Revelation of John 12

Jon iŋ, mot a yaŋan dragon dubol dan pein da yil a

Aria, mel ta naon sen geig ak keit lak na ilasa ya. Mel an man igo ya. Pein ta imado dan, iŋ ad kulos oŋ igane dugo itur da. Kalam ŋien aten paen na yen dugo, patui 12 kitikat igo woŋ kabuŋan fufo dien da. Pein en luan aman da ya. Agod nanuk igansi san madai iŋ lo ilasa ya. Iŋ nanuk igansi wo dugo, madai tubun geig ikubiani dan niŋen o awan tubun mi isasai da. Agog taida mi, mel ta naon sen geig ak keit lak na ilasa ya. An man mot daran di tubun geig a. Iŋ kabuŋan seven, agod fai an 10, kabuŋan fufo dilasag dien da. Iŋ kabuŋan seven an fufo, kitikat ta kiŋ san kitikat igo woŋ dien da. Iŋ keit san patui fidian itarpaleg warou utol dilasag, warou kisaek iŋsen uyun nam irianaig tan na dudu ya. Agod mot an yaug pein a nanuk igansi wo dan naon na itur se ya. Iŋsan ilon man, pein nanuk igansi wo ititiani da, agod saen nanuk ilasa dop ka yani wa. Aria, pein nanuk tamol ak igansi a. Nanuk an murnap kiŋ san tok ain yabip ate tamolpein fidian itirnai dabai a. Pein nanuk igansi la ya, ago man nanuk an ririan disinig, Anut san na diaug, Anut da iŋsan kalik fo dumasig dumado ya. Ago man pein an isol go, aben kawan ak ate yau a. Aben a pein ate imado san man Anut gubak mi ikubune la ya. Aria, aben an lo iŋ pein an anaŋ dupani dop kagin dupani yaup nal 1,260 itout a.

Aria, gamu yu tubun ak kumaen panu na imasa ya. Isrel san eŋel gurman, yaŋan Maikel dubol dan, iŋ iŋanen eŋel dida mot tubun en lo yu digane se ya. Ago dugo mot tubun an iŋanen eŋel dida yu naon digane se ya. Ak man iŋ yu diganep itout san dabai amad tia ya. Ago yak niŋen o kumaen panu lo aben ta ate dumado san tia ya. An lo man Maikel iŋanen eŋel dida mot emaiak san dabai kumaen panu lo yan diganeg itout a. Mot en man, iŋ gubak mi yaŋan Uf Ru San Ur, yaŋan turan Satan dubol dak, ama ya. Iŋ tamolpein tan titin fidian lo yan irawai na ya. Aria, iŋ Satan diŋaneg, iŋanen eŋel adi dida sisem dubilai tan na dudu ya.

10 Agog kumaen panu lo tamol ta awan dabai geig igo iwagiŋ dugo ŋaloŋ a.

“Gamu maŋsama Anut iŋsan patu pasek, agod iŋsan tuon dababai ak di kagin panek dam walal isi a,
agod Kristus san dabai dam ilasag kuai te yen da.
Man dugo, mot emaiak ad tidom Anut naon na itur dugo
maŋ teim taom uf ru lo idirai na ya,
ak gug gamu tan na dubilig idu ya.
11 Maŋ teim taom man, Sipsip Nanun san dar nam,
agod Anut san ru dufulale na yan lo dam,
iŋ mot en lo yu diganeg itout a.
Iŋsiganed madok niŋen o tubun mi ta dumat na ya, tia geig a.
Amaiak niŋen o saen mateŋ sumeik ipidinai bo man, iŋ ta dusuk dumul na ya.
12 Amaiak niŋen o aŋ kumaen panu adi,
aŋ warou fidian mi kumaen panu na amado dan, uyasusai agane wa.
Ak man aŋ a tan na agod beig lo amado dan, kagin agane wa.
Muruan tubun ak aŋsam na ilasa wo da. Satan aŋsam na idu la ya.
Iŋ ilon tubun mi imumari da,
man dugo, iŋ iloŋ uyanan ak man, iŋanen saen katukan mi a.”
13 Aria, saen mot an dubilig tan na idu dugo ile man, pein a nanuk tamol igansi amaiak yabi wo ŋien aban irig yau se ya. 14 Ak gug bog tubun ak subein uraru pein an dupanig, an lo iŋ mot ibiseip iroup, yoitout imado wo aben kawan ak lo yau a. Aben ante kagin dupani uyanan pe, anaŋ dupani yaup anaŋar utol wadan da itout a. 15 Aria, mot en awan lo you igulani a, you an lom tinan igo woŋ imasag yaug, pein en ŋien aban iri se ya. Mot iŋsan ilon man, you gidad pein iŋanep iriani yau dop ideg yau a. 16 Ak gug tan pein an ibinawi a. Tan awan isupanig mot you e igulani emaiak iluk a. 17 Agog mot iŋ pein en lo ilo wananan tubun mok aman da ya. Amaiak niŋen o iŋ yaug nanun aenta lo yu igane wo da. Tamolpein nek a Anut san ru kubiaeŋ duri dupani dugo Jesus Kristus san ru rumok diabi dabai dan lo yu igane wo da. Ago dugo mot iŋ loŋ na lul fufo na itur dugo ŋile ya.

Copyright information for `TBC