Revelation of John 13

Beig san mel kasik

Agog ŋai malag yau dugo mel kasik ak ta kabuŋan seven dugo fai aman 10 an beig lo yak ilasa dugo ŋile ya. Fai anen anen atem kitikat gol kisaek fufo na yen da. Kabuŋan anek anek ate dam, yaŋak ta Anut niŋen uf ru digireg yen da. Ŋai mel kasik e ŋile man, nek ibol lepad
Pusi tutubu yak.
igo woŋ a. Iŋsan ŋien man bear ŋien oŋ a. Iŋsan awan dam laion awan oŋ a. Mot amaiak iŋsinan dabai mel kasik en tan itirni san niŋen o ipani a. An lo man mel kasik an, mot an kiŋ san kalik fufo imasi dugo, iŋanen tuon tubun geig dam iŋaneg lo tamolpein itirnai na ya.
Iŋsan kabuŋan kisaek wagai lo mateŋ san baob iŋane manoŋ a, ak gug kabuŋan an dukubuneg afon uyan isusa ya. Tamolpein fidian tan tilianek lo yan mel kasik an niŋen o durut saian geig dugo tinid ŋutud fidian mi lo ŋien aban duri na ya. Mot en iŋsinan dabai a lo tamolpein itirnai san an mel kasik an banin lo igane ya, an lo tamolpein fidian mot an ubou an dile na ya. Agod iŋ mel kasik an dam ubou an dile na ya. Ago dugo iŋ igo dubol, “Enti iŋ mel kasik en igo mi ak i? Enti iŋ lo ka yu igane wak i?”

Agod mel kasik an awan lo ru iŋiŋeŋ san dabai dupani a. An lo Anut imoig, mel kasik an Anut niŋen o uf ru saian geig mok ibol ilasa se ya. Agod Anut dabai ipanig an lo tamolpein itirnai dop yaup kalam 42 itout a. Amaiak niŋen o mel kasik an awan isupanig, Anut niŋen o uf ru ibol se ya. Iŋ Anut yaŋan niŋen o, agod Anut san aben ate imado dan, agod fidian a kumaen panu na dumado dan, niŋedi wo nao futek ru saian geig ak ibol se ya. Taida mi, Anut mel kasik en ilefunig iŋanen tamolpein lo yu igane dugo ibiai dudu geig a. Agod Anut mel kasik an ilefuni dugo tamolpein warou fidian, tan tutubu yak, muroun ru anen anen, agod tinik naon sensen ak fidian mi itirnai san dabai iŋane ya. Tamolpein fidian tan en lo emaiak mel kasik en dugudanip ubou an dile wa. Ak man warou kisaek mi ago ta digane na wa. Warou an man, tamolpein fidian nek a, tan en gamugo ilasa dugo, Anut iŋaned yaŋadi buk lo igire idu ya. An man Sipsip Nanun dufunig imat ak iŋanen kumaen san buk nek ama ya. Aria, tamolpein nek an mi mel kasik an san ubou ta dile na wa.

Talpein ta iŋ kududon aman da dop, iŋ gidad ru en iloŋ siŋaokan a.

10 Anut talpein ta subanek lo yau wo kob ipani tap,
aria, iŋ gidad subanek lo yau a.
Agod iŋ talpein ta sabiri nam dufunip imat o kob ipani tap,
aria, talpein an sabiri nam ka dufunip imat a.
Kagin en lo man, Anut san tamolpein gidad dumado dabai dop iŋaned ilo rumok diabi sakar dop dumado yau a.

Mel kasik ak tan log ilasa ya

11 Agog ŋai mel kasik ak sen ta tan ilon lo yak imasag isuda dugo ŋile ya. Iŋsan kabuŋan fufo man fai aman uraru dien da, nek ibol sipsip nanunan ak san fai igo woŋ a. Agod iŋsan ru man mot tubun ak san ru igo mi a. 12 Mel kasik a imug ilasa yan malan lo man, mel kasik a murna ilasa yan, iŋ mel kasik a imug ilasa yan wagen lo, san dabai fidian tamolpein itirnai san iŋane ya. Dabai iŋane yan lo man, mel kasik a murna ilasa yan tamolpein e tan titin fidian lo dumado den idiraig, mel kasik a imug ilasa dugo iŋanen mateŋ san baob dukubuneg uyan isusa amaiak, ubou an dile se ya. 13 Mel kasik murna ilasa yan kulob girager tubun ak iganeg ilasa se ya. Iŋ ago iganeg, tamolpein malad lo yai keit lo yan tan na idu ya. 14 Anut mel kasik emaiak ilefunig kulob girager naon sensen ak, mel kasik a imug ilasa yan malan lo igane se ya. An lo man mel kasik en iŋ tamolpein tan na dumado den irawai pasik a, an niŋen o man tamolpein mel kasik a gubak mi sabiri nam dufuni an san mitilaen ditutuŋanip duguni wo isodudunai a. 15 Agod Anut imoig mel kasik murna ilasa yan iŋsinan ur iwig lo mitilaen an kumaen ilasa ya. An lo man mitilaen an ru ka iŋiŋeŋ san iloŋ a, agod dugo tamolpein ensauta a mel kasik an san mitilaen ta ubou an dile na yan fidian idiraig mateŋ dile ya. 16 Taida mi, mel kasik a murna ilasa yan tamolpein fidian nek a yaŋad amad da yan, yaŋad tia yan dam, filiad amad da yak, tia yak dam, a kawan dumado dak agod a bigabeg urat digane dan, fidian mi idiraig kob ta naod kapen fo boi, tia dop, banid won ak ate diŋane ya. 17 An lo man, talpein ta iŋ kob aman tia tap, aria, iŋ tamolpein aenta sad na melmel ta idad na wak, agod aenkadi iŋsan na dam melmel ta didad na wa. Kob an man mel kasik malan te yak san yaŋan boi, tia dop, sutek amaiak lo mel kasik an yaŋan tou aman yabi dan, nek ama ya.

18 Talpein ta iŋ mel en iloŋ o imat tap, gidad kankan milaen uyan geig ak aman da wa. Enti iŋ kankan milaen tubun ak aman da yan, mel kasik en san sutek kuai ka ipani wa. Sutek en man tamol ta iŋanen yaŋan san tou yabek, agod tamol an yaŋan san sutek man 6 utol mi a. (666)

Copyright information for `TBC