŋumado dan, ŋai ilo uyan lo ŋumado da. 12 Ŋai mel tia kawan ŋumadog tinig iloŋ a, agod ŋai mel amag da ŋumado yak dam tinig iloŋ a. Awo, ŋai anaŋ amag da wak, tia, anaŋ amag tia wak, ŋai ŋumatigen ak, tia, luag ipuk ak, melmel fidian lo ŋai an kagin ŋupanig, ŋaloŋ uyan a. 13 Enti iŋ ŋai dabai ipanag dan lo ŋai mel fidian ka ŋigane san idaisuda ya.

14 Gug, aŋ ŋai da sisem ŋaisag muruan e tisini en lo, aŋ ilom apanag an uyanan a. 15 Agod aŋ Filipai tamolpein aŋsem aloŋ ak, saen ŋai fun ŋiganeg Tubud ru ŋufulaleg Masedonia ŋubiseig ŋau an midaeŋ taida ŋai moni lo dibinawag man tia ya, tia, aŋsem mi ŋai abinawag a. 16 Agod saen ŋai Tesalonaika na ŋumado yan, aŋ moni ŋaisag na agane ipalu se ya. 17 Ŋai ru igo ŋabol dop lo aŋ moni taida apanag o ta ŋidalel na da. Tia, ŋai ru e ŋabol den lo aŋanem kagin uyanan a nuŋon ifu an lo, aŋsam gubun ŋai tinig lo yen den ilasap tubun dop Anut ikubune wa. 18 Mel an agane ipalug Epafrodaitas iŋaneg ŋai ipanag a, an lo gamu ŋai mel ta lo katuk amag san tia ya. Aŋ lou kawan ak da aganeg ipalu yan lo ŋai idaisudag ŋumado da. Lou an Anut malan lo man uyanan a. An nek ibol yai mumalun uyanan ak, Anut ilo uyan ipani igo woŋ da. 19 Agod ŋaineg Anut iŋ aŋ mel ta lo katukam mi dop iŋsen mi idaisudap ipanaŋ a. Iŋsan filian girager panu lo yen dan Jesus Kristus banin lo binawek an aŋane wa. 20 Id pempem idsad Tamad Anut mi yaŋan tabisap lak na yau a. Rumok.

Ru wadan

21 Aŋ man gun adi fidian Jesus Kristus lo dumado dan ilo uyan apidinai a. Ŋai teig taog, ŋai dida mumado den aŋsam na ilo uyan ru en digane ipalu da. 22 Anut anen tamolpein gun ak etna Rom na dumado den aŋsam na ilo uyan ru dupanaŋ a, agod aenta a Kaisa san ab lo urat digane dan iŋ dam malmalan mi ilo uyan ru dupanaŋ da. 23 Tubun ak Jesus Kristus iŋanen ilo panek aŋanem ur da itumanip kisaek mi amado wa.

Copyright information for `TBC